2021-03-05 | Zmiany VAT 2021 - Slim VAT 2: VAT od samochodów, korekty zbiorcze, ulga na złe długi

Zmiany VAT 2021 - Slim VAT 2: VAT od samochodów, korekty zbiorcze, ulga na złe długi

Ułatwienia w wystawianiu faktur, prostsze procedury odliczenia VAT od samochodów, odliczenie VAT od biletów i wiele innych zmian wprowadzonych zostanie w 2021 r. poprzez pakiet zmian określanych jako SLIM VAT 2.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

W ramach pakietu zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług i plików JPK_V7 dojdzie do modyfikacji następujących zasad rozliczeń:

 1. Eksport i wnt w transakcjach trójstronnych zmiany - w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, gdy w transakcji łańcuchowej podmiotem organizującym transport jest - nie nabywca lub podmiot pośredniczący - lecz pierwszy w kolejności dostawca; jeżeli pierwszy w kolejności dostawca organizuje wysyłkę lub transport towarów, to transport lub wysyłka mogą być przypisane jedynie do transakcji, w której uczestniczy, czyli do dostawy przez niego dokonanej.

 2. Korekta in minus zmiany - korekta obniżająca podstawę opodatkowania w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - in minus następuje według następujących zasad:
  a. jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość) to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozliczona została pierwotna transakcja.
  b. w sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu transakcji (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji takie jak udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta itp.), korekta powinna być dokonana „na bieżąco”, w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.
  c. po stronie odliczenie VAT - w przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, w WNT i imporcie usług (o których mowa w art. 29a ust. 13a i art. 30a ust. 1a), nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania.

 3. Import towarów zmiany - w imporcie towarów rozliczanej bezpośrednio w deklaracji podatkowej korekta deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów; gdy podatnik nie rozliczy podatku w prawidłowej wysokości i nie złoży w terminie stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji. 
  https://jpk.info.pl/jpk-v7/

 4. Dostawa budynków zmiany - w przypadku gdy w związku z dostawą budynków, budowli lub ich części dochodzi do zawarcia aktu notarialnego na podstawie odrębnych przepisów, strony mogą złożyć w tym akcie notarialnym oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy ww. obiektów zamiast korzystania ze zwolnienia z podatku; do tej pory obowiązkowe było dodatkowo oświadczenie w tej kwestii składane najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości,

 5. Korekta w imporcie usług zmiany - w zakresie importu usług rezygnuje się z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny; prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a (import usług) będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

 6. Korekta VAT zmiany - w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej (odliczania VAT) „na bieżąco” - tzn. w okresie otrzymania lub jednym z dwóch (trzech) kolejnych okresów, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej 1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo 2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, - nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo,

 7. VAT-26 zmiany - podatnik, który w konkretnym dniu okresu rozliczeniowego poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do jego działalności gospodarczej, nie będzie już obowiązany do składania do urzędu skarbowego VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, lecz będzie składał informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres,

 8. Duplikaty faktur zmiany - dochodzi do likwidacji instytucji wystawiania duplikatu faktury, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie przekazuje się nabywcy kolejny egzemplarz faktury,

 9. Prawo do skorzystania z ulgi za złe długi ulega wydłużeniu - skorzystać z powyższego mechanizmu można nie przez 2 lecz przez 3 lata od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona; z ulgi można będzie korzystać również w stosunku do konsumentów (tzn. gdy konsument nie ureguluje zapłaty) - tu warunkiem będą dodatkowe elementy zabezpieczające - wierzyciel będzie w tym przypadku mógł skorzystać z „ulgi na złe długi”, jeżeli wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.oraz wierzytelność jest wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub wobec dłużnika ogłoszona jest upadłość konsumencka,

 10. Faktury zaliczkowe zmiany - na fakturze zaliczkowej nie będzie wymogu umieszczania ceny jednostkowej netto,
  https://jpk.info.pl/faktury/

 11. Termin wystawiania faktur zmiany - wystawianie faktur będzie możliwe nie wcześniej niż 60.dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60.dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty

 12. Faktury korygujące zmiany - nie trzeba będzie już umieszczać na fakturze korygującej:
  a. wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazu „KOREKTA”,
  b. przyczyny korekty,
  c. daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.1 pkt 4 ustawy.
  https://jpk.info.pl/podatek-vat/

Zmiany objęte są projektem SLIM VAT 2 i mają wejść w życie w 2021 r

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »