Skarga na decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu podatkowego drugiej instancji mamy prawo wniesienia na tę decyzję skargi do odpowiedniego sądu administracyjnego. Trzeba pamiętać, że musimy wcześniej wyczerpać drogę odwoławczą w administracyjnym toku postępowania w danej sprawie. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu podatkowego pierwszej instancji na początku składamy odwołanie do organu drugiej instancji. Dopiero jeśli nie satysfakcjonuje nas decyzja organu odwoławczego możemy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast jeżeli dalej nie zgadzamy się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kto wnosi skargę na decyzję administracyjną

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (jeśli jego zdaniem wymaga tego ochrona praw mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy) oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności (w sprawach, które dotyczą interesów prawnych innych osób, o ile brała wcześniej udział w postępowaniu administracyjnym), oraz inny podmiot który ma takie prawo przyznane przez regulacje wynikające z ustaw.

Skargę na decyzję organu drugiej instancji podatnik może wnieść osobiście lub przy pomocy przedstawiciela ustawowego lub wyznaczonego pełnomocnika. Na tym etapie nie istnieje obowiązek korzystania z wykwalifikowanej pomocy doradcy podatkowego, rady prawnego lub adwokata. Jeśli jednak stwierdzimy, że chcemy, aby ktoś nas reprezentował w danej sprawie, jak najbardziej możemy wyznaczyć pełnomocnika. 

Do kogo składamy skargę

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego składa się za pośrednictwem organu drugiej instancji, który wydał decyzję. Adresatem skargi jest odpowiedni sąd administracyjny. Dzięki złożeniu skargi za pośrednictwem organu drugiej instancji, urząd wydający decyzję może zapoznać się ze stanowiskiem podatnika i zmienić swoją decyzję.

Ile czasu na złożenie skargi

Na wniesienie skargi mamy 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu II instancji, licząc od dnia następnego, po dniu w którym doręczono decyzję. Obliczając termin od konkretnego zdarzenia lub czynności nie bierzemy pod uwagę dnia zdarzenia/czynności.

Przykład:
Pan Jacek otrzymał w dniu 01 sierpnia (poniedziałek) decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, która podtrzymuje stanowisko organu I instancji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zatem skargę powinien złożyć maksymalnie do dnia 31 sierpnia (środa).

Należy pamiętać, że święta, niedziela i sobota są dniami wolnymi od pracy. Jeżeli zatem termin na złożenie skargi przypada na dzień wolny, to termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Natomiast jeśli nie odbierzemy korespondencji z poczty, trzeba pamiętać o istniejącej w polskim prawie administracyjnym fikcji doręczenia. Pisma, które nie zostaną odebrane w ciągu 14 dni, a są dwukrotnie awizowane, prawnie będą uznane za doręczone.

Przywrócenie terminu wniesienia skargi

W przypadku uchybienia terminu, zgodnie z art. 87 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., sąd administracyjny może przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli ten uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie skargi należy również wnieść samą skargę.

Co powinna zawierać skarga

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinna spełniać wszystkie formalne wymogi każdego pisma procesowego tj.:

 • zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowana,
 • imię i nazwisko lub nazwę strony, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi,
 • adres/siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności strony wnoszącej odwołanie,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

W skardze powinniśmy również zawrzeć numer PESEL strony, która wnosi pismo, jeśli jest to osoba fizyczna. W przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną numer KRS, a w przypadku jego braku nr REGON lub NIP.

Dokument powinien również zawierać oznaczenia miejsca i terminu jego sporządzenia, sygnaturę akt. Jeśli reprezentuje nas pełnomocnik, to do sprawy powinno zostać dołączone pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis.

Dodatkowo, skarga powinna zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy. Powinno się również określić do jakiego naruszenia prawa lub interesu prawnego doszło, poprzez wskazanie przepisów prawa materialnego lub procesowego, które zostały naruszone.

W uzasadnieniu skargi podatnik powinien jak najdokładniej opisać opisać swoje stanowisko, popierając je argumentami, dowodami i okolicznościami wskazanymi w danej sprawie, jak również przywołać stosowne przepisy prawa.

Koszt złożenia skargi

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trzeba opłacić. Wysokość tej opłaty zależy od tego, czego dotyczy twoja skarga. Dokładne kwoty wskazane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednak trzeba pamiętać, że opłata za skargę nie może być niższa niż 100 zł.

Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Polecenie przelewu/wpłata

Rozstrzygnięcie skargi lub jej odrzucenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawę poddając ocenie zarówno jej stan faktyczny, jak i prawny. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, jednak inaczej niż Naczelny Sąd Administracyjny, nie będąc związany zarzutami i wnioskami zawartymi w skardze oraz powołaną podstawą prawną. Przy rozstrzygnięciu sąd może uwzględnić skargę i lub ją oddalić.

Inną okolicznością jest natomiast odrzucenie skargi. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę, jeśli:

 • sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego,
 • skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia,
 • nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych,
 • jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona,
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej;
 • z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Wycofanie skargi

Istnieje możliwość wycofania wniesionej skargi (art. 60 ustawy p.p.s.a.). Co do zasady Wojewódzki Sąd Administracyjny jest związany wnioskiem o wycofanie skargi. Jednak są sytuacje, w których uznaje je za niedopuszczalne np. jeżeli jego konsekwencją byłoby obejście prawa lub zostałby utrzymany w mocy akt lub czynność dotknięta wadą nieważności.

Co dalej?

Jeżeli nie zgadzamy się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mamy prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy jednak pamiętać, aby wystąpić do sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku (po tym terminie uprawnienie to wygasa). Skargę kasacyjną wnosi się w ciągu 30 dni od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Przy wniesieniu skargi do NSA istnieje tzw. “przymus adwokacki”, czyli skargę na naszym imieniu musi złożyć osoba do tego uprawniona tj. doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku