JPK_V7 w wersji 2 2023 r. Zmiany w JPK_V7 2023

Ewidencje JPK podatku VAT w 2023 r. prowadzone muszą być zgodnie z obowiązującą strukturą pliku. Wersja nr 2 jest obowiązującą w 2023 roku, wysyłka starszej wersji pliku nie będzie skuteczna (plik nie zostanie przyjęty przez bramkę MF). JPK_V7 w wersji 2 rozbudowano w zakresie wymaganych pól w porównaniu do starszej wersji pliku.

Ulga w VAT z tytułu wierzytelności - pola potwierdzające prawo do ulgi

W przypadku korekty VAT dodane zostało pole obowiązkowe: data upływu terminu płatności lub dokonania zapłaty. Takie pole ma za zadanie przedstawić informację, czy korekta związana z ulgą na złe długi jest dopuszczalna po stronie wierzyciela i odpowiednio czy jest obowiązkowa po stronie dłużnika.

Informacja ta znaleźć się musi w części ewidencyjnej nowego pliku. Pola wypełniane są wyłącznie przez wierzyciela (podmiot, który nie otrzymał zapłaty). Dłużnik nie wykazuje dat upływu terminu i obowiązkowo ma obowiązek skorygować swoje JPK w zakresie odliczonego wcześniej podatku VAT.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną (a zatem stanowi podstawę stosowania ulgi w VAT), w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przyspieszony zwrot podatku - 15 dni, 40 dni

W części deklaracyjnej dodane zostało pole informujące o wystąpieniu o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni oraz w terminie 40 dni.

Pola, w których dochodzi do zwrotu w terminach obowiązujących do tej pory (25, 60 i 180 dni) pozostały niezmienione. Jedynie opisy tych pól uległy nieznacznej modyfikacji.

Pole informujące o ułatwianiu czynności poprzez użycie interfejsu elektronicznego
W części deklaracyjnej pliku dodano pole informujące o tym, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. Pole oznaczone jest wyłącznie w zakresie ułatwiania poprzez interfejs elektroniczny:

 1. dostaw towarów, w przypadku których wysyłka lub transport rozpoczyna się lub kończy na terytorium kraju;
 2. świadczenia usług, w przypadku których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju.

Dodatkowe procedury podatkowe

W czesci ewidencyjnej występują nowe pola obejmujące procedury, które nie miały miejsca w JPK_V7M/JPK_V7K w wersji nr 1. Chodzi o:

 • WSTO_EE,
 • IED.

Oznaczenie WSTO_EE stosować należy do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Oznaczenie IED wykorzystać muszą podatnicy ułatwiający za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podmiot trzeci - podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE następujących transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), lub
 • (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (w praktyce będzie to najczęściej dostawa na terytorium państwa członkowskiego, w tym odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju).

Oznaczenie to zastosują jedynie tacy podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online) którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów kontroli oznaczenie IED.

Usunięcie oznaczeń procedur podatkowych

Jednocześnie w nowym pliku JPK_V7 usunięciu uległy oznaczenia:

 • SW,
 • EE,
 • MPP - metoda podzielonej płatności.

Oznaczenie EE stosowane było do:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy. Nadal w przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” - o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT (tzn. gdy dochodzi do transakcji powyżej 15.000 zł przy towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy). Sprzedawca poza oznaczeniem na fakturze nie musi (a nawet nie będzie miał takiej możliwości) wprowadzić tego oznaczenia na JPK_V7. Podobnie takiej możliwości nie ma w nowym pliku nabywca.

Opis MPP znika z JPK zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.

Oznaczenie SW obejmowało sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Obecnie procedura ta zastąpiona została procedurą wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów.

czytaj poradniki e-pity o Nowy Polski Ład >
czytaj aktualności podatkowe na e-pity.pl >