Jaką podać datę wystawienia faktury? Jak ująć datę wystawienia faktury w pliku JPK_V7

W pliku JPK_V7 istotnymi datami do ujęcia faktury są data jej wystawienia oraz data sprzedaży. Obie daty są również pozycjami faktury (z których datę wystawienia należy podać zawsze) i są istotne dla jej ujęcia również u nabywcy towaru lub usługi. 

Na fakturze zawsze podać należy faktyczną datę jej wystawienia. Jeśli zostanie ona wystawiona, ale nie wysłana (przekazana) do klienta tego samego dnia - na fakturze widnieć powinna data wystawienia. Dopuszczalne jest, by różne były:

  • data wystawienia i przekazania (odebrania) faktury,
  • data wystawienia i wysyłki faktury,
  • data wystawienia i data realizacji usługi (dostawy towaru),
  • data wystawienia faktury i data otrzymania zapłaty.
Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto wystawisz, wyślesz darmową e-fakturę VAT. Zaznacz funkcję szybkiej płatności by szybko otrzymać swoje pieniądze. Wygeneruj plik JPK_V7 i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację, wysyłkę i korektę online nowych plików JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Oprócz daty wystawienia faktury obowiązkowo należy podać na niej również datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed dokonaniem czynności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Błędem nie będzie, jeśli podane będą obie daty, obie takie same. Takie dwie daty wynikają z faktu, że fakturę można wystawić przed, jak i po dostawie towarów lub wykonaniu usługi. A zatem podatnik powinien znać: 

  • datę wystawienia faktury,
  • jeśli różni się ona od daty sprzedaży - posiadać tę datę sprzedaży i podać ją na fakturze,
  • ujmując tę fakturę w JPK_V7 musi sprawdzić datę powstania obowiązku podatkowego - w standardowym przypadku decyduje data sprzedaży; w niektórych przypadkach może ona być inna niż data sprzedaży (czyli inna niż data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty przed dokonaniem czynności). 

Ujęcie faktury sprzedażowej w odpowiednim JPK_V7

Fakturę w pliku JPK_V7 nie zawsze ujmujemy wpisując wyłącznie datę wystawienia. Należy często posiłkować się datą sprzedaży i podać obie daty w JPK_V7. Natomiast to, w którym JPK_V7 (w którym okresie rozliczeniowym) ujmujemy dokument- zależy od daty powstania obowiązku podatkowego w danej czynności. 

W którym okresie ująć fakturę w JPK_V7 - ewidencja sprzedaży
Jaka data widnieje na fakturze? Do którego okresu trafia w JPK_V7 (jeśli na fakturze są dwie daty lub występują szczególne zasady oznaczenia terminu sprzedaży lub wykonywanej czynności)
  data wystawienia data sprzedaży data obowiązku podatkowego
na fakturze tylko data wystawienia V    
faktura przed usługą lub dostawą, ale brak zaliczki (późniejsza data sprzedaży)   V  
faktura po usłudze / dostawie (data sprzedaży wcześniejsza od daty wystawienia)   V  
na fakturze data wystawienia i sprzedaży   V  
zaliczka - faktura zaliczkowa wystawiona po jej uzyskaniu   V(data otrzymania zaliczki)  
zaliczka - faktura zaliczkowa przed jej uzyskaniem   V(data otrzymania zaliczki)  
faktura przed usługami najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze V    
faktura po usługach najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze V    
budowlana na rzecz podatnika VAT V    
budowlana na rzecz konsumenta   V  
dostawa książek drukowanych itp. oraz usługa drukowania książek itp. dokonywane na rzecz podatnika VAT V    
dostawa książek drukowanych itp. oraz usługa drukowania książek itp. dokonywane na rzecz konsumenta   V  
dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz usług dystrybucji tych towarów V    
ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia V    
stałej obsługi prawnej i biurowej V    
jednorazowa obsługa prawna (np. porada) i biurowa   V  
usługi związane z utrzymaniem czystości (wymienione w poz. 24–37, 50 i 51 zał. nr 3 do ustawy o VAT) V    
wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu     Vuzyskanie całości lub części zapłaty
wydanie towarów władzy publicznej w zamian za odszkodowanie     Vuzyskanie całości lub części zapłaty
dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów     Vuzyskanie całości lub części zapłaty
świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym     Vuzyskanie całości lub części zapłaty
usługi finansowe (art. 43 ust. 1 pkt 37– 41 ustawy)     Vuzyskanie całości lub części zapłaty
faktura rozliczana metodą kasową     V (w dacie zapłaty)
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów V   nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy
WDT - prowadzona w sposób ciągły   V z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów V   nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy
bon jednokrotnego przeznaczenia     V(transfer bonu a nie wykonanie czynności objętej bonem)


W pliku JPK_V7 fakturę sprzedaży ujmuje się w okresie, w którym dla danej czynności powstanie obowiązek podatkowy. Sytuacją typową jest ,gdy data wystawienia i realizacji usługi / wydania towaru odbywają się tego samego dnia. Wówczas faktura trafia do JPK_V7 w dacie wystawienia bez wskazywania daty sprzedaży. Natomiast tylko w nielicznych sytuacjach w JPK_V7 transakcję ująć należy w dacie wystawienia faktury, gdy wykonanie czynności miało miejsce w innym dniu (w tych sytuacjach to właśnie data jej wystawienia a nie data wykonania czynności jest datą powstania obowiązku podatkowego - sytuacje te wskazane są w tabeli powyżej). W tych przypadkach wskazujemy datę sprzedaży na fakturze, ale w JPK_V7 ujmujemy fakturę w dacie jej wystawienia, niezależnie od tego czy fakturę wystawimy przed, czy po dostawie towarów/wykonaniu usługi). 

Przykład 

Faktura za najem za miesiąc maj wystawiona została 20 kwietnia. Data wystawienia faktury: 20 kwietnia, data sprzedaży: 30 maj. Do JPK_V7 faktura trafia w miesiącu kwietniu (data powstania obowiązku podatkowego). Wypełnić należy oba wiersze - wystawienia faktury i daty sprzedaży.

Faktura za najem wystawiana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Data sprzedaży: 30 maja, data wystawienia: 5 czerwiec. Faktura trafia do JPK_V7 w okresie czerwiec (tj, w dacie powstania obowiązku podatkowego).

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto wystawisz, wyślesz darmową e-fakturę VAT. Zaznacz funkcję szybkiej płatności by szybko otrzymać swoje pieniądze. Wygeneruj plik JPK_V7 i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację, wysyłkę i korektę online nowych plików JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Termin wystawienia faktur - maksymalny 

Faktury wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wydania towaru, wykonania usługi lub uzyskania zaliczki, zadatku lub płatności. Powoduje to, że w zależności od tego czy transakcji dokonano 1 czy 30 dnia miesiąca - na wystawienie faktury mamy od 45 dni do 15 dni. W niektórych przypadkach fakturę można wystawić później. 

Rodzaj usługi Maksymalny (nie może być późniejszy) termin wystawienia faktury
usługa budowlana lub budowlano - montażowa na rzecz podatnika VAT do 30 dnia po zakończeniu usług
usługa budowlana lub budowlano - montażowa na rzecz konsumenta do 15 dnia miesiąca następującego - termin podstawowy
usługa dostawy książek i podobnych - na rzecz podatnika VAT do 60. dnia od dnia wydania towarów
usługa drukowania książek i podobnych - na rzecz podatnik VAT do 90. dnia od dnia wykonania czynności
dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz dystrybucja upływ terminu płatności wskazany w umowie lub na fakturze
usługi porządkowe i dotyczące nieczystości (poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) upływ terminu płatności wskazany w umowie lub na fakturze
najem, dzierżawa, leasing lub podobne upływ terminu płatności wskazany w umowie lub na fakturze
ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej,   upływ terminu płatności wskazany w umowie lub na fakturze
telekomunikacyjne upływ terminu płatności wskazany w umowie lub na fakturze
rozliczenie zwrotów opakowań faktura z tytułu czynności - nie później niż 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; - nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania
dostawa książek, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

Jeśli fakturę żąda konsument, wówczas fakturę wystawić należy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania czynności -  jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeśli żądanie nastąpiło później - fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Szczególne zasady dotyczą wystawiania faktur w związku ze sprzedażą bonów jednokrotnego przeznaczenia (SPV). W tym wypadku obowiązuje termin maksymalny - podstawowy, tzn. fakturę za bon wystawia się do 15 dnia miesiąca niezależnie czy usługa dokumentowana bonem mogłaby być dokumentowana w terminie późniejszym.

Termin wystawienia faktur - minimalny

Faktury nie można wystawić wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem czynności. Natomiast dopuszczalne jest jej wystawienie w sytuacji, gdy czynność nie została jeszcze zrealizowana. Tak więc podatnik, który nie otrzymał płatności może wystawić fakturę a potem dopiero otrzymać zapłatę lub wykonać usługę lub wydać zamówiony towar.  

W terminie wcześniejszym niż 30 dni można wystawić faktury w następujących przypadkach pod warunkiem, że na fakturze jest wskazane, jakiego okresu dotyczy taka faktura:

  • usługi dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń i dostawy towarów w tych samych zasadach.
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (tj. usług porządkowych), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.