Faktura bez VAT (rachunek) - poradnik z szerokim omówieniem

Wystawianie faktur bez VAT jest przywilejem podatników zwolnionych z VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, w grę wchodzą dwie podstawy takiego zwolnienia:

 • zwolnienie podmiotowe, a więc ze względu na niewielką skalę prowadzonej działalności,
 • zwolnienie przedmiotowe, a więc ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Wystaw fakturę bez VAT

Kiedy wystawiamy fakturę bez VAT?

Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których obroty ze sprzedaży opodatkowanej nie przekraczają 200 tys. zł w danym roku rozliczeniowym. W przypadku firm rozpoczynających działalność w trakcie roku rozliczeniowego, ten limit pomniejsza się proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności w danym roku. Skorzystanie z tego zwolnienia jest prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy - podmiot prowadzący działalność na małą skalę może uznać, że bardziej opłaca mu się zostać czynnym podatnikiem VAT.

Z podmiotowego zwolnienia z VAT nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący określone rodzaje działalności, na przykład:

 • sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (m.in. metali szlachetnych i wyrobów jubilerskich),
 • sprzedaż niektórych towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 • sprzedaż niektórych towarów przez Internet,
 • sprzedaż części do pojazdów samochodowych lub motocykli
 • podmioty świadczące usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie, ściągania długów,
 • podmioty nie posiadające siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Przedmiotowe zwolnienie z VAT jest z kolei związane z rodzajem prowadzonej działalności. Tu ustawodawca nie pozostawił przedsiębiorcom wyboru: prowadzenie działalności określonych rodzajów automatycznie nadaje podatnikowi status zwolnionego z VAT. Zgodnie z art. 43 ust, ustawy o VAT, dotyczy to m.in. przedsiębiorców świadczących m.in.:

 • usługi pośrednictwa finansowego,
 • usługi edukacyjne,
 • usługi medyczne.

Przykładowe zastosowania faktur bez VAT

Faktur bez VAT (a więc ze stawką zw) nie należy mylić z fakturami z zerową stawką VAT. Faktury bez VAT wystawiają podmioty zwolnione z VAT, natomiast faktury z zerową stawką podatku - wyłącznie czynni podatnicy VAT. Fakturami z zerowym VAT dokumentuje się m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów i usług z nimi związanych czy usługi transportu międzynarodowego. Czynny podatnik VAT, który wystawia fakturę ze stawką podatku 0%, wciąż może wnioskować o zwrot VAT od dokonywanych zakupów.

Więcej o innych rodzajach faktur

Wzór faktury bez VAT - omówienie

Lista obowiązkowych elementów, jakie muszą się znaleźć na fakturze bez VAT, jest zdecydowanie krótsza niż w przypadku klasycznych faktur VAT. I tak faktura przedsiębiorcy zwolnionego z VAT musi zawierać:

 • datę wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

W polu przewidzianym na wpisanie stawki VAT umieszcza się skrót „zw” (zwolniony). Wzór takiego dokumentu można znaleźć w każdym programie do fakturowania.

Warto też pamiętać, że podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo i przedmiotowo mają inne obowiązki formalne związane z informowaniem o zwolnieniu, z którego korzystają. W przypadku zwolnienia przedmiotowego informacja o podstawie prawnej zwolnienia (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) musi zostać umieszczona na fakturze. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo nie mają obowiązku podawania takiej informacji na wystawianych fakturach.

Przepisy wciąż pozostawiają przedsiębiorcom dowolność formy, w jakiej zostanie wystawiona faktura. W obiegu prawnym funkcjonują zarówno dokumenty papierowe, jak i elektroniczne. Dopuszczalne są też różne formy archiwizowania faktur. Z indywidualnych interpretacji podatkowych jednoznacznie wynika, że faktury otrzymane w formie papierowej można przechowywać wyłącznie w postaci cyfrowej, a ich papierowe oryginały - zniszczyć. Warunkiem jest zachowanie integralności i czytelności dokumentów (potwierdza to np. indywidualna interpretacja 0111-KDIB3-3.4012.637.2021.2.MAZ z 10 listopada 2021 r.).

Wystaw fakturę bez VAT

Jak wypełnić fakturę bez VAT - krok po kroku

Podatnik zwolniony z VAT nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur VAT - może je wystawiać dobrowolnie. Obowiązek powstaje dopiero wtedy, gdy nabywca towaru lub usługi w ustawowym terminie zażąda wystawienia faktury. Ten termin upływa po trzech miesiącach licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorca dostarczył towar lub wykonał usługę bądź otrzymał całość lub część zapłaty. Wówczas fakturę należy wystawić:

 • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymanie zaliczki, jeżeli nabywca zażądał wystawienia faktury do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
 • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania - jeśli nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki.

Obowiązki podatkowe przy wystawianiu faktury bez VAT

Wystawienie faktury przez podmiot zwolniony z VAT nie rodzi konsekwencji w podatku VAT. W związku z taką transakcją nie pojawia się podatek należny ani podatek naliczony, a żadna stron transakcji nie wykazuje jej w ewidencji VAT.
Transakcja rodzi natomiast konsekwencje w podatku dochodowym, zależne od tego, czy jest to faktura dokumentująca uzyskany przychód, czy poniesiony koszt.

Zmiany w prawie a wystawianie faktur bez VAT

Rewolucją, która już wkrótce dotknie wszystkich wystawców faktur - także tych, którzy mają prawo bądź obowiązek wystawiania faktur bez VAT - będzie wejście w życie obowiązku wystawiania tych dokumentów z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Gdy to się stanie, faktury będą mogły być wystawiane wyłącznie elektroniczne, wystawca będzie miał obowiązek wprowadzania faktur do scentralizowanego systemu, a dokument będzie uznawany za wystawiony i zarazem doręczony w momencie nadania mu numeru przez KSeF.

KSeF działa od początku 2022 r., jednak na razie korzystanie z niego jest dobrowolne. Pierwotnie czynni podatnicy VAT mieli być objęci obowiązkiem fakturowania w KSeF od lipca 2024 r., zaś podatnicy zwolnieni z VAT - pół roku później. Jednak te terminy zostały przesunięte. Według obecnych założeń, wystawianie i odbieranie faktur w KSeF stanie się obowiązkowe od 1 lutego 2026 roku dla podmiotów o obrotach powyżej 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 roku także dla mniejszych firm. Te same daty będą obowiązywały czynnych podatników VAT i podmioty zwolnione z VAT.