Jak złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Jeżeli mamy wątpliwości związane ze stosowaniem prawa podatkowego w konkretnej sytuacji możemy złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Warto również pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca dla organów podatkowych, ale wyłącznie w odniesieniu do podatnika, który złożył wniosek. Dla innych podmiotów może jednak stanowić wskazówkę w interpretacji przepisów podatkowych.

Kto składa wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej możesz złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osoba fizyczna planująca założyć spółkę, podatkowa grupa kapitałowa lub inny podmiot.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatnik może zarówno wystąpić indywidualnie lub też wspólnie z kilkoma podmiotami zainteresowanymi daną sprawą.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski oraz wszelką korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak złożyć wniosek

Aby poprawnie złożyć wniosek należy wypełnić formularz ORD-IN, lub ORD-WS w przypadku złożenia wniosku wraz z innymi podmiotami we wspólnej sprawie. Wspólna sprawa oznacza, że podmioty, które składały wniosek są uczestnikami tego samego zdarzenia, lub będą uczestniczyć w takim zdarzeniu w przyszłości. W przypadku wspólnego wniosku należy wskazać podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Wskazany podmiot otrzyma interpretację lub postanowienie. Pozostałe podmioty otrzymają odpis interpretacji lub postanowienia. Do wspólnego wniosku składamy taką liczbę załączników ORD-WS/B, która odpowiada liczbie zainteresowanych wskazanych we wniosku. Jeśli opis stanu faktycznego lub stanowisko w sprawie są obszerniejsze niż przewidziane na ich spisanie pola nalezy wypełnić dodatkowo formularze ORD-IN/A lub ORD-WS/A. Wniosek należy podpisać i dołączyć do niego dowód wpłaty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej.

Koszt złożenia wniosku

Opłata za złożenie wniosku o wydanie interpretacji wynosi 40 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w jednym wniosku o wydanie interpretacji opisujemy kilka, odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych – opłata wynosić będzie 40 zł od każdego odrębnego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jeżeli wniosek składany jest przez kilka podmiotów opłata pobierana jest od każdego z nich. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. W tytule należy wpisać „za wydanie interpretacji indywidualnej” oraz dane identyfikacyjne np. NIP/numer PESEL zainteresowanego podmiotu.

Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty należy załączyć do wniosku lub przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych na adres KIS.

Przykład:
Wniosek wspólny ORD-WS Został złożony przez 2 kontrahentów i zawiera opis 4 stanów faktycznych.
4 stany faktyczne – 4 x 40 zł = 160 zł
2 wnioskodawcy – 2 x 160 zł = 320 zł
Za wniosek powinniśmy wnieść opłatę 320 zł.

Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego

Ile czasu trwa wydanie decyzji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma 3 miesiące na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej licząc termin od dnia otrzymania wniosku. W przypadku jeśli złożony wniosek nie jest kompletny, wysyłane jest wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek w przeciągu 7 dni. Okresu między wezwaniem przez

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do 3 miesięcznego terminu na wydanie interpretacji.

Jeżeli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie wyda interpretacji w przeciągu 3 miesięcy, stanowisko zawarte we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Kiedy wniosek o interpretację może zostać nierozpatrzony

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może odmówić wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jeśli uzna, że zagadnienie:

  • zostało już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów,
  • stanowi przedmiot wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (tzw. WIS ),
  • uzasadnia przypuszczenie, że działanie opisane we wniosku może zmierzać do unikania opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa w zakresie podatku VAT,
  • zostało przedstawione w niewystarczający sposób i nie zostało uzupełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wezwaniu organu,
  • nie dotyczy przepisów prawa podatkowego wynikających z ustaw podatkowych, np. PIT, CIT, VAT, PCC,
  • dotyczy właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych,
  • dotyczy sprawy podatkowej, która w dniu złożenia wniosku jest przedmiotem np. toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej o odmowie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej informuje w postanowieniu, od którego można się jeszcze odwołać składając zażalenie na postanowienie

Co daje wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Jeżeli podmiot zastosuje się do interpretacji wydanej na jego wniosek, wówczas, jeśli stanowisko wykazane w interpretacji okaże się finalnie błędne, nie poniesie on konsekwencji w postaci sankcji podatkowych. Z uwagi na powyższe indywidualna interpretacja pełni funkcję ochronną przed ewentualnymi konsekwencjami błędnej interpretacji prawa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie informacje zawarte we wniosku muszą być zgodne z prawdą. W przypadku jeśli np. opisany stan faktyczny odbiega od rzeczywistości wówczas wydana interpretacja podatkowa traci swój walor ochronny.

Jednocześnie indywidualna interpretacja podatkowa wskazuje podatnikom, w jaki sposób powinno być rozliczone dane zdarzenia gospodarcze. Przy tak złożonych przepisach prawa podatkowego, podatnik, poprzez interpretacje, może odnaleźć odpowiedź na szereg pytań i wątpliwości.