Numer paragonu, systemowy kasy i numer techniczny a numer faktury uproszczonej

Numer paragonu z NIP (uznawanego za fakturę uproszczoną) stał się podstawą wpisów w JPK_V7 oraz w JPK_VAT dotyczących nabycia towarów i usług o wartości do 450 zł. Problem w tym, że faktury uproszczone, tak jak ma to miejsce w tradycyjnych fakturach, nie wskazują, który numer uznać za numer faktury i zawierają wiele cykli liczbowo-literowych, bez oznaczenia, czego ten cykl dotyczy. To powodować może zamieszanie przy ewidencjonowaniu dowodów księgowych nabyć i sprzedaży.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Paragon fiskalny musi zawierać określoną ilość danych, podobnie jak faktura uproszczona. Jej obowiązkowym elementem jest numer faktury, będący podstawą zapisu u nabywcy towaru lub usługi po stronie nabycia. Taki numer nie jest natomiast obowiązkowym elementem paragonu, który uznawany jest jednocześnie za fakturę uproszczoną. Zgodnie z przepisami w sprawie kas fiskalnych, paragon obowiązkowo musi zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
 3. numer kolejny wydruku;
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 9. wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;
 10. wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;
 12. łączną wysokość podatku;
 13. łączną wartość sprzedaży brutto;
 14. oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 17. numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;
 18. logo fiskalne i numer unikatowy. 

Przy tym dane zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej powyżej z wyjątkiem danych o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego. 

W wielu przypadkach ciąg cyfrowo -literowy może odzwierciedlać np. zarówno numer wydruku, numer paragonu, jak i numer unikatowy. Dodatkowo paragony w części fiskalnej często zawierają również elementy dodatkowe dotyczące formy i metody zapłaty, które tym bardziej komplikują znalezienie numeru paragonu. 

Oznacza to jednak, że numeru faktury należy poszukiwać w końcowej jego części, przy czym nie musi to być wyłącznie cykl cyfr, lecz również cykl literowo - cyfrowy.

Numer faktury to numer paragonu 

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację poselską z 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt PT7.054.12.2020.BRAI.329, Ministerstwo Finansów wskazało, że każdy paragon fiskalny, w tym również i ten, który uznany jest za fakturę uproszczoną posiada swój numer i należy przyjąć, że numer paragonu fiskalnego jest numerem tej faktury uproszczonej. Faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Numer paragonu fiskalnego taką rolę spełnia. 

Odpowiedź ta nie informuje jednak o tym, jak należy i gdzie poszukiwać numeru paragonu na otrzymanym wydruku fiskalnym. Jednocześnie jednak, z opublikowanych w dniu 16 października 2020 r. objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów wynika, że: “numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera”. 

Taka informacja będzie przydatna tylko w niewielkiej ilości przypadków. Może się również zdażyć, że po łącznej wartości sprzedaży brutto znajdują się inne dane co powoduje, że nie wszystkie informacje tam podawane można uznać za numer faktury. Tym niemniej wykadnia stanowi wskazówkę dla nabywcy do poszukiwania... “numeru faktury na paragonie” lub jeśli ktoś woli “numeru faktury na fakturze uproszczonej”.

Pozostaje w kwestii sporu z organem skarbowym ustalenie, czy na nabywcy pozostaje obowiązek poszukiwania “numeru” na dokumencie, czy powinien się on posłużyć posiadanym numerem - dowolnym, który na tym dokumencie się znajduje. Nie jest on bowiem wystawcą dokumentu i nie ma obowiązku posługiwać się wyłącznie jednym numerem, nadanym przez sprzedającego, a jedynie przedstawić “numer faktury”, zgodny z ogólnym rozumieniem oznaczenia dokumentu nabycia (określony numer identyfikujący w sposób jednoznaczny przekazany mu dokument).  

Konsekwencje posłużenia się błędnym numerem faktury uproszczonej w ewidencji JPK_V7. Odliczenie VAT

Posłużenie się numerem nieprawidłowym , w szczególności informacją zawartą w prawym górnym rogu paragonu (jeśli dane podawane są w kolejności na paragonie - posłużenie się przez nabywcę numerem wydruku), nie będzie wpływało na prawo odliczenia podatku VAT oraz nie powinno być podstawą uznania księgi za wadliwą lub nierzetelną.

Księga jest rzetelna, jeżeli w oparciu o jej zapisy można ustalić właściwej podstawy opodatkowania, a więc jeżeli zawiera zapisy dotyczące wszystkich zdarzeń podatkowych, które mają wpływ na ustalenie tej podstawy - przedstawia zagadnienia zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli księga w swoich zapisach opiera się na dowodach nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń, to traktuje się ją jako nierzetelną. W tym przypadku nie można jednak o takiej sytuacji mówić (samo przepisanie numeru innego niż numer faktury wiąże bowiem dokumenty, jednak na podstawie błędnego numeru).

Natomiast księga niewadliwa to księga prowadzona zgodnie z przepisami prawa, czyli zgodnie z art. 109 ust. 3 u.p.t.u., a więc w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Ewidencja zakupów powinna więc zawierać faktury, z których podatnik odlicza podatek naliczony, a ta sytuacja jest spełniona. Posłużenie się zamiennie innym numerem należy traktować tak samo jak sytuację błędu w wykazanym numerze faktury - jako tzw. błąd mniejszej wagi, który nie powoduje zniekształcenia co do działania zgodnie z przepisami prawa. A zatem zdaniem autora, jeżeli prowadzona przez podatnika ewidencja pozwala na powiązanie zapisów ewidencji z fakturami, błędy numeru faktury należy uznać za nieistotne nie podważające waloru niewadliwości tej ewidencji. Zauważyć bowiem należy, że organ podatkowy uznaje za dowód księgi podatkowe, które prowadzone są w sposób wadliwy, jeżeli wady nie mają istotnego znaczenia dla sprawy (art. 193 § 5 o.p.).

 czytaj także poradnik - Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »