JPK_V7 a proporcja, sprzedaż mieszana - prewspółczynnik

Jeżeli podatnik odlicza VAT na zasadzie proporcji (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania VAT), to w ewidencji zakupu oraz w JPK_V7 umieszcza kwotę netto i VAT zgodnie ze współczynnikiem ustalonym na podstawie obrotu z roku poprzedniego, w takim przypadku jako kwotę netto oraz odliczany podatek VAT podawać należy nie w całości, lecz po przemnożeniu ich przez współczynnik.  Kwoty ustalone na zasadzie współczynnika trafiają – w zależności od przypisania wydatku do środków trwałych lub innych wydatków do pozycji:

 • K_40 Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • K_41 Kwota  podatku  naliczonego – Nabycie  towarów  i  usług  zaliczanych  u podatnika do środków trwałych
 • K_42 Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych  
 • K_43 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych.

Jeżeli podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane, zwolnione z VAT, jak i nieopodatkowane i ponosi wydatki związane ze wszystkimi tymi czynnościami, przy odliczaniu VAT najpierw powinien zastosować prewspółczynnik. Następnie powinien zastosować wskaźnik proporcji, który umożliwi mu ustalenie, jaka część wydatku dotyczy czynności opodatkowanych, a jaka zwolnionych z VAT.

Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego (tzn. nabyciach które mogą dotyczyć jednej i drugiej działalności) przyjmuje dane wyliczone szacunkowo. Podatnik jest wówczas obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten sposób określenia proporcji został zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK. Podobnie szacunkowo wylicza się proporcję u podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł. W obu przypadkach szacunek ten wykonuje samodzielnie podatnik, bez konieczności przeprowadzania tego w uzgodnieniu z organem podatkowym w formie protokołu.

Jednocześnie, gdy wartość proporcji przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10.000 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja przy sprzedaży mieszanej wynosi 100%. W okresach poprzednich limit ten wynosił 500 zł a nie 10.000 zł.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Uwaga - interpretacja - proporcja, sprzedaż mieszana - prewspółczynnik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-522/13-2/RR w części D.2. deklaracji dla podatku od towarów i usług, w poz. 39 i w poz. 41 w wersji nr 14 podatnik powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, odpowiadającą podatkowi naliczonemu przysługującemu do odliczenia. W przypadku zakupów służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej – w pozycjach tych podatnik powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, wyliczoną wg obowiązującej proporcji wykorzystywanej do ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (a więc wartość wyliczoną według struktury sprzedaży).

Jeżeli podatnik ustala VAT na zasadzie prewspółczynnika, czyli gdy kwotę podatku odliczanego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – zgodnie z tzw., sposobem określenia proporcji` (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT, np. w jednostkach samorządu terytorialnego), wówczas w ewidencji zakupu i w JPK_V7 umieszcza kwotę netto i VAT zgodnie z prewspółczynnikiem. Nie należy umieszczać całych kwot podstawy opodatkowania z faktur zakupowych oraz całej wartości podatku odliczanego. Kwoty ustalone na zasadzie współczynnika trafiają – w zależności od przypisania wydatku do środków trwałych lub innych wydatków do pozycji:

 • K_40 Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • K_41 Kwota  podatku  naliczonego – Nabycie  towarów  i  usług  zaliczanych  u podatnika do środków trwałych
 • K_42 Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych  
 • K_43 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych   

Po zakończeniu roku podatnik w pozycjach K_44 i K_45 dokonuje korekty w związku z zastosowaniem współczynnika oraz prewspółczynnika. Pola korekt dotyczą nie tylko działań na zasadzie struktury sprzedaży, lecz również zmiany przeznaczenia majątku – z celów opodatkowanych na cele nieopodatkowane lub zwolnione z opodatkowania oraz odwrotnie. Kwoty z korekt poszczególnych rodzajów czynności:

 • ustalenia prewspółczynnika wykorzystania dla celów opodatkowanych i niepodlegających VAT,
 • ustalenia współczynnika wykorzystania dla celów opodatkowanych i zwolnionych,
 • zmiany przeznaczenia majątku formowego dla celów opodatkowanych i zwolnionych

- podlegają sumowaniu, tzn. w pozycji K_44 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz w pozycji K_45 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć – podaje się sumy (łączne wartości) tych korekt.

Korekty dokonuje się z użyciem dokumentu oznaczonego WEW. Na jego podstawie, jedną kwotą należy doliczyć lub odliczyć wartość korygowaną w związku ze zmianą współczynnika. 

Zgodnie z zasadami, które weszły w życie od 01 lipca 2023 roku, podatnik może jednak nie dokonywać korekty, jeżeli różnica między proporcją dla danego roku w jego trakcie a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych. Jeśli taka proporcja jest mniejsza niż proporcja ustalona w trakcie roku (podatnik ma pierwotnie prawo do odliczenia wyższego ustalonego ostatecznie na koniec roku), brak korekty możliwy jest jedynie, gdy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z:

 1. różnicy między ustalonymi proporcjami oraz
 2. korekty dotyczącej składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł
  - nie przekracza 10.000 zł.