VAT od transakcji europejskich OSS, IOSS

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i skupiasz się w swoim przedsiębiorstwie na następującej działalności:

 • importujesz do Polski towary a następnie nimi handlujesz, wysyłasz je też poza Polskę do odbiorców - konsumentów z UE (tzw. sprzedaż na odległość towarów importowanych) lub
 • sprzedajesz towary Polskie za granicę na rzecz konsumentów (tzw. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) lub
 • świadczysz usługi konsumentom na terytorium UE lub
 • pośredniczysz w handlu towarami prowadzone przez inne podmioty poprzez ułatwianie im zawarcia transakcji na Twoim portalu internetowym (sklepie elektronicznym, serwisie online), przy czym towary lub sprzedawca tego towaru pochodzą spoza UE

- to możesz zostać zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w każdym kraju Unii, w której Twój klient - konsument mieszka. Możesz też być zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej od takiej transakcji w kraju zamieszkania nabywcy.

Powyższa reguła rozliczenia Twojego VAT działa w ten sposób, że Twoja Polska faktura (lub dokument wystawiany na rzecz konsumenta z innego kraju) nie zawiera VAT i powinna być oznaczona jako niepodlegająca VAT w Polsce. Jednocześnie w momencie dokonania transakcji aktywizuje się obowiązek zapłaty tego podatku za granicą i możesz być zobowiązany zapłacić go w kraju nabywcy.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Rozliczaj całość podatków w Polsce nawet jeśli nie masz tu siedziby! 

W efekcie takiej konstrukcji VAT, przejmujesz obowiązki rozliczenia VAT za konsumenta z innego kraju UE. Co do zasady zobowiązany jesteś do zapłaty VAT i rejestracji VAT w kraju nabywcy. 

Możesz jednak uprościć swoją sytuację i nie musisz prowadzić czynności przed zagranicznym organem skarbowym. Całość czynności możesz dokonać w Polsce. Temu właśnie służą uproszczone zasady rozliczeń VAT, wprowadzone od 1 lipca 2021 r. 

Rejestracji dla celów transakcji w Polsce dokonać mogą:

 • europejscy przedsiębiorcy i rozliczać przez polski urząd skarbowy całość sprzedaży konsumenckiej,
 • przedsiębiorcy z siedzibą poza Unią Europejską, którzy nie posiadają w Unii swojej siedziby. 

Rejestruj się i płać VAT od całości swoich transacji do polskiego urzędu skarbowego. Polski urząd przekaże go do odpowiednich instytucji fiskalnych pozostałych krajów Unii.

Podstawą do zastosowania tzw. procedury nieunijnej jest zgłoszenie rejestracyjne VIN-R. Pobierz prgram fillup i przygotuj druk VIN-R (OSS) - Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT >

Podstawą do rozliczania procedury unijnej w Polsce jest zgłoszenie rejestracyjne VIU-R (OSS). Pobierz prgram fillup i przygotuj druk VIU-R (OSS) - Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT >

Podstawą do rozliczeń VAT przez polskiego przedsiębiorcę ułatwiającego dostawy towarów poprzez interfejs elektroniczny (portal internetowy) jest odpowiednie zgłoszenie na VAT-R. 

Oprócz zgłoszenia rejestracyjnego, podmiot rozliczający się w Polsce zobowiązany jest terminowo:

 • płacić w Polsce podatek VAT według stawki właściwej dla kraju nabywcy (czyli do obliczenia podatku stosować należy stawki właściwe dla podatku kraju nabywcy, a nie polskie stawki podatkowe),
 • co do zasady w pliku JPK w części ewidencyjnej zaznaczyć, że podmiot uczestniczy w procedurze rozliczania podatku w Polsce,
 • zaprowadzić osobną ewidencję transakcji, które podlegają rozliczeniu w Polsce - w związku z którymi .
 • składać deklaracje
  • VII-R(OSS)
  • VII-RP(OSS)

Sprawdź, z jakiego uproszczenia możesz korzystać  

 • SOTI - czyli uproszczone rozliczenie VAT w Polsce od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość,
 • IOSS - czyli VAT w Polsce zapłacisz od importu towarów w całej UE
 • IOSS - dotycząca usług. 

Dostawa wysyłkowa z kraju UE - tzw. procedura unijna towarów i usług 

VAT płacisz w kraju, w którym masz siedzibę w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenckiej o niewielkiej wartości , tj. do 10000 Euro rocznie. Jest to możliwe, jeśli spełnisz w tym zakresie takie warunki:

 • siedziba lub miejsce pobytu znajduje się tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
 • towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego,niż kraj siedziby;
 • suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych oraz całkowitej wartości usług niematerialnych (tzn. wskazanych w art. 28k ust. 1), świadczonych na rzecz konsumentów netto nie przekroczyła w trakcie roku ani w roku poprzednim kwoty 10 000 euro (dla polskiego podatnika kwota ta to 42 000 zł).

Dostawca może rozliczać VAT w kraju konsumenta i to od pierwszej złotówki, ale jest to dla niego kłopotliwe. Jeśli chce to robić - wówczas wskazuje miejsce dostawy przez złożenie w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, zawiadomienia o takim wyborze. Wówczas przez 2 lata licząc od dnia dokonania pierwszej dostawy, dla której miejsce dostawy zostało jako kraj konsumenta - nabywcy - nie może zmienić miejsca dostawy towarów. 

Niezależnie od wyboru miejsca opodatkowania, możliwe jest deklarowanie VAT w jednym kraju - przed polskim urzędem - w stosunku do całości sprzedaży. Tak samo zrobić może dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju - składa on zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. 

Dostawcy i podatnicy świadczący usługi niematerialne (art. 28k) są obowiązani prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić łączną wartość dostaw oraz świadczonych usług (w celu ustalenia limitu 10.000 Euro) . Ewidencja powinna zapewnić również wskazanie dostawy lub usługi, w związku z którymi nastąpiło przekroczenie kwoty.

W efekcie takiej sprzedaży podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie członkowskim identyfikacji. Procedura unijna ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub usług objętych tą procedurą dokonywanych lub świadczonych przez podatnika na terytorium Unii Europejskiej.

Po zgłoszeniu przed polskim organem podatkowym właściwy polski naczelnik urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika (również zagranicznego, który nie ma siedziby w kraju, do którego wysyłane są towary lub świadczone są usługi) na potrzeby procedury unijnej i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Po rejestracji, podatnik składa do końca miesiąca za dany miesiąc - deklaracje przed polskim urzędem za całość swoich czynności, również za te zagraniczne (tj. takie, gdzie podatek VAT powinien być płacony przed obcym urzędem skarbowym).

Usługi świadczone w krajach Unii przez podmioty spoza Unii - tzw. procedura nieunija dotycząca usług

Możliwa jest rejestracja w Polsce podmiotu nie posiadającego w Unii Europejskiej swojej siedziby i rozliczeń w Polsce całości VAT od usług na rzecz konsumentów z całej Unii. W tym celu podmiot nieunijny musi w Polsce złożyć zgłoszenie identyfikacyjne.

Po zgłoszeniu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, nadaje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer identyfikacyjny na potrzeby rozliczania świadczonych przez niego usług. 

Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury nieunijnej są obowiązane składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje VAT - do końca miesiąca następującego po danym miesiącu i prowadzić ewidencję wszystkich usług - również tych świadczonych poza Polską w Unii Europejskiej.

Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (IOSS) 

Procedura dotyczy towarów w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych i odpowiadającej równowartości 150 euro. Towary o wyższej wartości muszą być wykazywane i rozliczane w zakresie VAT standardowo - tj. w zgłoszeniach celnych. 

W tym przypadku VAT od importu nie nalicza się (towary są zwolnione z tego VAT od importu), a płaci się VAT dopiero od dostawy towaru - tj. z chwilą zapłaty za towar dostarczany. Podatnik - również nieunijny -  składa jedną deklarację VAT co do całości miesięcznych transakcji tego rodzaju. Może złożyć zgłoszenie przed polskim urzędem skarbowym i rozliczać w Polsce VAT od całości transakcji tego rodzaju co do dostaw na terytorium całej Unii.

Skorzystanie z procedury powoduje, że podatnik korzystający z niej stosuje ją do wszystkich transakcji sprzedaży na odległość towarów importowanych. Identyfikacji i rozliczania VAT przez podmioty nieunijne dokonuje się z zasady poprzez pośrednika, będącego doradcą podatkowym lub posiadającym uprawnienie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty unijne (również z innych krajów unii) rejestrując się w Polsce mogą z niej korzystać bez profesjonalnego pośrednika. 

Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury importu albo pośrednik działający na rzecz podatnika są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą importu, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c ust. 2 rozporządzenia 282/2011. Pośrednik prowadzi odrębną ewidencję dla każdego z podatników, których reprezentuje.

Jeśli podatnik nie skorzysta z procedury i jej nie wybierze - musi uregulować VAT od importu towarów. Metodą na to jest również procedura uproszczona importowa (IOSS) - o której poniżej prowadzona przez prowadzący działalność pocztową.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów (IOSS)

Procedura importu (IOSS) ułatwiona dotyczy tylko towarów umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej w rozumieniu przepisów celnych nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych i odpowiadającej równowartości 150 euro. Ze sprzedaży tej wyłączone zostały towary podlegające podatkowi akcyzowem. 

Podatek od importu płaci się albo w zgłoszeniu celnym albo pobiera go organ pocztowy i płaci zbiorczo w deklaracji miesięcznej - łącznie od całości przesyłek do 150 euro, albo nie płaci się go w ogóle - opodatkowując unijną dostawę towarów wcześniej importowanych. W przypadku przesyłek o wartości wyższej niż 150 euro - towary podlegają rozliczeniu według procedury standardowej deklarowania i zapłaty VAT w zgłoszeniu celnym . 

Po zgłoszeniu do tej procedury podmioty dokonujące importu mogą wykazywać podatek pobrany z tytułu importu towarów w deklaracjach składanych za okresy miesięczne.

 wszystkie deklaracje i e-deklaracje VAT znajdziesz w dziale Druki i e-Deklaracje VAT >