Zweryfikuj numer rachunku bankowego

Sprawdź poprawność numeru rachunku bankowego kontrahenta na białej liście VAT

Weryfikator statusu VAT podatników (kontrahentów) (jpk.info.pl) dokonuje sprawdzenia statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług).
Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.
Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę w programie fillup
Sprawdź bezpośrednio w programie fillup poprawność numeru rachunku bankowego kontrahenta na białej liście VAT przed wystawieniem faktury. Nasz intuicyjny interfejs ułatwia ich wystawianie, a funkcja automatycznych płatności Autopay dodatkowo upraszcza proces otrzymywania pieniędzy.
Wystaw e-fakturę już teraz »

Dlaczego należy sprawdzać numer rachunku bankowego

W wykazie weryfikowane są wyłącznie rachunki otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wyłącznie rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze oraz prowadzone dla nich rachunki VAT.

Na białej liście nie znajdą się zgłoszone do CEiDG rachunki:

  • RORu – oszczędnościowo – rozliczeniowe,
  • rachunki oszczędnościowe,
  • rachunki lokat terminowych,
  • rachunki powiernicze.

Jeżeli podatnik nie zdecydował się na zawarcie z bankiem umowy rachunku firmowego lub nie zgłosił takiego rachunku do CEiDG, to nie będzie on widniał w wykazie na białej liście. 

Brak numeru na liście weryfikującej nie oznacza jeszcze, że podmiot wykonuje nieprawidłowe czynności lub nie może uczestniczyć w transakcjach. Problem pojawia się w momencie, gdy:

  1. nabywcą w transakcji, z której wynika płatność, jest przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (brutto) lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W takim przypadku nabywca nie może płatności zaliczyć do swoich kosztów podatkowych. Co ważne w chwili weryfikacji określać trzeba standard rozliczenia podatkowego w dwóch etapach. Wartością transakcji będzie wartość (cena) uzgodniona przez strony transakcji, którą to wartość jedna strona jest zobowiązana zapłacić (wartość brutto). Natomiast kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów powinna być rozpatrywana jedynie do tej części płatności, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów (czyli wartość netto).

Wypełnij formularz zgłoszenie nr konta, którego nie ma na białej liście: druk ZAW-NR online

Koszty podatkowe można rozliczyć jednak, jeśli informacja o zapłacie na inny rachunek została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. 
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia ZAW-NR online

Podobnie – w przypadku pośrednika dokonującego zapłaty za czyjąś rzecz z pominięciem rachunku w białej liście w wartości przekraczającej 15.000 zł – u takiego podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu.

Powyższe nie ogranicza w żaden sposób sankcji cywilnoprawnych, jakie strony uzgodniły między sobą za brak terminowej płatności. Oznacza to, że strony mogą domagać się odsetek za zwłokę za okres braku zapłaty w przypadku gdy numer rachunku nie figuruje na białej liście.

Sprawdź jakich transakcji nie trzeba kontrolować na białej liście VAT

FAQ Biała lista podatników VAT – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania