2021-05-18 | Czynny żal do korygowanego, błędnego pliku JPK nie będzie już konieczny

Czynny żal do korygowanego, błędnego pliku JPK nie będzie już konieczny

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w najbliższym czasie czynny żal, czyli wniosek o zaniechanie ukarania sprawcy czynu zabronionego, nie będzie już obowiązkowy w związku z przekazaniem raportu JPK. Chodzi dokładnie o część ewidencyjną pliku JPK_V7M i JPK_V7K.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Wniosek o zaniechanie karania nie jest obowiązkiem podatnika, który składa korektę deklaracji podatkowej. W tym przypadku art. 16a ustawy – Kodeks karny skarbowy stanowi o braku kary u podatnika, który złoży prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o

Krajowej Administracji Skarbowej korektę deklaracji podatkowej i w całości uiści, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Za deklarację nie uznaje się części ewidencyjnej pliku JPK, stąd powyższy przepis nie może znaleźć zastosowania. Jeśli korygowany plik zawierałby wyłącznie zmianę treści części deklaracyjnej, wówczas wystarczałoby dostarczenie samego pliku bez dodatkowej informacji w tej sprawie.

Deklaracja VAT – obowiązek podatkowy

W przypadku innych rodzajów czynów karalnych – a zatem również pliku JPK z korygowaną częścią ewidencyjną, karze za przestępstwo lub wykroczenie nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu, czyli przedstawi czynny żal.

JPK ewidencyjna bez czynnego żalu

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów wskazują, że już w 2021 r. nie będzie koniecznym składanie czynnego żalu przy przestawianiu korekty części ewidencyjnej. Znacząco uprości to proces składania korekt dokonywanych po upływnie terminu na złożenie pliku JPK. Należy zakładać, że zmiana obejmie wyłącznie korekty dokonywane od momentu wprowadzenia modyfikacji przepisów prawa. W stosunku do sytuacji mających miejsce do tego momentu nadal obowiązuje zasada, że czynny żal jest warunkiem uniknięcia kary (niepodlegania karze).

Korekta ewidencji JPK przed terminem ustawowym

Wystąpić może również sytuacja, w której bezpośrednio po terminowej wysyłce pliku JPK podatnik zauważy, że popełnił błąd lub odnajdzie faktury, które chciałby dodatkowo ująć w pliku. Może wystąpić również przypadek, gdy po zakończeniu miesiąca, ale przed terminem raportowania, podatnik otrzyma jeszcze dokumenty dotyczące danego miesiąca. Korekta w takim przypadku odbywa się przed terminem ostatecznym ustalonym na jej dostarczenie do urzędu skarbowego poprzez plik JPK. W tym przypadku nie dochodzi do przestępstwa skarbowego – korygowanie podjętej czynności przed terminem na jej wykonanie nie może być uznawane za przestępstwo, gdyż nie ma podstawy, by organ skarbowy rościł dopełnienie tej czynności w sposób prawidłowy. Obowiązek ten biec zaczyna dopiero z chwilą, w której upłynie termin na dopełnienie danego działania (w tym przypadku – 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale).

Poprawna wysyłka plików JPK_V7

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »