Zwrot VAT z innych krajów UE – druk VAT-REF

Podatnicy VAT czynni, którzy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej nabywają towary lub usługi na terytorium innego kraju UE, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego tam podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.

Aby być uprawnionym do uzyskania zwrotu podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim niż kraj siedziby, trzeba dokonywać transakcji dających prawo do odliczenia w Polsce. Zwrotu nie uzyska zatem podatnik prowadzący wyłącznie działalność zwolnioną z VAT, czy to ze względu na określone czynności, czy też ze względu na niską wartość obrotów nie przekraczającą rocznie 200.000 zł.

Prawo odliczenia dotyczy tych wszystkich, którzy zakupów dokonywali w związku z działalnością w Polsce, a nie jakąkolwiek działalnością w kraju zakupu towarów i usług. W konsekwencji podatnik podczas okresu zwrotu nie może posiadać na terytorium państwa członkowskiego zwrotu siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie może tam ,mieć stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu. Podatnik nie może również podczas okresu zwrotu dostarczać żadnych towarów ani nie świadczyć usług uważanych za dostarczane lub świadczone w państwie członkowskim zwrotu. Od tej ostatniej zasady istnieją jednak nieliczne wyjątki.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

O prawie zwrotu decydują przepisy zagraniczne, zatem można wnioskować o VAT w stopniu, w którym w kraju obcym zwrot jest dopuszczalny nawet, jeśli w Polsce takiego zwrotu nie zawsze można by dochodzić (np. VAT od usług hotelarskich, VAT za paliwo itp.).

Wnioski VAT-REF obejmujące podstawy opodatkowania 1.000 EUR, więcej lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej powinny zawierać przedłożone drogą elektroniczną kopie faktur lub dokumentów importowych. W przypadku gdy faktura dotyczy paliwa, próg ten wynosi 250 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej.

Natomiast jeżeli wniosek VAT-REF odnosi się do okresu od trzech miesięcy do roku, to postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli jednak wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy lub pozostałą część roku kalendarzowego, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej.

Okres zwrotu nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Wnioski o zwrot mogą jednak odnosić się do okresu krótszego niż trzy miesiące, kiedy okres ten dotyczy pozostałej części roku kalendarzowego.

Wnioski dotyczyć mogą wyłącznie dokumentów z rozliczanego okresu, a dokładnie:

  • zakupu towarów lub usług, który został zafakturowany w okresie zwrotu, pod warunkiem że VAT stał się wymagalny w momencie fakturowania lub wcześniej, lub w odniesieniu do którego VAT stał się wymagalny w okresie zwrotu, pod warunkiem że zakup ten został zafakturowany zanim podatek stał się wymagalny;
  • importu towarów w okresie zwrotu.

Wniosek o zwrot może również odnosić się do faktur lub dokumentów importowych niebędących przedmiotem wcześniejszych wniosków o zwrot i dotyczących transakcji dokonanych w ciągu danego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się elektronicznie, a podatnik po jego wstępnej weryfikacji otrzymuje UPO, jako potwierdzenie jego przekazania do urzędu w określonym dniu.

Istotnym elementem wniosku jest podanie adresu e-mail oraz telefonu, które pozwolą na szybszy kontakt w przypadku żądania dodatkowych dokumentów, które złożyć należy nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania przez osobę, do której skierowane jest żądanie.

Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie:

  • czterech miesięcy od jego otrzymania przez to państwo członkowskie,
  • dwóch miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji których zażądało, nie krócej niż 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez państwo zwrotu,
  • ośmiu miesięcy od otrzymania wniosku przez to państwo członkowskie - w przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dalszych dodatkowych informacji.

Zwrot realizowany jest nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu powyższych terminów. Za opóźnienia należą się odsetki za zwłokę.

Wypełnij druk VAT-REF w fillUp >