Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego

Otrzymałeś decyzję podatkową i nie zgadzasz się z jej treścią? Nic straconego! Od decyzji organów podatkowych, tak jak w przypadku każdej innej decyzji administracyjnej, można się odwołać do organu wyższej instancji. Jeśli zatem w Twojej opinii zostało naruszone prawo postępowania lub też widzisz błąd w zastosowaniu przepisów na gruncie prawa materialnego możesz złożyć odwołanie, decyzja nie jest bowiem ostateczna w trybie administracyjnym. Natomiast po wydaniu decyzji przez organ drugiej instancji, jeśli w dalszym ciągu nie zgadzamy się ze stanowiskiem organów podatkowych, możemy decyzję zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Kto wnosi odwołanie

Odwołanie od decyzji podatnik może wnieść osobiście lub przy pomocy przedstawiciela ustawowego lub wyznaczonego pełnomocnika. Na tym etapie nie istnieje obowiązek korzystania z wykwalifikowanej pomocy doradcy podatkowego, rady prawnego lub adwokata. Jeśli jednak stwierdzimy, że chcemy, aby ktoś nas reprezentował w danej sprawie, jak najbardziej możemy skorzystać z pomocy np. doradcy podatkowego.

PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne

Do kogo składa się odwołanie

Odwołanie od decyzji składa się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, od której się odwołujemy. Adresatem natomiast jest organ drugiego stopnia.
Jest nim najczęściej organ podatkowy o stopień wyższy, choć istnieją przypadki, że organem drugiej instancji będzie ten sam urząd, który wydał pierwotną decyzję. W przypadku organów administracyjnych od decyzji wydanej przez:

  • naczelnika urzędu skarbowego składamy odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej,
  • naczelnika urzędu celno-skarbowego składamy odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej lub do tego samego naczelnika,
  • dyrektora izby skarbowej, samorządowego kolegium odwoławczego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Ministra Finansów składamy odwołanie do tych samych organów,
  • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa składamy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Dzięki złożeniu odwołania za pośrednictwem organu I instancji, urząd wydający decyzję może zapoznać się ze stanowiskiem podatnika i zmienić swoją decyzję. W przeciwnym wypadku w ciągu 14 dni powinien przekazać akta sprawy do organu drugiej instancji.

Ile czasu na odwołanie

Na odwołanie mamy 14 dni od dnia doręczenia decyzji, licząc od dnia następnego, po dniu w którym doręczono decyzję. Obliczając termin od konkretnego zdarzenia lub czynności nie bierzemy pod uwagę dnia zdarzenia/czynności.

Przykład 1:
Pan Marek otrzymał decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego 01 lutego (poniedziałek). Zatem odwołanie powinien złożyć maksymalnie do dnia 15 lutego (poniedziałek).

Należy pamiętać, że święta, niedziela i sobota są dniami wolnymi od pracy. Jeżeli zatem termin na złożenie odwołania przypada na dzień wolny, to termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Przykład 2:
Pan Józef otrzymał decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego 01 lipca (sobota). Zatem odwołanie powinien złożyć maksymalnie do dnia 17 lipca (poniedziałek).

Podkreślenia wymaga fakt, termin liczymy od dnia doręczenia decyzji, a nie np. od dnia jej wydania. Jeśli odbierzemy pismo osobiście, nie mamy problemu z wyliczeniem terminu do którego musimy złożyć odwołanie. Trzeba jednak pamiętać o istniejącej w polskim prawie administracyjnym fikcji doręczenia. Jeśli nie odbierzemy pisma w ciągu 14 dni ,a zostało ono dwukrotnie awizowane, wówczas prawnie będzie uznane za doręczone.

Przywrócenie terminu odwołania

W przypadku uchybienia terminu organ podatkowy może przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania należy również wnieść samo odwołanie.

Co powinno zawierać odwołanie

Należy pamiętać, że w odwołaniu to podatnik musi udowodnić niesłuszność wydanej decyzji i przedstawić wszelkie okoliczności, które to potwierdzają.

Odwołanie od decyzji powinno ponadto spełniać wszystkie formalne wymogi określone w art. 168 Ordynacji podatkowej. tj. dane (imię, nazwisko, adres, nazwę firmy, siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności) strony wnoszącej odwołanie oraz oznaczenie organu odwoławczego, do którego kierowane jest pismo. Jeśli odwołanie nie spełnia wymogów formalnych, urząd skarbowy może wezwać podatnika do uzupełnienia braków lub może pozostawić sprawę bez rozpatrzenia. Odwołanie od decyzji organu podatkowego musi zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody, uzasadniające to żądanie. Podatnik powinien określić, czy domaga się zmiany, czy też uchylenia decyzji oraz czy rozstrzygnięcie organu odwoławczego ma dotyczyć całej decyzji, czy tylko jej części. Żądania powinny być określone precyzyjnie, tak aby nie budziło wątpliwości, czego dokładnie domaga się strona. Dokument powinien również zawierać oznaczenia miejsca i terminu jego sporządzenia, oznaczenie numeru sprawy, tytuł i na końcu podpis osoby składającej pismo.

W uzasadnieniu podatnik powinien jak najbardziej szczegółowo opisać swoje stanowisko, popierając je argumentami, dowodami i okolicznościami wskazanymi w danej sprawie, jak również przywołać stosowne przepisy prawa.

Koszt odwołania od decyzji US

Wniesienie odwołania od decyzji jest bezpłatne.

Rozpatrzenie odwołania przez organ drugiej instancji

Organ drugiej instancji zweryfikuje czy odwołanie zostało złożone w terminie, oraz czy podatnik miał prawo składać odwołanie w tej sprawie. Decyzja lub postanowienie wydane przez organ drugiej instancji jest ostateczne.

Podatnik zawsze zostaje poinformowany przez organ drugiej instancji o wyniku postępowania. Organ odwoławczy w wydanej decyzji decyzji może:

  • odrzucić żądania podatnika– utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję;
  • częściowo spełnia żądania podatnika– uchyla część zaskarżonej decyzji i odpowiednio ją zmienia;
  • unieważnia decyzję i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części;
  • kończy postępowanie odwoławcze.

Wycofanie odwołania

Istnieje możliwość wycofania wniesionego przez nas odwołania. Wówczas postępowanie przed organem drugiej instancji jest umarzane. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy decyzja narusza prawo, wówczas organ podatkowy może nie umorzyć postępowania.

Co dalej?

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu drugiej instancji mamy prawo wniesienia na tę decyzję skargi do odpowiedniego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji organu odwoławczego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu administracyjnego