Plik JPK_V7K deklaracja kwartalna, Jednolity Plik Kontrolny VAT

Plik JPK_V7K, to plik raportujący informacje niezbędne dla ustalenia podatku od towarów i usług podatników, którzy zdecydowali się na kwartalny system rozliczeń. Plik obejmuje część deklaracyjną i część ewidencyjną.

Plik JPK_V7K wysyłamy jest co miesiąc nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Błędem będzie składanie pliku JPK_V7K wyłącznie raz na kwartał.  Inaczej niż ma to miejsce w pliku JPK_V7M, w przypadku rozliczeń kwartału - wypełniana jest część ewidencyjna i deklaracyjna, a w przypadku rozliczeń pierwszego i drugiego miesiąca danego kwartału - wypełnia się wyłącznie część ewdiencyjną. Podatek z tytułu JPK-V7K płacony jest kwartalnie, wypełnienie części ewidencyjnej nie zmusza do zapłaty podatku.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Zasady wypełniania JPK_V7K

Miesiąc część ewidencyjna
(dawniej było to JPK_VAT)
część deklaracyjna
(dawniej był to VAT-7K)
Termin wysyłki
01 x   25.02
02 x   25.03
03
(I kwartał)
x x 25.04
04 x   25.05
05 x   25.06
06
(II kwartał)
x x 25.07
07 x   25.08
08 x   25.09
09
(III kwartał)
x x 25.10
10 x   25.11
11 x   25.12
12
(IV kwartał)
x X 25.01

Nie jest dopuszczalne rozdzielanie plików i wysyłanie osobno części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Ewidencję w ostatnim miesiącu kwartału przesyła się łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji, tj. do 25 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

Pamiętaj, że prowadzisz ewidencję zakupu i sprzedaży, którą następnie w postaci pliku JPK_V7K przekazujesz do organu. Kontrola podatkowa nie ma prawa domagać się od ciebie przedstawienia ewidencji, jeśli przekazałeś już plik JPK_V7K - na podstawie ewidencji kontrolujący ustalają wartość podatku VAT i prawidłowość prowadzonych transakcji.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Część ewidencyjna JPK_V7K  

W celu jej wypełnienia podatnik musi posiadać informację o wszystkich prowadzonych czynnościach. Wypełnia się ją okresowo - co miesiąc. Poszczególne pola ewidencji zakupu i sprzedaży (części ewidencyjnej JPK_VAT7K) powinny być wypełnione w sposób pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku.

Jak wypełnić pola ewidencji JPK_V7K?   

W ewidencji zakupu i sprzedaży musi znaleźć się minimalna ilość danych, pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Podstawowe dane muszą być uzupełnione, zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 1988) uwzględniając konieczność:

Obowiązkowo należy skontrolować wszystkie pola, jakie należy wypełnić w nowej ewidencji VAT zakupu i sprzedaży, będącej podstawą wypełnienia pliku JPK_V7K.

Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku ujmują faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. Nie należy natomiast brać pod uwagę ujmując dokumenty w JPK_V7 - daty wystawienia faktury, daty otrzymania zaliczki, daty zapłaty lub jakiejkolwiek innej daty, jeśli w tym terminie nie powstaje obowiązek podatkowy). Dotyczy to także ewidencji przesyłanej za I i II miesiąc kwartału - niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału. 

Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( − ). 

W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz posiadania dowodów sprzedaży lub nabycia, do których mają zastosowanie oznaczenia, GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych, należy wykazać przy danej pozycji w JPK_V7 każdy rodzaj oznaczeń dotyczących tych transakcji lub dowodów. Oznaczenia te wykazujemy dla dokumentu wprowadzonego do ewidencji, a nie dla konkretnej transakcji na tym dokumencie. W efekcie nie trzeba dzielić dokumentów na transakcje i rozpisywać ich w osobnych wierszach.

Dane w ewidencji wykazuje się w złotych polskich - zarówno w zakresie podstaw opodatkowania, jak i kwot podatku. Jest to sytuacja odmienna od danych na fakturze, gdzie obowiązkowo w walucie polskiej wykazać należy wyłącznie kwotę podatku.

W pozycji wewnątrzwspólnotowej dostawy nie rozdziela się dostaw na rzecz klientów i przemieszczeń towarów własnych dla celów podatnika, gdzie towar własny będzie wykorzystywany w innym kraju. Oba rodzaje dostaw wewnątrzwspólnotowych ewidencjonuje się łącznie. 

W ewidencji przesyłanej po raz pierwszy - za  dany miesiąc, w którym to okresie podatnicy nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na podatek, wpisuje się 0,00 (ewidencja pusta). 

Część ewidencyjna nie zawiera żadnych zaokrągleń takich, jak stosowane w części deklaracyjnej. Kwoty z faktur i innych dokumentów przepisuje się zgodnie z ich treścią, w przypadku przeliczeń waluty - dokonuje się ich przeliczenia zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o VAT z zaokrągleniem do grosza (0,000-0,004 w dół; 0,005 - 0,009 - w górę).

W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym. Nie ewidencjonuje się zatem czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku lub od których podatnik nie zdecydował się odliczać VAT. W przypadku uprawnienia do częściowego odliczenia podatku od danej transakcji, podatnik wykazuje wyłącznie dane uprawniające do takiego częściowego odliczenia (czyli np. 50% podstawy i 50% podatku naliczonego z tytułu transakcji związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi dla celów mieszanych).

W przypadku wartości sprzedaży brutto dostaw towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, powinny być wykazywane poszczególne marże (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi „zero”). W przypadku wskazanym powyżej podstawa opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym jest równa sumie poszczególnych wartości marż, natomiast podatek należny w danym okresie rozliczeniowym nie stanowi sumy poszczególnych wysokości podatku, lecz powinien być obliczony każdorazowo od ustalonej podstawy opodatkowania (w danym miesiącu czy kwartale, gdy odnotuje się zarówno dodatnie jak i ujemne marże, przy wyliczaniu podstawy opodatkowania za ten okres można uwzględniać również kwoty marż ujemnych i wyliczać podatek łącznie (interpretacja ogólna, 8 grudnia 2015 r. interpretację ogólną o sygn. PT2.8101.3.2015.EPT.403). 

Nie należy ujmować w JPK_V7K faktur do 450 zł brutto. Sprzedaż taką ujmuje się zbiorczym dokumentem fiskalnym z kasy rejestrującej. W zakresie faktur o wyższej wartości, wystawianych do paragonów ujmować należy fakturę i pomniejszyć wartość zbiorczego zestawienia fiskalnego wprowadzanego do JPK o wartość takiej faktury.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Część deklaracyjna JPK_V7K

Służy do wyliczenia ostatecznej wartości podatku do zapłaty i jego zwrotu. Wynika z niej łączna wartość transakcji wykonywanych w danym okresie. Część wypełnia się wyłącznie w okresie kwartalnym. 

Wypełniając część deklaracyjną należy wskazać właściwego naczelnika urzędowego. Jest nim urząd skarbowy właściwy ze względu na:

 • adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
 • miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną,
 • w przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; w przypadku gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.

W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja. Nie podaje się zatem czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku lub od których podatnik nie zdecydował się odliczać VAT.

W części deklaracyjnej podać należy co najmniej: 

I. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego:

  1. wysokość podstawy opodatkowania, a w przypadkach określonych w lit. d–f oraz i–m – także wysokość podatku należnego, z tytułu:
   1. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,
   2. dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
   3. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,
   4. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
   5. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
   6. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
   7. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
   8. eksportu towarów,
   9. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
   10. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,
   11. importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
   12. importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
   13. dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;
  2. łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania określonych w pkt 1, z wyłączeniem wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy;
  3. wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;
  4. wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;
  5. wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w pkt 1 lit. i, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy;
  6. wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;
  7. łączną wysokość podatku należnego stanowiącą sumę wysokości podatku należnego i wysokości zwrotu określonych w pkt 1 lit. d–f oraz i–m, pkt 3 i 4, pomniejszoną o wysokość podatku należnego i wysokość podatku określonych w pkt 5 i 6

II. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego:

  1. wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;
  2. wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:
   1. nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
   2. nabycia pozostałych towarów i usług;
   3. wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego:
    • od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
    • od nabycia pozostałych towarów i usług,
    • o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,
    • o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy;
  3. łączną wysokość podatku naliczonego do odliczenia stanowiącą sumę wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji i wysokości podatku naliczonego.

Kto składa pliki JPK_V7K?

Plik JPK_V7K - tzn. plik kwartalny składają obowiązkowo mali podatnicy rozliczający się metodą kasową (którzy wybrali rozliczenia metodą kasową, czyli za okres uzyskania zapłaty za towar lub usługę).

Plik JPK_V7K - tzn. plik kwartalny składają również inni mali podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenia kwartalne i dokonali takiego wyboru (wyboru kwartalnego rozliczenia VAT).  

Po przekroczeniu limitów wartości sprzedaży brutto:

 • 2 000 000 euro lub,
 • 45 000 euro - u prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

- podatnik traci status małego podatnika i przestaje rozliczać się na JPK_V7K i musi rozpocząć rozliczenia na JPK_V7.Podatnik inny niż mały podatnik składa JPK_V7.

Uwaga:

Mały podatnik nie przygotowuje pliku JPK_V7K:

 • za pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonał dostawy czynności z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, (czyli towarów rozliczanych na zasadzie odwróconego obciążenia - VAT rozlicza nabywca), chyba że łączna wartość tych czynności netto (bez kwoty podatku) nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub w danym kwartale dokonał importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1.

W tych przypadkach musi on stosować JPK_V7.

Jeśli przekroczono limit 50.000 zł sprzedaży towarów i usług z załącznika 15 (czyli towarów rozliczanych na zasadzie odwróconego obciążenia - VAT rozlicza nabywca) oraz w przypadku importu towarów na zasadach 33a ust. 1, obowiązek zmiany pliku z JPK_V7K na JPK_V7M następuje od:

 • rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,
 • kwartału następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Zgłoszenie zmiany następuje na osobnym formularzu - obowiązkowe jest złożenie VAT-R.

Przykład

Podatnik A rozliczający się kwartalnie 24.01 przekroczył patrząc na miesiąc styczeń 50.000 zł sprzedaży towarów z załącznika 15. Począwszy od stycznia rozlicza się na V7M (składa 25.02 plik miesięczny). Następnie rozlicza się miesięcznie - do 25.03 za luty, do 25.04 - za marzec i nie składa już za ten kwartał V7K.  

Podatnik B przekroczył 24.02 ten sam limit w lutym (nie przekroczył go w styczniu, limit w lutym liczy się od 0 zł) . Podatnik składa V7M za styczeń i luty do 25.03, a za marzec - do 25.04.

Podatnik C przekroczył limit 20.03. Składa JPK_V7K za I kwartał, a od II kwartału (tj. rozliczając kwiecień) rozlicza się już wyłącznie miesięcznie na V7M. 

Po wykonaniu importu towarów z użyciem procedury 33a ust. 1, ponowne rozliczenia kwartalne są możliwe po 12 miesiącach po ostatnim miesiącu kwartału w którym dokonano importu

Przykład

Import nastąpił 3.01, podatnik rozlicza się kwartalnie. Podatnik musi zmienić rozliczenia na miesięczne już za styczeń. Powrót do rozliczeń kwartalnych może nastąpić po 12 miesiącach liczonych od 31.03.2020, czyli od 1.04.2021 (12 miesięcy po ostatnim miesiącu kwartału, w którym nastąpił import). 

Gdy mały podatnik ze względu na wartość sprzedaży utracił status “małego podatnika” lub zrezygnował z rozliczenia metodą kasową - musi zrezygnować również z V7K na rzecz V7M. Składa w takim przypadku V7M począwszy od:

 • rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału
 • okres rozliczeniowy następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Może się zdarzyć, że konieczne jest już składanie JPK_V7M, a nadal podatnik, który utracił prawo do metody kasowej - stosuje przez określony czas tę metodę. Gdy przekroczony zostaje limit obrotów i podatnik przestaje posiadać status małego podatnika, rozliczenie kasowe,  podatnik traci prawo do rozliczeń kasowych począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę. VAT-7M musi składać już w kwartale przekroczenia (jeśli nastąpiło ono w 1 lub 2 miesiącu tego kwartału). 

Natomiast utrata statusu małego podatnika nie oznacza, że ponownie nie będzie możliwe rozliczenie kwartalne, gdy ponownie ten status wystąpi. Ponowne spełnienie warunku sprzedaży - małego podatnika uprawnia do powrotu do rozliczeń kwartalnych.

Powrót do raportowania miesięcznego - JPK_V7M zamiast JPK_V7K

Po przejściu na raportowanie kwartalne, powrót do JPK_V7M jest możliwy dopiero po 4 kwartałach raportowania na JPK_V7K. Zmiana zasad raportowania wymaga zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Jak rozliczać VAT, gdy nie muszę składać JPK_V7K? 

Podatnik, który nie musi składać JPK_V7K może być zobowiązany rozliczać poszczególne transakcje, objęte podatkiem VAT składając:

 • deklarację VAT-9M z tytułu importu usług, nabycia towarów lub usług, dla których są podatnikami - gdy podatnik nie jest zarejestrowany jako VAT czynny i nie ma obowiązku rejestracji dla VAT-UE (nie przekroczył limitu takich transakcji, a jednak dokonuje transakcji wspólnotowych - nabycia lub importu usług),
 • deklarację VAT-8 - z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, gdy wartość ta przekroczyła w danym okresie 50.000 zł lub podatnik zrezygnował ze zwolnienia z rozliczeń WNT w Polsce i ma obowiązek zarejestrować się dla celów nadania numeru VAT-UE,
 • deklarację VAT-UE - w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowych dostaw, nabyć i świadczenia usług poza terytorium kraju
 • deklarację VAT-10 - w zakresie nabyć wewnątrzwspólnotowych dotyczących wyłącznie w zakresie nowych środków transportu (nie składa się jej, jeśli obowiązkowe jest złożenie JPK_V7 lub VAT-8, VAT-9m),
 • deklarację VAT-11 - w zakresie okazjonalnych dostaw wewnątrzwspólnotowych wyłącznie w zakresie nowych środków transportu (nie składa się jej, jeśli obowiązkowe jest złożenie JPK_V7 lub VAT-8, VAT-9m),

Wszystkie te deklaracje i pliki JPK składane są wyłącznie elektronicznie. Nie można dostarczyć ich do urzędu wydrukowanych, na papierze.

zobacz jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku »