Waluta w jednolitym pliku kontrolnym na JPK_V7

W pliku JPK_V7 kwoty z dokumentów zakupów lub sprzedaży wprowadzać należy w złotych polskich, po odpowiednim przeliczeniu. Nie można wprowadzać dokumentów w walucie obcej – zarówno wystawianych, jak i otrzymywanych. Przeliczeń dokonuje się zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 31a ustawy o VAT, tzn.:

  • w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,
  • podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro,
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

  • w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Również w tym wypadku podatnik może wybrać stosowanie kursu średniego EBC, 
  • w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi,
  • w przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Nie ogranicza to natomiast prawa do stosowania do rozliczeń w transakcjach walut obcych i odpowiednio wystawiania dokumentów w takich walutach. Kwoty podatku w fakturze wykazuje się w złotych, podstawa opodatkowania może być natomiast wykazywana w walucie, w której strony się rozliczają. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Zmianami, które weszły w życie od 01 lipca 2023 roku, umożliwiono przeliczenie waluty na fakturze, w której dochodzi do udzielenia obniżki lub opustu następczego, czyli już po dokonaniu transakcji pierwotnej. Przy korektach faktur wynikających z takich czynności albo w przypadku WNT (importu usług), jako alternatywne metody na przeliczanie kursu waluty podatnicy uzyskali możliwość zastosowania w tych przypadkach:

  1. kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej albo
  2. ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.