KPiR księgowanie przychodów

Zasady ujmowania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Księgując przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy kierować się zarówno zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o PIT jak i przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Rozporządzenie reguluje ogólne zasady dokonywania wpisów w księdze w zakresie terminów, dowodów księgowych będących podstawą zapisów oraz formularza księgi. Moment powstania przychodów określony jest natomiast w samej ustawie. Stąd, w celu dokładnego określenia w jakim okresie dany przychód powinien zostać ujęty w rozliczeniu podatkowym, należy odnieść się do przepisów ustawy o PIT.

Przychody z działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przychodami z działalności gospodarczej są przychody należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 14, datą powstania przychodu jest co do zasady dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zasadniczo więc decyduje data dostawy lub wykonania usługi, jeśli jednak przed tą datą zostały wystawione faktury lub otrzymana należność – przychód powstaje w tym właśnie dniu.

W przypadku, gdy w umowie zawartej przez podatnika ustalone są okresy rozliczeń, przychód powstaje na koniec takiego okresu rozliczeniowego, nie rzadziej niż raz w roku. Dla celów dowodowych warto, aby taki okres został uzgodniony w umowie lub co najmniej na fakturze dokumentującej wynagrodzenie za usługi.

Przychody, w odniesieniu do których nie można zastosować wskazanych wyżej zasad ujmuje się w dacie otrzymania zapłaty.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, przychody z podstawowej działalności tzn. ze sprzedaży towarów i usług ujmuje się w kolumnie 7 księgi.

Pozostałe przychody

W toku prowadzonej działalności podatnicy uzyskują także inne przychody, niezwiązane z podstawową działalnością. Mogą to być np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, darowizny, czy też przychody ze sprzedaży środków trwałych. Tego typu przysporzenia ujmuje się w kolumnie 8 księgi jako „pozostałe przychody”.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

Na jakiej podstawie

Co do zasady podatnicy VAT wpisują przychody ze sprzedaży towarów i usług na podstawie faktur VAT, zestawienia faktur lub ewidencji sprzedaży. Podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych wpisują przychody na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych. Zapisy w księdze dotyczące pozostałych przychodów są dokonywane na podstawie dowodów potwierdzających te przychody. Szerzej na temat dowodów księgowych będących podstawą dokonywania wpisów do księgi pisaliśmy [TUTAJ].

Terminy dokonywania wpisów

Podstawową zasadą jest, że wpisów w księdze dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Przepisy jednak dopuszczają szereg wyjątków od tej zasady, w praktyce bowiem stosowanie codziennych wpisów mogłoby być bardzo trudne np. w sytuacji, gdy księgi prowadzone są przez biuro rachunkowe.

Dlatego też podatnicy prowadzący sprzedaż na kasach, oraz prowadzący ewidencję sprzedaży, mają prawo dokonywania wpisów na koniec każdego miesiąca (odpowiednio na podstawie raportów miesięcznych lub miesięcznego zestawienia sprzedaży). Jeśli księga jest prowadzona przez biuro rachunkowe, wszystkie wpisy w księdze powinny być dokonywane w taki sposób, aby zapewnić zapłatę podatku w prawidłowej wysokości i terminie, najpóźniej zaś do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. W praktyce więc podatnicy powinni dostarczać do biur rachunkowych stosowne dokumenty niezwłocznie, aby mogły zostać prawidłowo zaksięgowane, a wszelkie wątpliwości wyjaśnione jeszcze przed terminem zapłaty zaliczki na podatek.

Faktury i korekty do paragonów

Należy pamiętać, że do księgi nie wpisuje się przychodów wynikających z faktur wystawionych do paragonów. W tym przypadku bowiem kwota przychodu będzie już objęta raportem kasowym dziennym lub miesięcznym. Podatnicy mają jednak obowiązek połączenia w trwały sposób zwróconych oryginałów paragonów z kopiami wystawionych faktur.

Wpisy dokonywane na podstawie raportów z kasy fiskalnej koryguje się o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów, wynikające z ewidencji korekt do tych paragonów, prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia kas fiskalnych. Jeśli dokonywana jest korekta, której nie ujmuje się w tych ewidencjach, powinna zostać wpisana przez podatnika na odwrocie raportu fiskalnego dobowego lub miesięcznego.