2021-03-29 | Faktura uproszczona nie daje prawa odliczenia VAT? Problem z paragonami do 450 zł z NIP nabywcy

Faktura uproszczona nie daje prawa odliczenia VAT? Problem z paragonami do 450 zł z NIP nabywcy

Zmiany przepisów, które miały od 1 stycznia 2020 r. ułatwić obieg dokumentów i przyspieszyć ich wystawianie, okazują się coraz częściej poważnym zagrożeniem dla przedsiębiorstw. Odliczenie VAT i zaliczenie w koszty wydatków z paragonów z NIP nabywcy okazuje się wątpliwe. Wszystko za sprawą numeru unikalnego, który powinna zawierać każda faktura (również uproszczona), a którego według niektórych interpretacji przepisu - brakuje na paragonie z NIP nabywcy (tj. na fakturze uproszczonej). Paragonu z NIP, zgodnie z polityką wewnętrzną sklepu, nie wystawia m.in. castorama czy brico marche.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Problemy z “kolejnym numerem faktury” uproszczonej

Jednym z elementów obowiązkowych faktury jest (zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. W sytuacji, w której w jednym sklepie znajduje się wiele kas fiskalnych lub jest wiele punktów sprzedaży, każda z kas może podawać te same informacje - tzn. ten sam numer dokumentu sprzedaży pojawić się może na wielu paragonach. W efekcie ciężko byłoby mówić o numerze “kolejnym” każdej kolejnej faktury. Trudno by wówczas uznać, że dokument posiada wszystkie niezbędne dane, a tym samym nie jest w ogóle fakturą. To z kolei pozwala przypuszczać, żę dokument ten nie daje prawa ani do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ani odliczyć VAT u nabywcy (otrzymującego fakturę uproszczoną. Taka interpretacja nie została jednak zastosowania do tej pory w oficjalnych komunikatach lub wykładni podawanej przez Ministerstwo Finansów.

Zwrot “kolejny numer faktury” może być przedmiotem interpretacji również w innym kierunku - ciężko byłoby uznać, aby numeracja faktur i faktur uproszczonych odbywała się w ramach numerów “kolejnych”. Podatnik wystawia paragon za paragonem - i niektóre są wystawiane na rzecz konsumentów, inne na rzecz przedsiębiorców. Jedynie ich część zawiera NIP nabywcy i mają one numery, które nie są jeden po drugim. Do tego dochodzi osobne numerowanie faktur oznaczanych u podatnika kolejno - wyłącznie w ramach wystawianych faktur pełnych (a nie uproszczonych). Wynika to z faktu, że podatnicy nie obejmują jedną numeracją faktur i faktur uproszczonych i numeracje te prowadzą osobno. Mogłoby się zatem zdarzyć, że faktura będzie miała ten sam numer, co faktura uproszczona i ponownie nie dojdzie do ustalenia, że numery te są “kolejne”.

Numer paragonu, systemowy kasy i numer techniczny a numer faktury uproszczonej

Argumentacja podatnika rozliczającego VAT z faktury uproszczonej

W przypadku prób negatywnej interpretacji przepisów (paragon nie zawiera numeracji fakturowej) powinny być zastosowane następujące czynności:

  • kontrola, czy paragony zawierają oznaczenie kasy (konkretnego jej numeru) - co pozwoliłoby uznać, że jest to nadanie serii fakturom uproszczonym (ponieważ zgodnie kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę) - w takim przypadku byłaby podstawa do przypisania konkretnej sprzedaży - konkretnego dokumentu,
  • kontrola, na jakim poziomie nabywca mógłby w ogóle mówić o tym, że jest w stanie zidentyfikować błąd - braku “numeru kolejnego”; z perspektywy nabywcy nie ma możliwości ustalania, że paragon (faktura uproszczona) jest oznaczona nieprawidłowym numerem - ma przecież swoją numerację (numerację paragonu) i nabywca może uznawać, że jest to numer faktury będący “kolejnym”; innymi słowy nabywca nie odpowiada za to, że numer nadany został w jakikolwiek sposób wadliwie,
  • gdyby organ starał się dowieść, że nie ma zachowanej “kolejności faktur” należy pamiętać, że numer kolejny to nie tylko numer bezpośrednio następny, ale również każdy inny; ponadto nie ma problemu nadania takich samych numerów dokumentom w ramach osobnych serii.

Paragony - faktury VAT

Plik JPK_V7 a kontrola transakcji ewidencjonowanej fakturą uproszczoną

W pliku JPK_V7 po wskazaniu numeru paragonu po stronie nabywcy - organy kontrolujące plik, nie są w stanie dotrzeć do konkretnej transakcji (czynności) po stronie sprzedawcy.

Faktur uproszczonych nie ujmuje się bowiem osobno w pliku JPK po stronie sprzedawcy i trafiają one do pliku zbiorczo, w raporcie okresowym z danej kasy fiskalnej. Niewątpliwie zatem transakcja na fakturze uproszczonej nie odpowiada na pytanie organu czy odliczany VAT był jednocześnie przedmiotem transakcji, od której doszło do naliczenia podatku należnego u sprzedawcy.

Należałoby zatem uznawać, że wprowadzane przez duże sieci handlowe zakazy wystawiania faktur uproszczonych dotyczą znacznie bardziej wadliwości postępowania z ich strony (uznania, że popełniają błąd prz wystawianiu faktur) niż jakichkolwiek konsekwencji po stronie nabywcy (kontroli podważającej prawo odliczenia VAT z faktury uproszczonej).

Pliki JPK - ujmowanie dokumentów

Interpretacje Ministerstwa Finansów - paragon to faktura uproszczona

Dotychczasowa interpretacja przepisów przez Ministerstwo Finansów potwierdza podejście korzystne dla podatników. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.05.2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK wskazał: “skoro paragon fiskalny na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, to w pierwszej kolejności powinien zawierać wszystkie elementy określone przepisami prawa dla tego paragonu. Przepis art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT odnosi się do numeru jaki powinna zawierać faktura. Zgodnie z tym przepisem kolejny numer faktury powinien być nadany w ramach jednej lub więcej serii, w sposób który jednoznacznie identyfikuje ten dokument. Numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon jest numer paragonu fiskalnego. Tym samym właściwym jest przyjęcie w powyższej sytuacji, że to kolejny numer paragonu należy traktować jak numer, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który w jednoznaczny sposób identyfikuje paragon uznany za fakturę uproszczoną.”

Taka sama jest informacji wskazanej w objaśnieniach Ministerstwa Finansów z 16.10.2020 r.( https://www.gov.pl/attachment/d0dad28f-849a-4336-acc3-7d71fccb32e5): “Podobnie, w odpowiedzi na interpelację poselską z 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt PT7.054.12.2020.BRAI.329, Ministerstwo Finansów wskazało, że każdy paragon fiskalny, w tym również i ten, który uznany jest za fakturę uproszczoną posiada swój numer i należy przyjąć, że numer paragonu fiskalnego jest numerem tej faktury uproszczonej.

W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną”.

więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »