JPK_V7 a proporcja, sprzedaż mieszana - prewspółczynnik

Jeżeli podatnik odlicza VAT na zasadzie proporcji (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania VAT), to w ewidencji zakupu oraz w JPK_V7 umieszcza kwotę netto i VAT zgodnie ze współczynnikiem ustalonym na podstawie obrotu z roku poprzedniego, w takim przypadku jako kwotę netto oraz odliczany podatek VAT podawać należy nie w całości, lecz po przemnożeniu ich przez współczynnik.  Kwoty ustalone na zasadzie współczynnika trafiają – w zależności od przypisania wydatku do środków trwałych lub innych wydatków do pozycji:

 • K_40 Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • K_41 Kwota  podatku  naliczonego – Nabycie  towarów  i  usług  zaliczanych  u podatnika do środków trwałych
 • K_42 Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych  
 • K_43 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych.

Jeżeli podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane, zwolnione z VAT, jak i nieopodatkowane i ponosi wydatki związane ze wszystkimi tymi czynnościami, przy odliczaniu VAT najpierw powinien zastosować prewspółczynnik. Następnie powinien zastosować wskaźnik proporcji, który umożliwi mu ustalenie, jaka część wydatku dotyczy czynności opodatkowanych, a jaka zwolnionych z VAT.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Uwaga - interpretacja - proporcja, sprzedaż mieszana - prewspółczynnik

Zgodnie z interpretacją dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-522/13-2/RR w części D.2. deklaracji dla podatku od towarów i usług, w poz. 39 i w poz. 41 w wersji nr 14 podatnik powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, odpowiadającą podatkowi naliczonemu przysługującemu do odliczenia. W przypadku zakupów służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej – w pozycjach tych podatnik powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, wyliczoną wg obowiązującej proporcji wykorzystywanej do ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (a więc wartość wyliczoną według struktury sprzedaży).

Jeżeli podatnik ustala VAT na zasadzie prewspółczynnika, czyli gdy kwotę podatku odliczanego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – zgodnie z tzw., sposobem określenia proporcji` (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT, np. w jednostkach samorządu terytorialnego), wówczas w ewidencji zakupu i w JPK_V7 umieszcza kwotę netto i VAT zgodnie z prewspółczynnikiem. Nie należy umieszczać całych kwot podstawy opodatkowania z faktur zakupowych oraz całej wartości podatku odliczanego. Kwoty ustalone na zasadzie współczynnika trafiają – w zależności od przypisania wydatku do środków trwałych lub innych wydatków do pozycji:

 • K_40 Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • K_41 Kwota  podatku  naliczonego – Nabycie  towarów  i  usług  zaliczanych  u podatnika do środków trwałych
 • K_42 Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych  
 • K_43 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych   

Po zakończeniu roku podatnik w pozycjach K_44 i K_45 dokonuje korekty w związku z zastosowaniem współczynnika oraz prewspółczynnika. Pola korekt dotyczą nie tylko działań na zasadzie struktury sprzedaży, lecz również zmiany przeznaczenia majątku – z celów opodatkowanych na cele nieopodatkowane lub zwolnione z opodatkowania oraz odwrotnie. Kwoty z korekt poszczególnych rodzajów czynności:

 • ustalenia prewspółczynnika wykorzystania dla celów opodatkowanych i niepodlegających VAT,
 • ustalenia współczynnika wykorzystania dla celów opodatkowanych i zwolnionych,
 • zmiany przeznaczenia majątku formowego dla celów opodatkowanych i zwolnionych

- podlegają sumowaniu, tzn. w pozycji K_44 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz w pozycji K_45 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć – podaje się sumy (łączne wartości) tych korekt.

Korekty dokonuje się z użyciem dokumentu oznaczonego WEW. Na jego podstawie, jedną kwotą należy doliczyć lub odliczyć wartość korygowaną w związku ze zmianą współczynnika.