Jaka data sprzedaży (dokonania dostawy lub usługi lub data obowiązku podatkowego na fakturze VAT)?

W pliku JPK_V7 istotnymi datami do ujęcia faktury są data jej wystawienia oraz data sprzedaży. Obie pojawiają się również na fakturze i są istotne dla jej ujęcia również u nabywcy towaru lub usługi.

Oprócz daty wystawienia faktury, na fakturze obowiązkowo należy podać również datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed dokonaniem czynności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Błędem nie będzie, jeśli podane będą obie daty, obie takie same, niemniej jeśli są one tożsame podać należy przede wszystkim datę wystawienia faktury. 

Takie dwie daty wynikają z faktu, że fakturę można wystawić przed, jak i po dostawie towarów lub wykonaniu usługi.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto wystawisz, wyślesz darmową e-fakturę VAT. Zaznacz funkcję szybkiej płatności by szybko otrzymać swoje pieniądze. Wygeneruj plik JPK_V7 i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację, wysyłkę i korektę online nowych plików JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Data sprzedaży w JPK_V7 - ewidencja sprzedającego (dostawcy towaru lub usługi) i nabywcy 

Obowiązek podania na fakturze daty sprzedaży (oprócz daty wystawienia) wynika z tego, że to data sprzedaży, a nie data wystawienia faktury decyduje o ujęciu faktury w pliku JPK_V7. Co do zasady w dacie sprzedaży (zakończeniu sprzedaży) powstaje obowiązek podatkowy. W tej właśnie dacie czynność należy rozliczyć przed urzędem skarbowym z podatku VAT, a także na podstawie tej daty ustala się moment, w którym dochodzi do odliczenia VAT . Na JPK_V7 należy podać zarówno:

 • datę wystawienia faktury
 • datę sprzedaży.

Mogą występować sytuacje, w których w JPK_V7 fakturę ujmować się będzie w dacie powstania obowiązku podatkowego innej niż te daty. Wówczas i tak obie te daty muszą pojawić się w pliku JPK_V7, a fakturę ujmujemy zgodnie z okresem powstania obowiązku podatkowego. 

Nabywca - co do zasady - wprowadza fakturę do JPK_V7 w dacie powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy. Nie może tego jednak zrobić przed okresem rozliczeniowym, w którym otrzyma fakturę dokumentującą sprzedaż. Tym samym ustalenie prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego będzie kluczowe dla odliczenia VAT w takich przypadkach, gdy faktura wystawiana jest przed powstaniem tego obowiązku (np. zamiast proformy sprzedawca od razu wystawia fakturę i dopiero po niej wykonuje zamówioną czynność) lub gdy moment wystawienia faktury jest jednoznaczny z powstaniem obowiązku podatkowego (np. usługa najmu, obsługi biurowej itp.). 

Data powstania obowiązku podatkowego, a data sprzedaży na fakturze

Przed wystawieniem faktury należy sprawdzić czy dotyczy ona czynności, dla której data sprzedaży i wystawienia jest ustalana w prosty sposób (podstawowy), czy należy to zrobić w sposób szczególny.

Data sprzedaży - podstawowa metoda a faktura w JPK_V7 

Datą sprzedaży, którą podajemy na fakturze w chwili jej wystawienia - jest:

 • data dostawy towaru - wydania towaru nabywcy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 • w przypadku udostępnienia towaru nabywcy do odbioru osobistego - dzień tego udostępnienia,
 • w przypadku sprzedaży wysyłkowej - organy podatkowe przyjmują, że jest nią data przekazania towaru firmie kurierskiej (co równa się z przeniesieniem odpowiedzialności za towar na jej rzecz), jednak już dostawy w których odpowiedzialność za towar zgodnie z umową przenoszona jest dopiero z chwilą wydania towaru nabywcy, uznawać powinno się za dokonane z datą wydania towaru nabywcy; najlepszym jest w tym wypadku wystawianie faktur albo zaliczkowych na pełną wartość zapłaty albo elektronicznych - po dokonaniu dostawy z pewną datą sprzedaży),
 • gdy wystawiona faktura dokumentuje kilka transakcji - datę sprzedaży określić na niej należy osobno dla każdej z tych transakcji - wyjątkiem dostawy realizowane w okresach rozliczeniowych dla których ustalone zostały termin zapłaty za taki okres rozliczeniowy,
 • data wykonania usługi - jest nią moment zakończenia wszystkich czynności, do których wykonania zobowiązany był świadczący daną usługę (tj. data zakończenia całej usługi, jeśli wyznaczono odbiór usługi - wówczas data faktycznego zakończenia a nie data tego odbioru, jednak gdy obowiązkowym jest odbiór techniczny - data takiego odbioru technicznego, data częściowego odbioru usługi, o ile jest z tym częściowym odbiorem ustalona zapłata, a jeśli nie jest częściowy odbiór nie jest datą sprzedaży),
 • przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych (rozliczanych zatem okresowo, tzw. zbiór usług za dany okres) - data zakończenia okresu rozliczeniowego, dla którego ustalono zapłatę,
 • przy usługach ciągłych (tj świadczonych w sposób stały, np. usługa dostępu do programu komputerowego, dostępu do abonamentu na telefon, najmu, leasingu), gdy świadczona jest ona przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi, jeśli w okresie roku natomiast są przewidziane okresy rozliczeniowe - wówczas usługę uznaje się za wykonaną z datą zakończenia okresu rozliczeniowego, dla którego określono zapłatę,
 • dostawy towarów dokonywane w okresach rozliczeniowych rozlicza się w okresie dla którego ustalono zapłatę (zapłata może występować później - nie będzie jednak ona powodowała obowiązku podatkowego - obowiązek ten powstanie z końcem okresu rozliczeniowego; jeśli zapłata wystąpi wcześniej - spowoduje obowiązek podatkowy w okresie otrzymania zapłaty),
 • w przypadku otrzymania zaliczki, zadatku, zapłaty całej ceny - kwoty te powodują powstanie obowiązku podatkowego w dacie ich otrzymania,
 • przy transferze bonów SPV - jednego przeznaczenia obowiązek podatkowy (data dostawy bonu) powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia, a nie z chwilą jego realizacji (dostawy towaru),
 • w zakresie depozytu, kaucji zabezpieczającej - obowiązek podatkowy nie powstaje do chwili wykorzystania tego depozytu lub do chwili zmiany funkcji kaucji i realizacji zabezpieczenia - kwot nie raportuje się do JPK_V7 do chwili wystąpienia tych zdarzeń. 

Uwaga, często nie da się, wystawiając fakturę, przewidzieć daty późniejszej sprzedaży. Wówczas powinniśmy taką fakturę wystawioną przed datą sprzedaży - skorygować podając już po dokonaniu dostawy/zakończeniu świadczenia usługi - faktyczną datę sprzedaży, różniącą się od daty wystawienia faktury. 

W ewidencji JPK_V7 dokumenty księgowe ujmować należy w poszczególnych okresach nie na podstawie daty ich wystawienia, lecz na podstawie daty powstania obowiązku podatkowego dotyczącego tego dokumentu. Nie należy zatem automatycznie wprowadzać do JPK_V7 dokumentów ujmując ich po dacie wystawienia. Każdorazowo należy sprawdzić, czy data powstania obowiązku podatkowego jest taka sama, jak data wystawienia  i ewentualnie przenieść dokument na inny okres.  

Obowiązek podatkowy - eksport towarów wewnątrzwspólnotowa dostawa, a faktura w  JPK_V7 

W zakresie eksportu towarów obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadami ogólnymi (dostawy towarów, uzyskania zaliczki itp). Nie oznacza to jednak , że zawsze eksport trafi do JPK w tej dacie.

Stawkę 0% podatku stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli warunek dotyczący zgromadzenia dokumentacji nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym (ujmując czynność przez ten czas wyłącznie w ewidencji poza podatkowej), stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu, czynność wykazuje jako krajową, a nie jako eksport  (wykazuje się ją wówczas jako transakcję krajową, nie wykazuje się tej transakcji w ramach podstawy opodatkowania - eksport; stosować należy wyłącznie wpis w krajową podstawę opodatkowania i krajową stawkę VAT - jako podstawa opodatkowania i podatek należny wynikający z krajowej transakcji). 

Szczególna sytuacja obejmuje transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ich przypadku obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy. Wystawiona później zobowiązuje do ujęcia VAT w terminie 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu dostawy, a w przypadku WDT prowadzonego w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc obowiązek powstaje z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. 

Jednak w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów również warunkiem stosowania stawki 0% pozostaje dokumentowanie transakcji wyprowadzenia towarów poza terytorium RP. Jeżeli warunek, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za: 

 1. okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji JPK_V7 za ten okres; lecz za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada tych dowodów (wykazuje ją jako transakcję krajową, nie wykazuje się tej transakcji w ramach podstawy opodatkowania z WDT oraz krajową stawką VAT, lecz jako podstawa opodatkowania i podatek należny wynikający z krajowej transakcji),
 2. okres miesięczny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, za ten okres lecz za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju (transakcja krajowa), jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów wywozu.

Późniejsze otrzymanie dowodów upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana (w tym pierwotnym okresie) i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej VAT-UE. Nie ma możliwości ujmowania tych transakcji wówczas na bieżąco w bieżącej części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Obowiązek podatkowy w VAT - zasady szczególne 

Należy pamiętać, że w JPK_V7 stosować należy zawsze datę powstania obowiązku podatkowego, a ta może się zmieniać i tak jest nią:

 1. otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
  1. wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
  2. przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
  3. dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów
  4. świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,
  5. świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37– 41 (tj. usługi finansowe);
 2. otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
 3. wystawienia faktury na rzecz podatników VAT, z tytułu
  1. świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
  2. dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902),
  3. czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
 4. wystawienia faktury z tytułu:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług:
   • telekomunikacyjnych,
   • związanych z utrzymaniem porządku i wywozem nieczystości,
   • wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
   • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
   • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
   • stałej obsługi prawnej i biurowej,
   • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
   • z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
 5. obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego
 6. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego
 7. objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.
 8. w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Obowiązek podatkowy - mały podatnik, a data sprzedaży na fakturze

W przypadku małych podatników, którzy zgłosili rozliczenia metodą kasową, obowiązek podatkowy z faktury powstaje:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT.

Data obowiązku podatkowego nie będzie wymieniona na fakturze (data wystawienia i sprzedaży nie będzie tożsama z datą obowiązku podatkowego, stąd obie daty trafiają do JPK_V7 sprzedawcy, ale mogą one być inne, niż ostateczny okres, w którym dokument przyporządkowany do okresu JPK_V7. Innymi słowy, data wystawienia i sprZedaży będzie często wcześniejsza, niż data obowiązku podatkowego i ujęcia faktury w JPK_V7.