Pliki JPK_SF e-Sprawozdania finansowe - wysyłka online do eKRS i KAS

Jednostki, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców, mają obowiązek wysyłki do KRS sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (e-Sprawozdania finansowe), w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli w tzw. plikach JPK_SF. Przekazanie takich dokumentów w innej formie, np. zeskanowanych i wysłanych elektronicznie lub przekazywanych na papierze będzie przez sąd odrzucana.

Pliki JPK_SF (v 1-2) e-Spawozdanie Finansowe przygotujesz w programie fillUp:

Oprócz sprawozdania finansowego w formacie JPK_SF, jednostki wpisane do KRS (niezależnie od rejestru, do którego są wpisane) muszą elektronicznie wysłać do KRS także:

 1. sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało ono badaniu,
 2. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz
 3. sprawozdanie z działalności (jeśli to sprawozdanie jednostka ma obowiązek sporządzić) - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Zgłoszenie tych dokumentów opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (ePUAP) co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców nie muszą wysyłać ponownie w/w dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej i Urzędów Skarbowych. Wystarczająca jest wysyłka do KRS.

Pozostałe jednostki wpisane do KRS (takie, które wpisano do innych rejestrów niż rejestr przedsiębiorców):

 1. nie muszą wysyłać sprawozdania finansowego w formacie JPK_SF,
 2. muszą wysłać sprawozdanie elektronicznie i podpisać je elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP),
 3. muszą przekazać sprawozdanie do KAS (podatnicy CIT) lub do Urzędów Skarbowych (podatnicy PIT).

Termin na wysyłkę JPK_SF e-Sprawozdanie finansowe

JPK_SF wysyłać należy w terminie 15 dni od daty ich zatwierdzenia. Jeżeli sprawozdania nie zatwierdzono w terminie 6 miesięcy od daty zakończeniu roku obrotowego, należy złożyć plik JPK_SF sprawozdania niezatwierdzonego w terminie 15 dni po upływie tych 6 miesięcy.

W tym samym terminie sprawozdania wysyłają jednostki, które nie muszą sprawozdań wysyłać w formacie JPK. Jednostki takie mogą skorzystać również z wysyłki JPK_SF (czyli zamiast skanów sprawozdania, przedstawić je w formie struktury danych JPK).

Podatnicy wpisani do KRS do rejestru przedsiębiorstw, którzy nie muszą sporządzać sprawozdań finansowych (czyli spółka jawna lub spółka partnerska, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje pełnych ksiąg rachunkowych) składa oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Podmioty objęte obowiązkiem przygotowania e-Sprawozdania finansowego JPK_SF 

Obowiązek sporządzenia JPK_SF dotyczy podmiotów wpisanych do KRS w rejestrze przedsiębiorców, czyli:

 1. spółek jawnych;
 2. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 3. spółek partnerskich;
 4. spółek komandytowych;
 5. spółek komandytowo-akcyjnych;
 6. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 7. spółek akcyjnych;
 8. spółek europejskich;
 9. spółdzielni;
 10. spółdzielni europejskich;
 11. przedsiębiorstw państwowych;
 12. instytutów badawczych;
 13. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
 14. towarzystw reasekuracji wzajemnej;
 15. innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 16. oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 18. głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;

JPK_SF wysyłać należy w sytuacji, gdy sprawozdanie dotyczy:

 • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe (w tym również jeśli sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po 1.10.2018 r. nieterminowo, czyli po 3 miesiącach licząc od daty zamknięcia roku obrotowego);
 • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie (np. standardowego roku trwającego od 1.01.2018 r. i kończącego się 31.12.2018 r., a także takiego który trwa dłużej lub krócej niż 12 miesięcy i rozpoczął się przed 1.10.2018 r.);
 • przyszłych okresów obrachunkowych (np. roku, który rozpoczął się 1.10.2018 r., lub później).

Obowiązek nie dotyczy sprawozdań finansowych wysłanych w okresach, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.

więcej informacji o e-Sprawozdaniach finansowych i wysyłce online do e-KRS i KAS na CIT-8.pl »