KPiR podstawa prawna

Ewidencja podatkowa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym osób fizycznych podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, prowadzący działalność gospodarczą, ustalają swój dochód bądź to na podstawie ksiąg rachunkowych, bądź na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tzw. KPiR lub księga). W tym pierwszym przypadku podatników obowiązują zasady przewidziane w Ustawie o rachunkowości, w przypadku KPiR zasady prowadzenia tego rodzaju ewidencji zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kto musi

Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg, oraz osób duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kto nie musi

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wyłączenia z obowiązku prowadzenia księgi dla osób, które opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, dokonują odpłatnego zbycia składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

Dla kogo księgi rachunkowe

Wg ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone przez spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki cywilne. Warto zauważyć, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495) mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero wówczas, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. I to właśnie te podmioty mają prawo wyboru pomiędzy księgami a KPiR do momentu przekroczenia wskazanego progu przychodowego.