2021-01-15 | Faktury korygujące w JPK_V7 od 2021 r.; zasady potwierdzania korekt

Faktury korygujące w JPK_V7 od 2021 r.; zasady potwierdzania korekt

Począwszy od 2021 r. zmianie ulegają zasady ujmowania korekt w pliku JPK_V7. Wynikają one z zasad dokumentowania faktur korygujących i ustalenia okresów właściwych dla ich rozliczenia.

Aby zmniejszyć podatek należny w 2021 r. (zmniejszenie VAT u sprzedawcy) nie potrzebna jest informacja o otrzymaniu faktury korygującej przez kontrahenta. Decydującym o prawie do obniżenia podatku jest fakt udowodnienia, że transakcja miała przebiegać według określonych zasad. Dopuszczalne jest również zawarcie porozumienia z kontrahentami o kontynuacji zastosowania zasad obowiązujących do końca 2020 r. Stosowanie takiego porozumienia możliwe jest jednak wyłącznie do końca 2021 r.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Podatnik sam decyduje o zasadach rozliczania faktur in minus (zmniejszenie VAT u sprzedawcy)

Nie wystąpią kłopoty ze stosowaniem zasad rozliczeń faktur korygujących wystawianych przed 2021 r. Stosuje się do nich przepisy dotychczasowe. Nie ma przy tym znaczenia data powstania obowiązku podatkowego czy też termin zapłaty - dla stosowania zasad ujęcia faktur korygujących znaczenie ma data wystawienia faktury - faktury korygującej (a nie pierwotnej). Podstawa ujęcia w przypadku tych czynności korekty in minus (obniżenie podstawy opodatkowania i podatku) jest posiadanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez kontrahenta. W takim przypadku fakturę korygującą ujmuje się w okresie, w którym kontrahent otrzymał fakturę korygującą. Jeśli potwierdzenie otrzymania tej faktury otrzymane zostanie później niż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres rozliczeniowy, korektę uwzględnia się w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7 na bieżąco, tj, w okresie, w którym to potwierdzenie uzyskano.

Natomiast w przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, w tym również w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze podatnicy do końca 2021 r. mogą stosować albo nowe zasady ( o których poniżej), albo przepisy dotychczasowe. Warunkiem jest tutaj, aby wybór stosowania tych starych przepisów został uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. Odpowiednio możliwa jest rezygnacja z tego wyboru i przejście na nowe zasady, jednak nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru. Uzgodnienia co do wyboru stosowanych zasad mogą obowiązywać wyłącznie do 31 grudnia 2021 r., od 2022 r. zastosowanie obligatoryjnie znajdują bowiem nowe zasady.

Nowe zasady korygowania faktur in minus

Pliki JPK za okresy rozliczeniowe roku 2021 r. zawierają zmienione zasady ujmowania korekt jakie mają miejsce ze względu na:

  1. stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna,
  2. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
  3. wartość zwróconych towarów i opakowań,
  4. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Obniżenia podstawy opodatkowania w 2021 r. dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą (czyli na bieżąco), pod warunkiem że:

  1. z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz
  2. warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada powyższej dokumentacji, to obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał (czyli w terminie późniejszym niż termin wystawienia faktury korygującej).

Korekta in plus w JPK_V7 w 2021 r.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają również nowe, precyzyjne zasady ujmowania faktur korygujących w przypadku, gdy podstawa opodatkowania i podatek ulega podwyższeniu w stosunku do pierwotnej. Korekty dokonuje się wówczas w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (tzn. w zależności od tego czy była ona pierwotnie w fakturze czy ze zdarzeń późniejszych, korekta może być w okresie pierwotnego wystawienia pierwszej faktury lub na bieżąco, gdy zaistnieją określone zdarzenia będące przyczyną korekty). W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powyższe zwiększenie podstawy opodatkowania, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Korekta VAT przy nabyciach towarów i usług w JPK_V7 w 2021 r.

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania fakturą korygującą w sytuacji wskazanych powyżej (w tym również obniżenia ze względu na stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku na fakturze) nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione.

W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

Jeżeli natomiast podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Nie ulegaja natomiast zmianie zasady korygowania faktur u nabywców w sytuacji, gdy faktura korygująca powoduje podwyższenie kwoty, którą można odliczyć. W takiej sytuacji korekty dokonuje się na bieżąco, zgodnie z ogólnymi zasadami ujęcia faktury - prawo do odliczenia VAT powstaje więc w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy - nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Korektę tę rozliczyć można również w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (począwszy od 2021 r. okres ten jest wydłużony z poprzednio obowiązującej zasady dwóch okresów); a w przypadku podatników stosujących metodę rozliczeń kwartalnych - w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »