Przykład rozliczenia - plik JPK_V7M i uwagi JPK_V7K – przykład V7 XML

Podatnik dokumentuje czynności wykonywane w miesiącu październiku 2020 r. Zobacz wypełniony plik JPK_V7M:

 1. przykładowy plik jpk_V7M XML przygotowany w programie fillup (przyklad1-plik-jpk-v7m.fillupxml)
  1. Jeżeli masz zainstalowany program desktop (na komputer) pobierz plik, kliknij i sprawdź JPK_V7M w aplikacji; 
  2. Jeżeli jeszcze nie masz zainstalowanego programu - pobierz program fillup 30 dni za darmo ».
   Po instalacji pobierz plik, kliknij i sprawdź JPK_V7M w aplikacji;
 2. przykład danych deklaracji i ewidencji VAT w pliku PDF - część deklaracyjna JPK_V7M - dawne VAT-7 (strony 1-4), transakcje w ewidencji sprzedaży VAT (strony 5-7) i ewidencji zakupu VAT (strony 8-9).
 3. plik JPK_V7M przykładu w formacie XML – zgodny ze schematem pliku gotowy do wysyłki na serwery Ministerstwa Finansów.

Powyższy plik JPK_V7M został sporządzony przez spółkę, która dokonuje szeregu czynności w zakresie obrotu metalami, artykułami biurowymi oraz szeregu czynności wewnętrznych. Wśród czynności, które podlegać będą ujęciu w pliku JPK_V7 znalazły się:

I. Przykład JPK_V7 w zakresie sprzedaży

1) Ewidencja sprzedaży - wiersz 1. Sprzedaż (dostawa) dokumentowana fakturą wystawioną do paragonu, opiewającego na kwotę ponad 450 zł wystawionego w okresie wcześniejszym (we wrześniu).

Uwagi do transakcji

 • Jako datę sprzedaży i powstania obowiązku podatkowego w tym przypadku podana jest data wystawienia paragonu (zaewidencjonowania czynności na kasie rejestrującej), w związku z którego wystawieniem doszło do powstania obowiązku podatkowego. Będzie to zatem data wcześniejsza niż data wystawienia faktury. Czynność zostanie zatem ujęta w okresie, w którym sporządzono raport okresowy z kasy fiskalnej, obejmujący ten paragon (dotyczący tej transakcji). Tym niemniej jednak, faktura do takiego paragonu musi zostać również wprowadzona do JPK_V7. 
 • Dla celów prowadzonej ewidencji, fakturę dotyczącą sprzedaży zaewidencjonowaną już przy zastosowaniu kasy rejestrującej należy ująć w okresie, w którym została ona  wystawiona i nie będzie zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres.
 • W pliku fillup taka czynność oznaczona jest w zakresie kwot z niej wynikających - szarą czcionką kwot podstawy opodatkowania i podatku należnego. Kwoty te nie będą sumowane w pozycjach sum arkusza na dole strony.

2) Ewidencja sprzedaży - wiersz 2. Sprzedaż (dostawa) dokumentowana fakturą wystawioną do paragonu o wartości ponad 450 zł z danego okresu (bieżące ujęcie w pliku JPK zestawienia paragonowego oraz faktury do jednej z tych transakcji). 

Uwagi do transakcji

 • Faktura przekracza wartość 450 zł stąd do wystawionego wcześniej paragonu, należy osobno wystawić fakturę. W efekcie zestawienie paragonowe za dany okres zawiera wartość faktury i nie umniejsza się go o wartość takiej faktury, a kwotę podatku wykazuje na podstawie zestawienia RO a nie na podstawie faktury FP. tego dokumentu. Dodatkowo należy wprowadzić oznaczenie “FP”, gdyż transakcja pierwotnie została udokumentowana paragonem.

3) Transakcja bez ujęcia w JPK_V7. Sprzedaż na podstawie faktury uproszczonej do kwoty 450 zł.

Uwagi do transakcji

 • Zgodnie z § 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988 z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji:
  • wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,
  • danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, oraz oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1
 • W efekcie taka faktura uproszczona nie trafi do JPK_V7 a sprzedaż będzie dokumentowana na podstawie zestawienia paragonowego (raportu okresowego z kasy fiskalnej).

 czytaj także paragony i faktury do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >>

4) Ewidencja sprzedaży - wiersz 22. Zestawienie paragonowe za okres październik. 

Uwagi do transakcji

 • Zestawienie paragonowe, niezależnie czy jest to zestawienie dzienne czy miesięczne, musi zostać oznaczone poprzez “RO”
 • Zawiera kwotę wskazaną osobno w pozycji faktury do paragonu (F/23/10/2020). Zestawienia nie obniżamy o wartość wystawionej faktury.

5) Ewidencja sprzedaży - wiersz 11. Krajowa transakcja sprzedaży usługi ciągłej wynajmu lokalu, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, natomiast faktura wystawiana jest przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego (w tym przypadku - najem za październik - faktura wystawiona 30 września; najem za listopad - faktura wystawiona 30 października).

Uwagi do transakcji

 • Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Przy tym należy pamiętać, że fakturę należy wystawić nie później niż z upływem terminu płatności i może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi, jeśli zawiera informację, jakiego okresu dotyczy.
 • Transakcję należy ująć zatem w dacie powstania obowiązku podatkowego, tj. w dacie wystawienia faktury, a nie w okresie realizacji usługi.

6) Ewidencja sprzedaży - wiersz 3 i 10. Krajowa sprzedaż towaru z fakturą zaliczkową i ostateczną . 

Uwagi do transakcji

 • Obie faktury wykazać należy osobno, zgodnie z terminem powstania obowiązku podatkowego z nimi związanego. W przykładzie faktura zaliczkowa spowodowała obowiązek podatkowy w części, w jakiej dokonano wpłaty, a faktura końcowa - w zakresie pozostałej kwoty zapłaty.

7) Ewidencja sprzedaży - wiersz 4. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru. 

Uwagi do transakcji

 • Ze względu na wartość i rodzaj towarów objętych dostawą ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,  standardowo powinna ona zostać oznaczona procedurą MPP. Jednak w związku z transakcją inną niż krajowa (import, eksport, WNT, WDT, WSU, import usług i „eksport usług”) obowiązkowego split payment nie stosuje się w efekcie czego nie można oznaczać transakcji informacją “MPP” ani podawać na fakturze informacji “płatność podzielona”.

8) Ewidencja sprzedaży - wiersz 5. Transakcja krajowa obejmująca dostawę prętów stalowych  - w której wykazać należy płatność podzieloną. 

Uwagi do transakcji

 • Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
 • Obowiązkowe jest zastosowanie GTU 8 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

9) Ewidencja sprzedaży - wiersz 6. Wydanie towaru (samochodu) na cele osobiste przedsiębiorcy (dowód wewnętrzny).

Uwagi do transakcji

Przekazanie nieodpłatne towaru z obowiązkiem naliczenia podatku VAT  należy oznaczyć poprzez procedurę “WEW”. 

Zastosowany GTU 7 dotyczy dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

10) Ewidencja sprzedaży - wiersz 7. Import towarów w procedurze uproszczonej (rozliczanej deklaracją podatkową).

Uwagi do transakcji 

 • Transakcja połączona jest z wykazaniem jej po stronie podatku naliczonego.

12) Ewidencja sprzedaży - wiersz 8. Dostawa komputera (gtu 8 - urządzenie elektroniczne) na rzecz wspólnika spółki. 

Uwagi do transakcji 

 • Niezależnie od wartości transakcji, w przypadku podmiotów powiązanych, obowiązkowe jest oznaczenie transakcji procedurą TP. Za podmioty powiązane uznać należy:
  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: – ten sam inny podmiot lub – małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  • podatnika i jego zagraniczny zakład;
 • Jeżeli transakcja udokumentowana fakturą jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP”. Poszczególne oznaczenia oddzielane są przecinkiem.

13) Ewidencja sprzedaży - wiersz 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - drutów stalowych za 100.000 zł.   

Uwagi do transakcji 

 • Ze względu na wartość i rodzaj towarów objętych dostawą ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,  standardowo powinna ona zostać oznaczona procedurą MPP. Jednak w związku z transakcją inną niż krajowa (import, eksport, WNT, WDT, WSU, import usług i „eksport usług”) obowiązkowego split payment nie stosuje się w efekcie czego nie można oznaczać transakcji informacją “MPP” ani podawać na fakturze informacji “płatność podzielona”.
 • WNT mimo, że druty objęte są w przypadku transakcji krajowej oznaczeniem GTU,  oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

14) Ewidencja sprzedaży - wiersz 13. Sprzedaż według zasad vat-marży zestawu mebli biurowych.

Uwagi do transakcji 

 • Obowiązkowe oznaczenie procedury MR_ZU - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 • W polu dotyczącym marży podaje się całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy.
 • Poza danymi określonymi w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku należy wykazywać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi „0.00”)
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

II. Przykład JPK_V7 w zakresie nabycia

1) Ewidencja zakupu - wiersz 2. Nabycie zestawu komputerowego za 15.001 zł brutto z faktury, na której nie wystąpiło oznaczenie MPP.

Uwagi do transakcji 

 • Transakcja powinna zostać opłacona w formie obowiązkowej płatności podzielonej (oznaczenie obowiązkowe MPP). Jednocześnie nabywca powinien wystawić notę korygującą pierwotną fakturę na rzecz dostawcy lub zażądać faktury korygującej.  

2) Ewidencja zakupu - wiersz 9. Paragon na kwotę 300 zł z NIP nabywcy.

Uwagi do transakcji 

 • Paragon powinien być traktowany jako faktura uproszczona ze względu na wartość nieprzekraczającą 450 zł brutto              
 • Fakturę należy ewidencjonować na podstawie numeru faktury (z reguły podawana jest w okolicy numeru NIP sprzedawcy, w lewej dolnej części paragonu). Jednocześnie jednak podatnik nie powinien zostać ukarany za zaewidencjonowanie faktury pod numerem paragonu - tak wskazane zostało w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską w tej sprawie link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=10D8E9C980577D37C125853F002CEA93&view=2 

3) Ewidencja zakupu - wiersz 3. Faktura nabycia drutów stalowych, w której sprzedawca wskazał “płatność podzielona”.

Uwagi do transakcji 

 • Ze względu na wartość transakcji oraz towar z zał. 15 do ustawy o VAT transakcja musi zostać obowiązkowo oznaczona procedurą MPP.

4) Ewidencja zakupu - wiersz 6. Faktura nabycia drutów stalowych, w której sprzedawca bezpodstawnie wskazał “płatność podzielona”.

Uwagi do transakcji                        

 • Transakcję należy wykazać z pominięciem błędnego oznaczenia MPP. Oznaczenie stosowane jest wyłącznie przy obowiązkowym split payment, natomiast transakcja jednorodna w powyższym przypadku posiada wartość 10.000 zł. Nawet jeżeli płatność podatku VAT nastąpi na rachunek VAT (dobrowolnie), oznaczenie MPP nie powinno zostać wpisane do JPK_V7.

5) Ewidencja zakupu - wiersz 5. Import towarów odliczenie VAT - procedura uproszczona.

Uwagi do transakcji 

 • Mimo, że w wierszu wskazana jest transakcja zobowiązująca do oznaczenia jej grupowaniem GTU, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów takiego oznaczenia nie podaje się.  Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

6) Ewidencja zakupu - wiersz 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - drutów stalowych za 100.000 zł.

Uwagi do transakcji

 • Transakcja powinna zostać ujęta w JPK_V7 po stronie nabycia i sprzedaży (VAT należny i naliczony). Odliczenie VAT w tym samym okresie, co naliczenie VAT od WNT, zależy od posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów.
 • Mimo, że w wierszu wskazana jest transakcja z grupy obejmujących podzieloną płatność, ze względu na międzynarodowy charakter (import, eksport, WNT, WDT, WSU, import usług i „eksport usług”) obowiązkowego split payment nie stosuje się w efekcie czego nie można oznaczać transakcji informacją “MPP” .
 • Mimo, że w wierszu wskazana jest transakcja zobowiązująca do oznaczenia jej grupowaniem GTU, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów takiego oznaczenia nie podaje się.  Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

7) Ewidencja zakupu - wiersz 1,7 i 8. Transakcje kupna paliwa do samochodu wykorzystywanego w części dla celów działalności gospodarczej (faktura na kwotę brutto: 300 zł netto:243,9 zł, VAT: 56,1 zł):

 1. jedna z poprzedniego okresu, nieujęta w ewidencji (przesunięty termin odliczenia VAT na jeden z dwóch kolejnych okresów),
 2. jedna z odroczonym terminem otrzymania faktury,
 3. jedna z dnia tankowania pojazdu.                     

Uwagi do transakcji

 • Odliczenie podatku nastąpić może w okresie rozliczeniowym,  w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż w okresie, w którym otrzymano fakturę potwierdzającą daną transakcję. Podatnik może jednak nie odliczyć VAT w tym okresie, lecz przesunąć odliczenie na jeden  dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących bezpośrednio po okresie właściwym, dla odliczenia (tak właśnie podatnik postąpił w sytuacji z lit. i). 
 • W przypadku transakcji oznaczonej lit. i, podatnik co prawda dokonał transakcji we wrześniu, ale fakturę z tego tytułu otrzymał dopiero w październiku. 
 • We wszystkich przypadkach postępowanie z fakturami paliwowymi odbywa się na zasadzie zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatku odlliczonego do 50% (pojazd wykorzystywany jest dla celów mieszanych - tzn. prowadzenia działalności i celów prywatnych.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

zobacz jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku >