Termin i forma żądania pliku JPK

Podstawą do przedstawiania ewidencji podatkowych jest wezwanie ze strony organów podatkowych, które odbywać powinno się równolegle lub po wszczęciu postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. W efekcie jeżeli postępowanie nie zostanie formalnie wszczęte (podatnik nie zostanie o tym zawiadomiony), to wezwanie do przekazania ewidencji w formie JPK nie musi zostać spełnione.  Organ podatkowy może wezwać do przedłożenia dokumentów, w tym także w formie dokumentów elektronicznych, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

W wezwaniu należy wskazać:

  • nazwę i adres organu podatkowego;
  • imię i nazwisko osoby wzywanej;
  • w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;
  • czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na informatycznych nośnikach danych;
  • termin, do którego żądanie powinno być spełnione,
  • skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »