Ile podatku VAT zapłacę, czyli co ująć w JPK_V7

Plik JPK_V7 część deklaracyjną składa się za określony miesiąc danego roku. W deklaracji ująć należy te czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w tym właśnie okresie. Odpowiednio, odliczenia podatku dokonać można wyłącznie w rozliczeniu za okres, w którym podatnikowi, zgodnie z ustawą o VAT, przysługuje prawo do odliczenia. Zatem najistotniejsze dla sporządzenia prawidłowej deklaracji VAT w pliku JPK_V7 jest to, by:

  • ująć transakcję we właściwym okresie rozliczeniowym,
  • zastosować prawidłową stawkę podatku VAT do prowadzonych czynności opodatkowanych.

Poniżej przedstawione są reguły ogólne ujęcia czynności w deklaracji VAT (części ewidencyjnej JPK_V7).

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Obowiązek wykazania podatku VAT należnego

Ogólny termin wykazania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w terminie wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku wystawiania faktur zaliczkowych, w szczególności gdy otrzymano: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek ujęcia kwoty zaliczki w JPK_V7 powstaje w okresie, w którym otrzymano tę kwotę. Obowiązek podatkowy nie zależy już od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

czytaj instrukcję JPK_V7 - część ewidencyjna - sprzedaż - przychody >

Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego

Podatnik ma możliwość ograniczyć wartość podatku do zapłaty (zawartego w łącznej cenie, wartości sprzedawanych w danym okresie towarów i usług) poprzez odliczenie podatku zawartego w nabywanych towarach lub usługach lub w transakcjach dokonywanych w taki sposób, że sam musi zapłacić podatek VAT z tytułu nabycia. W efekcie płaci on podatek wyłącznie od różnicy - między sumą nabyć a sumą dostaw (lub usług). 

 czytaj instrukcję JPK_V7 - część ewidencyjna - zakupy- koszty >

Faktury korygujące u sprzedawcy towarów i usług

W korekcie in minus podstawy opodatkowania (a także pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna), obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Istnieją wyjątki, w przypadku których nie trzeba posiadać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od kontrahenta.

Przykład:

Faktura korygująca obniżająca pierwotną fakturę wystawioną za lipiec, wystawiana jest we wrześniu (we wrześniu ustalono, że doszło do pomyłki kwoty na fakturze). Faktura korygująca wystawiona 29 września trafiła do nabywcy towaru 5 października, lecz nie odebrał jej i oczekiwała na poczcie przez 13 dni, odebrał ją dopiero 18 października. Powrót zwrotki trwał do 24 października i wówczas otrzymał ją wystawca. Korekty dokonujemy za październik (25 listopada). Ta sama sytuacja miałaby miejsce gdyby doszło do odbioru 26 października. Natomiast gdyby potwierdzenie otrzymano 26 listopada - korekty dokonujemy w deklaracji za listopad (jeśli doszłaby ona do 25 listopada, można ją jeszcze ująć za październik). 

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jeżeli dochodzi do korekty in plus, czyli zwiększenia kwoty podstawy lub kwoty podatku na fakturze, jej ujęcie na deklaracji VAT zależne jest od tego, czy korekta wynika z pomyłki czy z przyczyn pierwotnych, istniejących w dacie wystawienia faktury, czy też są to przyczyny zaistniałe w terminie późniejszym. W pierwszym przypadku (błąd pierwotny) dokonać należy bowiem korekty in plus za okres powstania obowiązku podatkowego, czyli wstecznie (do tyłu), a tym samym korygować deklarację podatkową za okres lub okresy wstecz. Tym samym podatnik musi pamiętać o zapłacie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu przeprowadzonej korekty.

Jeżeli natomiast korekta wynika z czynności obecnej, powstałej już po wystawieniu faktury (np.  zmiana ceny ze względu na warunki rynkowe lub dalsze negocjacje) to korekta może być rozliczana  na bieżąco, w deklaracji VAT pliku JPK_V7M / JPK_V7K za okres obecny.

czytaj faktura korygująca w JPK_V7 >

Korekta faktury a KSeF

Od 01 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT wchodzi obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Program KSeF umożliwia wystawianie korekt faktury in minus, a nawet wprowadza udogodnienia związane z ograniczeniem dokumentacji. Obecnie, aby wystawić fakturę in minus, koniczne jest posiadanie przez podatnika dokumentacji z której  wynika, że uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług, które zostały wskazane w fakturze korygującej, oraz warunki te zostały spełnione. Faktura korygująca musi być odzwierciedleniem posiadanej dokumentacji. Dotychczasowe zasady będą obowiązywały dalej tylko dla tych transakcji, których fakturowanie nie zostało objęte systemem KSeF. Dla pozostałych transakcji wystawca faktury korygującej dokona obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę ustrukturyzowaną. System KSeF nie zmienia natomiast sposobu rozliczeń faktur korygujących in plus, gdzie istotna jest przyczyna wystawienia takiej faktury.

W systemie KSeF niemożliwe jest poprawienie błędnie wprowadzonego numeru NIP nabywcy, tak jak to robiono do tej pory. Nie wynika to jednak z ustawy, a z uwarunkowa systemowych KSeF. Jeśli wprowadzimy błędny numer NIP, wówczas wystawiona przez nas faktura trafi do podatnika, który jest posiadaczem takiego numeru NIP (chyba, że taki numer nie istnieje), zamiast do nabywcy.