JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Korygowanie pliku JPK_VAT

Ewidencję JPK_VAT wysyłało się z oznaczeniem „0”. Każdą zmianę treści ewidencji JPK_VAT w chwili korekty pliku oznaczać należy osobnym numerem 1,2,3… Wysyłka pliku korygującego nastąpić powinna z użyciem struktury JPK_VAT(3).

Pamiętaj, że korekty musisz dokonywać również po wprowadzeniu JPK_V7. Korygując pliki JPK_VAT stosujesz plik JPK_VAT, a nie obecny plik JPK_V7!

Korygowanie oznacza konieczność sporządzenia i przesłania do organów skarbowych poprawionego JPK w całości (nie koryguje się wyłącznie poszczególnych pozycji pliku).

Pliku JPK_VAT nie można korygować w innej formie niż elektroniczna. Korekta JPK wynikać może z wielu przyczyn, w szczególności:

  • jest obowiązkowa w przypadku otrzymania lub wystawienia faktur lub dokumentów korygujących transakcję rozliczoną już i zaewidencjonowaną w JPK i ewidencji VAT w zakresie kwoty podstawy opodatkowania, wartości stawki podatku  lub innych kwot – korekty wynikać mogą zarówno z błędów obliczeniowych na fakturach, pomyłkach, jak i zastosowania określonych rozliczeń, np. rabatów, opustów, podwyższeń ceny,  
  • jest obowiązkowa w przypadku omyłek w obliczeniach lub w ewidencjonowaniu dokonanych przez podatnika składającego JPK – w takim przypadku dokumenty księgowe są prawidłowe, natomiast błędy występują wyłącznie,
  • jest obowiązkowa w przypadku omyłek w danych NIP, adresowych, numerze faktury lub dokumentu księgowego,
  • jest dobrowolna przy wstecznym dokonywaniu odliczenia podatku naliczonego - w przypadku gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego także w ww. terminach (o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11 ustawy o VAT), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

W przypadku korekt zdarzeń, które wystąpią w tym samym okresie rozliczeniowym i które księgować należy w tym samym okresie rozliczeniowym, a które wystąpią przed złożeniem JPK_VAT – nie trzeba składać raportu JPK_VAT korygującego, ujmuje się całość czynności w jednym pliku JPK_VAT.

Uwaga: na ujmowanie korekt obniżających u wystawcy faktury!

Nie każda faktura korygująca rozliczana jest w pliku JPK_VAT wstecznie i nie każda zmusi do przeprowadzenia korekty raportu JPK. Wstecznie korygować należy co do zasady korekty podwyższające kwoty podstawy opodatkowania (kwoty podatku) u sprzedawcy z tytułu okoliczności mających źródło w zdarzeniu pierwotnym a nie następczym (np. błąd w fakturze). W przypadkach korekt wynikających z odliczenia VAT, korekt dokonywać można na bieżąco, bez konieczności korekty.

Sytuacja szczególna wystąpić może  w przypadku korekt podstawy (kwoty podatku) poprzez obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem – dokonywanej u dostawcy towaru lub usługi. W tym przypadku dokonuje się w danym okresie pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Decydującym jest zatem okres (data) otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Jeśli zatem:

  • faktura korygująca dotyczy stycznia 2020 r. korektę wyśle się w kwietniu, kontrahent odbierze ją w maju i również w maju (przed 25 czerwca, czyli przed terminem na złożenie JPK za maj) otrzymane zostanie potwierdzenie odbioru – to korekty dokonać można dopiero za maj (w raporcie JPK za maj składanym w czerwcu),
  • faktura korygująca dotyczy stycznia 2020 r. korektę wyśle się w kwietniu, kontrahent odbierze ją w kwietniu a w maju (przed 25 maja, czyli przed terminem na złożenie JPK) otrzymane zostanie potwierdzenie odbioru, to korektę można ująć w JPK za kwiecień.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. A zatem, gdy faktura korygująca dotyczy stycznia 2020 r. korektę wyśle się w kwietniu, kontrahent odbierze ją w kwietniu a w maju (po 25 maja, czyli po terminie na złożenie JPK) otrzymane zostanie potwierdzenie odbioru, to korektę można ująć w JPK za maj – do 25 czerwca. Obie te sytuacje nie spowodują konieczności korygowania pliku JPK_VAT.

W ewidencji VAT fakturę lub dokument korygujące kwoty lub stawki ująć należy w JPK_VAT korygującym ze znakiem minus (plus w przypadku korekt dodatnich). W ewidencjach mogą być dopisywane jako ostatnia pozycja księgowa. Nie powodują one natomiast wykreślenia z ewidencji będącej podstawą przygotowania JPK pierwotnie księgowanego dokumentu. Wiersz przygotowany pierwotnie z fakturą pierwotną musi pozostać niezmieniony, natomiast wprowadza się kolejną pozycję księgową minusującą (podwyższającą) rozliczenie.

W przypadku korekt innych pozycji niż stawka i kwota – możliwe są zmiany w pierwotnie przygotowanych wierszach, np. możliwa jest podmiana nazwy kontrahenta lub zmiana numeru NIP ze względu na błędy w pierwotnie zastosowanych danych.

Pamiętaj! Faktury za okresy sprzed 10.2020 r. ujmowane na bieżąco - należy wprowadzać do pliku JPK_V7 a nie jako korekty pliku JPK_VAT.  

Uwaga: korekty roczne VAT a korekty JPK

Korekty wynikające z błędów w dokumentach księgowych oraz ze zdarzeń w trakcie okresów rozliczeniowych ujmowane były w poszczególnych pozycjach i nie ujmowało się ich w pozycjach księgowych. Korekty roczne ujmuje się w osobnych polach JPK:

  • K_47 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, 
  • K_48 - Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć.

Uwaga: ulga za złe długi VAT a JPK

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Taką korektę ujmuje się na bieżąco – w pozycji K_49 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy. 
Natomiast w przypadku uregulowania należności po dokonaniu tej korekty (dokonanej w ramach ulgi na złe długi), podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części. Taką korektę ujmuje się na bieżąco w pozycji K_50 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4. ustawy.

 czytaj instrukcję do pliku JPK_V7 część deklaracyjna >