Istota dropshippingu i możliwości jego opodatkowania

Dropshipping stanowi model logistyczny polegający na zawężeniu działalności sklepu internetowego do pozyskiwania i obsługi klientów oraz dopełniania formalności związanych ze sprzedażą, reklamacjami i zwrotami dzięki przerzuceniu całego procesu magazynowania i dostawy towaru na producenta, dystrybutora czy hurtownię.

Wykształciły się dwa modele biznesowe dropshippingu rozumianego jako:

usługa pośrednictwa. Wówczas przychodem jest uzyskiwana prowizja, natomiast pośrednik nie ponosi wydatków na zakup towaru i tym samym nie ujmuje ich w kosztach podatkowych. Od strony podatku dochodowego skorzystać można z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na poziomie 8,5% przychodu od działalności usługowej. Stawka VAT na fakturze sprzedaży wystawionej przez pośrednika ustalana jest w odniesieniu do usługi pośrednictwa;

zakup towaru w celu jego odsprzedaży. Przychód powstaje na skutek odpłatnej dostawy towaru (co do zasady w dniu zapłaty należności lub wystawienia faktury, gdyż modelowo będą to czynności wcześniejsze niż faktyczne wydanie rzeczy), a wydatki związane z zakupem towarów do dalszej odsprzedaży będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. W zależności zatem od wysokości marży rozważyć należy wybór optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym (wg skali podatkowej 12/32% dochodu, podatkiem liniowym 19% dochodu, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 3% od działalności usługowej w zakresie handlu). Podatek VAT naliczany jest z kolei zgodnie ze stawką VAT przeznaczoną dla danego towaru.

Kalkulator: forma opodatkowania firmy

Należy pamiętać o katalogu wyłączeń spod ryczałtu ewidencjonowanego, który przykładowo nie ma zastosowania do podatników osiągających w całości lub w części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Dostawa a usługa transportu

Niezależnie od opodatkowania dostawy towaru, podatnik ma obowiązek ustalić obowiązek podatkowy z tytułu usługi transportu o ile nie został on wliczony w cenę nabycia (transport w cenie).

W zakresie podatku dochodowego należy rozważyć osobną datę powstania przychodu (wykonanie usługi, wpłata na poczet usługi transportu). Odpowiednio przy zastosowaniu ryczałtu zastosowanie znaleźć może stawka podatku 5,5% lub 8,5%.

W zakresie podatku od towarów i usług, usługa transportu może w przypadku dropshippingu bardzo często przybrać charakter międzynarodowy, w efekcie czego miejsce świadczenia (miejsce opodatkowania) znajdować się może w innym miejscu, niż miejsce dostawy towarów. Oznaczać to może zastosowanie stawki VAT innej niż dla samej dostawy towarów.

W szczególności miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika (B2B):

 1. posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej;
 2. posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.
  Natomiast miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (B2C) jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Jednak miejscem świadczenia usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna.

W zakresie niewymienionym zastosowanie znajdują reguły ogólne stosowane do samej usługi transportowej.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Dropshipping transgraniczny a VAT

Dropshipping

a VAT:

wewnątrz UE

poza UE

w formie sprzedaży towarów

Gdy dochodzi do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, wówczas opodatkowanie takiej transakcji występuje na zasadach szczególnych, czyli w kraju członkowskim, do którego towar zostaje transportowany. Istotne w tej sytuacji jest jednak, aby pilnować limitu sprzedaży wysyłkowej po przekroczeniu, którego zachodzi obowiązek rejestracji do VAT w kraju, w którym ten limit został przekroczony. Każde państwo UE samodzielnie ustala taki limit we własnym zakresie. Przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) objętej preferencyjną stawką VAT 0%.

Sprzedaż towarów na rzecz konsumentów spoza UE może korzystać z preferencyjnej stawki podatku 0%, tak jak w przypadku sprzedaży na rzecz firm pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towaru przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Istnieje prawo do zastosowania preferencyjnej stawki jeszcze w okresie kolejnym, o ile z opóźnieniem uzyskano wymagane dokumenty. Jednak po upływie dwóch okresów rozliczeniowych, brak wymaganych dokumentów wywozowych będzie skutkował obowiązkiem opodatkowania sprzedaży krajową stawką VAT przeznaczoną dla danego towaru.

w formie usługi pośrednictwa

Dochodzi wówczas do transakcji eksportu usług. Miejsce opodatkowania transakcji uzależnione jest od tego, czy kontrahent jest podatnikiem w swoim kraju, czy też nie - ewentualnie - czy w tym kraju przepisy podatkowe tego kraju nakładają na zagranicznego sprzedawcę towaru obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT oraz dokonania naliczenia podatku do takiej sprzedaży.

Pośrednicząc w sprzedaży na rzecz firmy, otrzymaną prowizję należy opodatkować w kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę. Konieczne jest zatem ustalenie, od kogo prowizja jest należna – od dostawcy czy od nabywcy.

Jeśli prowizja należna jest od kontrahenta z kraju trzeciego, wówczas opodatkowanie usługi odbywa się właśnie w tym kraju. Sprzedawca wystawia fakturę ze stawką „nie podlega”. Na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „odwrotne obciążenie”.

Użycie interfejsu elektronicznego do sprzedaży na odległość towarów importowanych

Zgodnie z ustawą o VAT w przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. W ten sposób dochodzi do fikcyjnego podzielenia jednej dostawy towarów dokonywanej przez dostawcę bazowego, który prowadzi sprzedaż za pośrednictwem interfejsu elektronicznego do ostatecznego nabywcy tych towarów, na dwie odrębne dostawy, tj.:

 1. dostawę pomiędzy dostawcą bazowym a operatorem interfejsu elektronicznego (B2B, stawka VAT 0%),
 2. dostawę pomiędzy operatorem interfejsu elektronicznego a finalnym nabywcą towarów, która co do zasady ma charakter transakcji B2C, ponieważ występuje między podatnikiem VAT (operatorem interfejsu elektronicznego) i podmiotem niebędącym podatnikiem VAT - VAT opłaca ułatwiający transakcję, czyli portal - interfejs elektroniczny.

Nowe zasady VAT e-commerce

Zgodnie z prawem unijnym termin "ułatwia" oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs elektroniczny.

Jednakże podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 1. podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;
 2. podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;
 3. podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Nie można uznać, że podatnik ułatwia sprzedaż, gdy wykonuje tylko jedną z następujących czynności:

 1. przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów;
 2. oferowanie lub reklamowanie towarów;
 3. przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

Operator interfejsu elektronicznego, jako podatnik VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), w celu rozliczania VAT od takich dostaw może skorzystać z u tzw. procedury unijnej, na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy dokonujący tego rodzaju transakcji. Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście obowiązany jest składać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – za pomocą systemu e- Deklaracje – deklaracje VAT na formularzu VIU-DO, w których rozliczane będą świadczone usługi, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość lub dostawy krajowe (ułatwiane przez operatorów interfejsów elektronicznych uznanych za dostawców). Rozliczeniu poprzez punkt kompleksowej obsługi (OSS) mogą podlegać określone transakcje w relacji podatnik – konsument (B2C), tj. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, świadczenie usług, a także niektóre dostawy krajowe. Uproszczenie to pozwala rozliczyć VAT w jednym państwie członkowskim, a tym samym uniknąć konieczności rejestracji do VAT w wielu państwach członkowskich.

Zgodnie z prawem unijnym, operator interfejsu elektronicznego, o ile nie posiada odmiennych informacji, uznaje:

 1. osobę sprzedającą towary poprzez interfejs elektroniczny za podatnika;
 2. osobę nabywającą te towary za osobę niebędącą podatnikiem.

Ewidencja VAT - VAT płacony przez portal aukcyjny (platformę elektroniczną)

Dropshipping w interpretacjach podatkowych

W przypadku, w którym Spółka dokonuje zamówienia towaru na rzecz klientów, dochodzi do klasycznej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez Spółkę. Zatem w tej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy wynikające z art. 7a ustawy o VAT (ułatwienie sprzedaży na odległość towarów importowanych poprzez użycie interfejsu elektronicznego).

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 września 2023 r., 0111-KDIB3-3.4012.256.2023.2.JSU

 1. To, że Spółka nie dysponuje fizycznie towarem, a w szczególności nie magazynuje go ani nie dokonuje odprawy celnej na terytorium Polski nie oznacza, że w rozumieniu ustawy nie rozporządza towarem jak właściciel. Spółka ma możliwość faktycznego dysponowania rzeczą i dokonuje sprzedaży, gdy przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na rzecz klienta końcowego.
 2. Gdy efektem wykonanych czynności (istotą zamówienia) jest konkretny towar w postaci produktu prezentowanego na stronach internetowych, który w takiej postaci jest dostarczany bezpośrednio klientowi (ostatecznemu nabywcy), a Spółka w ramach transakcji przenosi na klienta prawo do dysponowania towarem jak właściciel, to świadczenie to stanowi dla celów podatku od towarów i usług dostawę towarów.
 3. W tym kontekście nie można mówić o sprzedaży przez Spółkę usługi pośrednictwa w zakupie, ani Spółka w takim modelu sprzedaży nie jest podatnikiem ułatwiającym sprzedaży na odległość towarów importowanych.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 sierpnia 2023 r., 0114-KDIP1-2.4012.206.2023.2.RD

Podatnik jest operatorem interfejsu elektronicznego ułatwiającym dostawy towarów, w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy o VAT, jeśli:

 • prowadzona przez niego strona internetowe funkcjonuje nie jako sklep internetowy, lecz jako portal pośrednictwa zakupowego,
 • na podstawie zamówienia złożonego przez klienta, działając w jego imieniu podatnik nabywa towary w serwisie aukcyjnym,
 • w imieniu klienta podatnik dokonuje płatności ceny towarów objętych zamówieniem oraz kosztów dostawy oraz zleca sprzedawcy dokonanie dostawy towaru do klienta,
 • odpowiedzialność za wady tytułem rękojmi ponosi sprzedawca towaru.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2023 r., 0113-KDIPT1-2.4012.226.2023.2.AJB

Podatnik może zrezygnować z ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym pelletu drzewnego i węgla (dropshipping) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2023 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 czerwca 2023 r., 0112-KDIL1-3.4012.173.2023.2.KK

Pomimo tego, że katalog dokumentów wymienionych w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT jest katalogiem otwartym, nie można zastosować stawki VAT w wysokości 0% względem eksportu towarów na podstawie dowodów innych niż dokumenty "urzędowe", w których właściwe organy celne (polskie lub z innych państw członkowskich UE) potwierdziły wywóz towarów poza terytorium UE.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 maja 2023 r., 0114-KDIP1-2.4012.97.2023.1.RM

Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży towarów (tzw. prowizja) mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:

 • nie są usługami wymienionymi w wyłączeniach z ryczałtu,
 • nie mają do nich zastosowania stawki wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2023 r., 0113-KDIPT2-1.4011.249.2023.2.KD

Przychody uzyskiwane z działalności usługowej z zakresie handlu mogą być opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:

 • podatnik nabywa towary w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • rodzaj prowadzonej działalności nie jest wyłączony w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2023 r., 0113-KDIPT2-1.4011.848.2022.2.MGR

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Przy prowadzeniu działalności pośrednictwa handlowego w sprzedaży prowadzonej w oparciu o model logistyczny w formie dropshippingu za pośrednictwem Internetu, w którym rola podatnika ogranicza się wyłącznie do zbierania zamówień dla dostawcy oraz przyjmowania od klientów zapłaty i przekazywaniu jej dostawcy, po pomniejszeniu otrzymanej kwoty o należną mu prowizję za pośrednictwo, świadczenie usług pośrednictwa handlowego dla kontrahentów mających siedzibę poza Unią Europejską, na terytorium państwa trzeciego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Miejsce świadczenia usług pośrednictwa handlowego należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą ustalania miejsca świadczenia usług, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, zatem będzie to miejsce, w którym usługobiorca (dostawca zagraniczny) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz dostawców zagranicznych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce lecz w kraju, w którym przedsiębiorca zagraniczny posiada siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w danym kraju.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2023 r., 0112-KDIL1-3.4012.64.2023.5.MR

O ile w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik jedynie pośredniczy w sprzedaży towarów handlowych (nie dokonuje sprzedaży we własnym imieniu oraz nie jest ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu jest wartość marży, którą stanowi różnica między kwotą przelaną na konto bankowe podatnika od klienta (nabywcy), a kwotą przekazaną przez podatnika do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 maja 2023 r., 0112-KDIL2-2.4011.260.2023.4.AA
Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2023 r., 0113-KDIPT2-1.4011.189.2023.4.AP
Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 kwietnia 2023 r., 0114-KDIP2-1.4010.136.2023.1.KW

O ile podatnik prowadzi portal pośrednictwa zakupowego w modelu dropshippingu, a więc importu towarów dokonują klienci indywidualni a nie podatnik, to nie jest on zobowiązany do rejestracji w procedurze importu IOSS, w celu zadeklarowania i zapłacenia podatku VAT należnego od dostaw (sprzedaży na odległość towarów importowanych) w państwie członkowskim identyfikacji.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 października 2022 r., 0111-KDIB3-3.4012.414.2022.2.JS

Transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, gdy towar sprzedawany jest poza terytorium Polski, na rzecz klienta z miejscem zamieszkania poza Polską, w modelu "dropshippingu", tj. mechanizmu sprzedaży, w ramach którego podatnik prowadzi własny sklep internetowy, nie dysponując przy tym magazynem (własnymi towarami do sprzedaży), a zapasy towarów są każdorazowo w dyspozycji kontrahenta, gotowego wysłać towar do wskazanego odbiorcy - na podstawie instrukcji podatnika pod warunkiem, że:

 • klienci mają swoje miejsce zamieszkania poza UE,
 • realizacja zamówienia następuje w wyniku złożenia odpowiedniego zlecenia za pośrednictwem udostępnionej przez kontrahenta aplikacji - po uprzednim otrzymaniu i opłaceniu zamówienia przez klienta,
 • po otrzymaniu płatności klienta, zamówienie wraz z adresem dostawy jest przekazywane przez podatnika do kontrahenta,
 • produkt jest wysyłany do klienta bezpośrednio przez kontrahenta, przy czym Kontrahent zleca zawsze wysyłkę towaru w taki sposób, że zarówno kraj jej rozpoczęcia jak i kraj zakończenia jest krajem trzecim (nienależącym do UE), zatem na żadnym etapie wysyłki produkt nie znajduje się na terytorium żadnego kraju UE,
 • kontrahent odpowiada zarówno za wytworzenie produktu, jak również za proces wysyłki do klienta, zgodnie z wybranym przez niego sposobem tej wysyłki,
 • kontrahent wystawia fakturę na podatnika, która zawiera dane tego drugiego jako nabywcy towaru,
 • podatnik wystawia fakturę na klienta (odbiorcę towaru), a różnica między odpowiednimi wartościami na obu fakturach wyznacza marżę podatnika.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 lutego 2022 r., 0114-KDIP1-2.4012.552.2021.1.RM

Mikołaj Gendaszyk

autor: Mikołaj Gendaszyk

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (nr wpisu PZ-3264). Stacjonarne Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył broniąc pracę magisterską z dziedziny postępowania sądowoadministracyjnego. Od 2013 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizując się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowaniu cywilnym. Od 2023 r. współpracuje z e-file sp. z o.o. sp. k. w charakterze redaktora ekonomicznego serwisów e-pity.pl oraz jpk.info.pl