Sprzedaż z pominięciem kasy - jeden czy wiele dokumentów WEW w JPK_V7 w miesiącu?

sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej

Podatnik prowadzący sprzedaż poza kasą fiskalną musi wprowadzać wartość obrotu do pliku kontrolnego (JPK_V7) dokumentem z oznaczeniem WEW. Objaśnienia wskazują, że dokument może być zbiorczy, nie zawierają jednak informacji, czy powinien to być dokument potwierdzający sumę sprzedaży za dany dzień, miesiąc, czy inny okres rozliczeniowy w danym podatku (np. kwartał). Co ważne, także w podatku dochodowym sprzedaż ewidencjonowaną kasą fiskalną, należy ujmować zbiorczym dokumentem. Czy zatem można te dokumenty połączyć?

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Sprzedaż poza kasą fiskalną może dotyczyć m.in. podatników zwolnionych z tego obowiązku ze względu na obrót nieprzekraczający 20.000 zł rocznie, podatników prowadzących określony zakres działalności (która nie zmusza do posiadania kasy) jak również podatników posiadających szczególne typy ewidencji (np. gdy prowadzona jest dodatkowa ewidencja przy sprzedaży wysyłkowej z zapłatą wyłącznie na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK lub przy świadczeniu usług z tą samą formą zapłaty).

W takim przypadku podatnik może sprzedaż dokumentować każdorazowo fakturą na rzecz konsumentów. Może również nie wystawiać dowodu klientom, a całość dokumentacji rozliczać wyłącznie wewnątrz firmy.

Dowód wewnętrzny PIT sprzedaży poza kasą i dokument WEW w JPK_V7 - jeden czy dwa różne?

Zapisy w księdze przychodów i rozchodów (dla celów prowadzenia rachunkowości w podatku PIT) ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wysokość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. W efekcie dowód wewnętrzny sprzedaży poza kasą musi być

 • wystawiony raz dziennie
 • dotyczyć wszystkich transakcji z danego dnia (nieudokumentowanych w inny sposób)
 • wskazywać kwotę netto sprzedaży (przychód dla celów podatku PIT).

W zakresie podatku VAT i ewidencji JPK_V7 sprzedaż dokumentowana musi być dowodem wewnętrznym (z oznaczeniem WEW), z którego muszą wynikać wszystkie dane wskazane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych danych zawartych w JPK_V7 (Dz.U. 2019 poz. 1988) tj. wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego nieudokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Z dokumentu wynikać mają zatem dane co do:

 • podstawy opodatkowania
 • kwot podatku z podziałem na stawki (w tym kwoty nie podlegające opodatkowaniu),
 • kwot zwolnionych z opodatkowania.

Dowód zbiorczy WEW - za jaki okres?

Rozporządzenie w sprawie danych wykazywanych w JPK_V7 nie precyzuje, za jaki okres powinien być sporządzany dokument wewnętrzny (WEW) ujmujący sprzedaż niezaewidencjonowaną na kasie. Jedynym obowiązkiem jest ujęcie tej sprzedaży zbiorczo, tzn jako suma sprzedaży, a nie jako pojedyczne transakcje.

Wyznacznikiem częstotliwości przygotowywania dokumentu WEW może być:

 • data powstania obowiązku podatkowego z poszczególnych transakcji - ten obowiązek powstaje w konkretnej dacie, którą należy w JPK_V7 podać wprowadzając dokument WEW (np. sprzedaż z dnia 10.10.2020 - ujmuje się w dacie 10.10.2020 z oznaczeniem WEW w kwotach zbiorczych i tak każdego dnia danego okresu),
 • ostatni dzień miesiąca / kwartału, z tytułu którego powstaje obowiązek zapłaty podatku - czyni to bowiem ewidencję prawidłową co do wartości podatku należnego i pozwala na zapłatę podatku w odpowiednim terminie (a zatem czyni zadość obowiązkom terminowej zapłaty podatku).

Co jednak istotne - na dokumencie WEW nie trzeba podawać takich danych jak przy innych dowodach. To znaczy że nie trzeba przy nim wskazywać:

 1. numeru NIP nabywcy, dostawcy lub usługodawcy oraz kodu TIN kraju
 2. imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy, dostawcy lub usługodawcy,
 3. numeru dokumentu (tzn dowodu WEW nie trzeba oznaczać numerem)
 4. daty wystawienia dowodu wewnętrznego
 5. daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Powyższe wynika z par. 10 pkt 1 ust 9 (w którym wskazano dane podstawowe dla dowodów wewnętrznych) w związku z par, 10 ust. 2 pkt 1, gdzie wskazano dodatkowe dane wyłącznie dla innego rodzaju dowodów, pomijając dowody z oznaczeniem WEW.

Wydaje się jednak, że przedstawienie tych danych (w szczególności danych numeru dowodu wewnętrznego, danych daty powstania obowiązku podatkowego) nie spowoduje nierzetelności lub nieprawidłowości prowadzonej ewidencji sprzedaży (bo mimo ich podania dojdzie do podania zbiorczo danych poza kasą i dojdzie do ewidencjonowania sprzedaży w odpowiednim okresie).

Kontrola powinna uznawać prawidłowość zbiorczego ewidencjonowania sprzedaży poza kasą w systemie dziennym w JPK_V7 na podstawie tego samego systemu wystawiania dowodu wewnętrznego, co w przypadku KPiR (tj. dowodu przygotowywanego po zakończeniu sprzedaży danego dnia, przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu kolejnym).

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »