Podatek cukrowy - deklaracja JPK CUK-2 - opłata od środków spożywczych

Podmioty, na które nałożona została opłata cukrowa zobowiązane są:

 1. składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 3, organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
 2. obliczać i wpłacać opłatę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja CUK-2.
 

Kto składa CUK-2 deklarację dotyczącą opłaty od środków spożywczych? 

Opłatę cukrową naliczają i deklarację CUK-2 składają jednostki będące:  

 1. sprzedawcami napojów do punktów sprzedaży detalicznej (czyli hurtownicy),
 2. prowadzącymi sprzedaż detaliczną napojów w przypadku gdy prowadzi ją bezpośrednio: producent, podmiot nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importer napoju; 
 3. zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego (jeśli takie warunki zostają ustalane, to podatek płaci wyłącznie zamawiający a nie sprzedawca),
 4. gdy sprzedaż prowadzona jest na rzecz podmiotu prowadzącego jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową, - odprowadza ją sprzedający napoje takim podmiotom; w takim przypadku opłatę odprowadza się od wszystkich sprzedanych takim podmiotom napojów objętych opłatą; gdy doszło do takiego naliczenia opłaty cukrowej - to nabywca, będący w części hurtownikiem a w części detalistą, od takiej sprzedaży hurtowej opłaty nie musi już naliczać (nie uwzględnia tej sprzedaży hurtowej w CUK-2).

Import danych CUK-2 do programu fillup

Jeżeli masz przygotowane informacje o podatku cukrowym w innych systemach komputerowych, możesz je prosto zaimportować do programu fillup, przygotować i e-wysłać deklarację JPK CUK-2. Więcej informacji i przykładowe pliki XML

dokumentacja - pomoc na fillup.pl - wypełnianie CUK ’Część analityczna przy pomocy programu Excel >

Ile opłaty zadeklarować w CUK-2? Wysokość opłaty cukrowej

Na wysokość opłaty składają się następujące części: 

 1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 (wymienione są w nim tzn. dodatki do żywności),
 2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju (dla soków 20% lub roztworów węglowodanowo-elektrolitowych opłatę pobiera się tylko w tej wysokości, tzn. jedynie ponad 5g) . 

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Jeśli zawierają również cukier i inne dodatki wskazane powyżej, to wysokość opłaty stanowi odpowiednio sumę części wszystkich tych części. 
Natomiast we wszystkich tych powyższych przypadkach maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. Napoje: 

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 
 2. będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w rozporządzeniu nr 432/2012 
  – zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju są objęte wyłącznie częścią opłaty nadwyżkowej - tzn. [pobiera się w tym przypadku 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.W tym wypadku nie da się przekroczyć limitu 1,2 zł na 100 ml więc po prostu wylicza się ją odpowiednio według tej zasady 0,05 zł na każdy gram w 100 ml ponad limit przekroczonych 5g cukru.  

Do kogo składać CUK-2?

Organem właściwym w sprawie opłaty (do którego wysyłany jest CUK-2) jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

Jak pola deklaracji wypełnić CUK-2? 

 1. Pola “liczba mililitrów” - wypełniane są zbiorczą ilością mililitrów sprzedawanych napojów w danym okresie. Należy zsumować ilość tych mililitrów w różnych napojów w ramach danej grupy (do 5 gram, ponad 5 gram, soki itp).Nie należy określać tego jako wielokrotność 100 ml ale po prostu podawać ilość ml sprzedawanych napojów (np. jesli butelka zawiera 1000 ml, to nie podajemy 10 (bo 10x 100 ml), lecz podajemy 1000 
 2. Pola łączna ilość miligramów cukru ponad 5 g” wypełniamy sumując ich ilość we wszystkich sprzedawanych w danym okresie napojach. Nie należy określać tego jako wielokrotność 5 miligramów albo nadwyżki ale po prostu podawać ilość mlg sprzedawanych napojów.
 3. Poz. oznaczone jako 12f ust 6  - są korektą poprzedniej pozycji o wartość założenia, że opłata nałożona na 1 l napoju nie może przekroczyć 1,2 zł. W pozycjach poprzedzających tę sumę podaje się łączną wartość opłaty wynikającej z przemnożenia ilości mililitów i stawki odpowiedniej dla danego rodzaju napoju. Natomiast w tej pozycji będzie to kwota opłaty po uwzględnieniu tego limitu 1,2 zł (to właśnie ta kwota podlegać będzie sumowaniu i będzie opłatą uiszczoną do urzędu skarbowego). 
 4. Poz. oznaczone jako art. 12f ust. 1 pkt 1 podaje się sumę opłat wyliczoną dla wszystkich mililitrów sprzedawnych napojów, w których opłatę nalicza się jako 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008,
 5. Poz. oznaczone jako art. 12 ust. 1 pkt 2 wypełnia się jako sumę opłat za wszystkie mililitry napojów dla których dochodzi do obliczenia jej w wartości 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.
 6. Poz. oznaczone jako art. 12f ust. 3 wypełnia się jako sumę opłat za wszystkie napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Dla tych pozycji w polu 19 podaje się ilość łączną mililitrów, a nie litrów napoju, mimo, że opłatę pobiera się od każdego litra.

Ostateczna wartość opłaty cukrowej powinna zostać wykazana w pozycji 30-31. Jest to suma pól z poszczególnych rodzajów opłat z zastrzeżeniem limitów 1,2 zł opłaty na każdy litr napoju (tzn. wynikającego z art. 12f ust. 3 ustawy). 

Do CUK-2 należy załączać informacje o fakturach dokumentujących opłatę, w szczególności numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze.

czytaj instrukcję i objaśnienia - opis pól formularza CUK-2 >

Informacja o produkcji napoju na zamówienie - między producentem a nabywcą 

Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej ciąży na nabywcy (zamawiającym), w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.  

W takim przypadku producent zgłasza fakt zawarcia takiej umowy do organu właściwego w sprawie opłaty (naczelnika urzędu skarbowego) na piśmie (a nie elektronicznie) nie później niż w dniu powstania obowiązku zapłaty opłaty (czyli nie później niż 25 dnia po miesiącu, w którym dojdzie do sprzedaży).

 Informacja o zawarciu umowy zawiera następujące dane: 

 1. dane producenta oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: 
  1. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
  2. adres siedziby albo miejsce zamieszkania, 
  3. NIP,
  4. imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu; 
 2. informacje o składzie napojów będących przedmiotem umowy, w tym o dodatku kofeiny lub tauryny, substancji słodzących, oraz o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów, w zakresie niezbędnym do obliczenia opłaty, zgodnie z ich etykietą; 
 3. datę i podpis producenta lub osoby przez niego upoważnionej. 

Producent nie składa w tym zakresie CUK-2, a jedynie informację o tym, że nabywca będzie obowiązany do zgłoszenia CUK-2. 

Po zgłoszeniu, producent  ma obowiązek przekazywać podmiotowi zobowiązanemu do zapłaty opłaty informacje takie same jak na zgłoszeniu w terminie pozwalającym na wypełnienie obowiązków, zgłoszenia CUK-2 i zapłaty opłaty cukrowej. 

wzór informacji CUK (INF) o zawarciu umowy dotyczącej produkcji napoju wypełnij w fillup >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »