Kreator JPK_V7M / JPK_V7K

Uwaga:

Nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K będą po raz pierwszy wysyłane za październik 2020 r. ponieważ obowiązują od rozliczenia za październik.

Od wersji programu fillup 5.22 udostępniliśmy miesięczny kreator JPK_V7M i kwartalny JPK_V7K.

Aby uruchomić kreator nowych plików JPK_V7M / JPK_V7K, kliknij z bocznego menu w przycisk JPKomat (1), a następnie w przycisk ‘Uruchom kreator JPK_V7M/JPK_V7K’ (2).

I. Krok 1 – wybór sposobu uzupełnienia danych, wybór okresu rozliczeniowego i wprowadzenie danych podatnika

W pierwszym kroku Kreatora JPK_V7M/JPK_V7K wybieramy formę rozliczenia – miesięczną lub kwartalną - i wpisujemy za jaki okres rozliczeniowy chcemy utworzyć plik JPK.

Następnie uzupełniamy dane firmy - albo ręcznie (1) albo możemy zaimportować plik (2) JPK_V7M/JPK_V7K z przygotowanego wcześniej pliku xml JPK_VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K.

Mając plik JPK_VAT możemy go przekonwerrtować na nowy plik JPK_V7 - opcja 'Wczytaj plik XML/ZIP z danymi JPK_VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K'. 

Dla dużych plików JPK możemy zaznaczyć opcję 'Nie wczytuj formularzy ewidencji - jeśli nie chcesz modyfikować wierszy w ewidencji.

Po wczytaniu pliku XML JPK_VAT, kreator JPK_V7M/JPK_V7K sam przekonwertuje go do nowego formatu i będzie można dokończyć jego wypełnianie, dopisać brakujące wymagane informacje o GTU lub zastosowanych procedurach na fakturach i wtedy będzie można wysłać już plik XML JPK w nowym formacie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Mamy możliwość także połączyć kilka plików JPK_VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K przy użyciu opcji ‘Połącz kilka plików JPK VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K’.

Jeśli zdecydujemy się na wybór opcji ‘Wpiszę dane ręcznie’, wypełniamy odpowiednie pola wpisując ręcznie dane podatnika, dla którego ma zostać wystawiony plik JPK_V7M lub JPK_V7K. Można też wybrać Podatnika z Aktówki, dzięki czemu część pól zostanie uzupełniona automatycznie danymi zapisanymi w Aktówce. Jesli wcześniej wypełnialiśmy plik JPK i ustawiliśmy w Ustawieniach swoją firme w zakladce Dane firmy, to kreator JPK_V7 sam wczyta wszystkie dane  naszej firmy.

 

Chcąc wypełnić plik JPK dla zupełnie nowej firmy, można pobrać jej dane z GUSu, podając NIP i klikając w ikonę ‘GUS’.

 Po uzupełnieniu wszystkich danych, przechodzimy dalej klikając w dole okna na przycisk ‘Następny krok’.

 

Jeśli w pierwszym oknie Kreatora wybierzemy opcję ‘Mam plik JPK i chcę z niego wczytać dane’, możemy wskazać plik xml z danymi JPK_VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K, z którego chcemy wczytać dane lub połączyć kilka plików JPK_VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K,  po czym dane z gotowych plików xml wczytają się do Kreatora.

 

Mając gotowy plik XML w formacie JPK_V7M/JPK_V7K zapisany z innego programu ksiegowego lub plik w starym formacie JPK_VAT można go tutaj wczytać /zaimportować do kreatora i sprawdzić lub edytować wpisane dane, a po uzupelnieniu wysłać.

Plik powinien zostać przygotowany zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów - struktura xml plików JPK .

Jeśli podczas wczytywania danych z pliku XML JPK pojawią się błędy, program wyświetli okno informujące o tych błędach.

Więcej informacji o plikach JPK_VAT i JPK_V7

 II. Krok 2 – uzupełnienie ewidencji sprzedaży i zakupu

W kolejnym kroku Kreatora JPK_V7M/JPK_V7K podczas ręcznego wypełniania program fillup przeszuka bazę danych i wczyta do ewidencji sprzedaży wszystkie faktury wystawione przez tego sprzedawcę w danym miesiącu (kwartale), który został wskazany jako okres rozliczeniowy w przygotowywanym pliku JPK_V7.

Jeśli wczytane zostały dane z faktur wystawionych i zapisanych w programie, w tym kroku pokaże się informacja ile faktur zostało automatycznie wczytanych do ‘Ewidencji sprzedaży’.

 

 Przykładowy komunikat informujący o tym, że nie wszystkie faktury zostały wczytane do ewidencji sprzedaży VAT.

 

Poniżej możemy kliknąć na przycisk ‘Otwórz’, w celu weryfikacji i ewentualnej poprawy tej ewidencji. Program pokaże przygotowany formularz ewidencji sprzedaży, na którym będzie można zmodyfikować dane lub dodać kolejne pozycje, np. dopisać dane z faktur, które nie zostały automatycznie wczytane.

 

Jeśli nie wystawialiśmy faktur w programie fillup (pokaże się informacja, że wczytano zero faktur), wtedy w tym kroku możemy wypełnić ręcznie ewidencję klikając na przycisk ‘Dodaj’ przy ewidencji sprzedaży.

 

Chcąc utworzyć ‘Ewidencję zakupu’, należy kliknąć na przycisk ‘Dodaj’ przy ‘Ewidencji zakupu’, a następnie ręcznie wpisać wszystkie dane z faktur zakupowych.

 

Jeśli w pierwszym oknie kreatora wybraliśmy opcję ‘Mam plik JPK i chcę z niego wczytać dane' i zaimportowaliśmy dane z pliku xml JPK_VAT lub JPK_V7M/JPK_V7K, wówczas w kolejnym oknie Kreatora pokażą się przyciski ‘Otwórz’ - zarówno przy wczytanej ewidencji sprzedaży jak i przy wczytanej ewidencji zakupu. Można wtedy klikając na przycisk ‘otwórz’, przejść do wczytanych ewidencji i sprawdzić zaimportowane dane, ewentualnie je zmodyfikować lub dopisać brakujące faktury.

 

W każdej chwili można z podglądu ewidencji sprzedaży wrócić do Kreatora klikając na przycisk ‘Widok kreatora’.

Chcąc przejść dalej klikamy na dole strony na przycisk ‘Następny krok’.

Uwaga:

Jeżeli rozliczamy się kwartalnie, w programie wyświetli się krok nr 3, 4, 5, 6 na zakończenie danego kwartału. 

III. Krok 3 – sprawdzenie podatku należnego

W tym oknie wszystkie pola wypełnione zostały na podstawie ewidencji sprzedaży. Aby zmodyfikować wartość pól, należy dokonać zmiany w ewidencji.

Jeśli wszystko będzie wypełnione poprawnie, klikamy w ‘Następny krok’.

IV. krok 4 – sprawdzenie podatku naliczonego

Pola ‘Nabycie środków trwałych’ oraz ‘ Nabycie pozostałe’ są wypełnione na podstawie ewidencji zakupu. Aby zmienić wartość tych pól, należy wrócić do ewidencji zakupu i dokonać poprawy.

V. Krok 5 - obliczenie zobowiązania podatkowego

W tym oknie możemy zaznaczyć odpowiednią opcję ‘odliczam wydatki na zakup kas rejestrujących’ lub ‘wykazuję kwotę objętą zaniechaniem poboru’ i uzupełniamy pole kwoty a następnie klikamy ‘Następny krok’.

 

VI – Krok 6 – informacje podatkowe

W oknie informacje dodatkowe zaznaczamy odpowiednią opcję, uzupełniamy pozostałe dane i przechodzimy dalej klikając na ‘Następny krok’.

VII Krok 7 – podsumowanie i wysyłka pliku JPK_V7M lub JPK_V7K

W ostatnim kroku kreatora następuje weryfikacja wprowadzonych danych i wyświetla się podsumowanie. W tym oknie możemy również sprawdzić jak wygenerował się plik JPK oraz zobaczyć raport z weryfikacji przygotowanego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K.

Po pomyślnej weryfikacji przygotowanego pliku JPK_V7 możemy kliknąć w przycisk ‘Dalej – wyślij plik JPK’ co spowoduje rozpoczęcie przygotowania pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do wysyłki do serwera Ministerstwa Finansów.

 

Wysyłkę pliku JPK_V7M/JPK_V7K można też uruchomić również z poziomu podglądu formularza klikając na górnym pasku menu w ‘Wyślij plik JPK’.

 

Dodatkowe informacje dotyczące GTU dostępne są na stronie:

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7