Co mi grozi za nie wysłanie JPK_V7, spóźnienie w wysyłce lub zapłacie podatku

Plik JPK_V7 w sytuacji wysyłki wypełionej części deklaracyjnej równoważny jest w skutkach złożeniu deklaracji podatkowej, a kwota uiszczana co miesiąc lub co kwartał z tytułu VAT – jest podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Część ewidecyjną traktuje się równoważnie z pozostałymi ewidencjami podatkowymi. Z nieterminowym złożeniem deklaracji oraz niezapłaceniem podatku, z nierzetelnością lub nieprawidłowym prowadzeiem ewidencji wiążą się istotne konsekwencje podatkowe.

Nie wysłałem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K w terminie

Podatnik zarejestrowany jako VAT-czynny (czyli podatnik, który dokonał rejestracji na VAT-R dla celów podatku VAT i opłaca podatek naliczając i odliczając jego wartość) zmuszony jest terminowo składać deklarację VAT. Termin ten to:

 • 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonuje się rozliczenia – w przypadku podatników rozliczających się co miesiąc,
 • 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, za który dokonuje się rozliczenia  - w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie lub małych podatników, którzy wybrali kwartalną formę rozliczeń podatkowych,
 • 25 dzień trzeciego miesiąca danego kwartału – w przypadku podatników, którzy ze względu na wartość sprzedaży towarów wrażliwych powyżej 50.000 zł utracili prawo do rozliczeń kwartalnych w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Nieterminowe wysłanie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K rodzić może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie polegała na wymierzeniu kilkusetzłotowej kary grzywny. W przypadku podatnika, który w ogóle nie złoży deklaracji przed wszczęciem postępowania w tym zakresie, sankcja może stać się znacznie bardziej dotkliwa, przy czym wysokość oraz rodzaj kary zależy od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na uszczuplenie podatku.

Odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy jednak jedynie podatnika, który czynem naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie.

By uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami złożenia deklaracji podatkowej w podatku VAT należy:

 • złożyć w terminie ustawowym prawidłową deklarację (część deklaracyjną VAT_V7) albo
 • złożyć w terminie odpowiedni druk deklaracji VAT (część deklaracyjną pliku JPK_V7), podpisany przez podatnika z zadeklarowanymi przybliżonymi kwotami podatku, do tych które faktycznie powinny wystąpić, a następnie jak najszybciej skorygować błędne dane, albo
 • złożyć deklarację (część deklaracyjną JPK_V7) bezpośrednio po terminie korzystając z instytucji czynnego żalu, który w takim przypadku może uchronić podatnika przed odpowiedzialnością karną skarbową.

Złożenie JPK_V7 po terminie zobowiązuje do złożenia dodatkowo czynnego żalu co do części deklaracyjnej i ewidencyjnej. 

 JPK_V7 a czynny żal

Nie zapłaciłem terminowo podatku VAT

Niezależnie od kary za opóźnienie w dostarczeniu JPK_V7, podatnik powinien liczyć się z negatywnymi konsekwencjami przeterminowanej płatności podatku VAT. Gdy zobowiązanie podatkowe nie zostanie uregulowane w ustawowym terminie, przekształca się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłata wymaga dodatkowo uregulowania:

 • odsetek podatkowych za zwłokę,
 • kary grzywny (lub innej kary, w przypadku jej wskazania przez organ podatkowy).

Możliwe jest ograniczenie wysokości odsetek za zwłokę w przypadku, gdy pierwotne zobowiązanie zostanie skorygowane, a podatnik uiści przypadającą należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia korekty organowi nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwtonego terminu do złożenia deklaracji podatkowej. W takim przypadku odsetki ulegają obniżeniu do 50% podstawowej wartości odsetek podatkowych za zwłokę.

Odsetki mogą zostać również podwyższone. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług w przypadku:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego
 • korekty deklaracji:
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

 •  ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Możliwe jest również ograniczenie wysokości odsetek w przypadku, gdy podatnik wystąpi do organu podatkowego z wnioskiem o rozłożenie zaległości podatkowej na raty lub o odroczenie terminu zapłaty. W obu przypadkach odsetek za okres odroczenia lub rozłożenia na raty nie płaci się. W ich miejsce natomiast pojawia się opłata prolongacyjna w wysokości 50% wartości tych odsetek podatkowych.

Odsetek podatkowych za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 8,80 zł.

Poza powyższymi skutkami w grę wchodzić może również odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu nieterminowej zapłaty podatku. Odpowiedzialności tego typu podlega podatnik, który trwale nie uiszcza zobowiązań podatkowych. Oznacza to, że jednokrotne spóźnienie w zapłacie podatku o kilka dni nie spowoduje obowiązku poniesienia sankcji karnej.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Podpis pliku JPK_V7

Osoba podpisująca plik JPK_V7 składając sygnaturę zaświadcza, że wykazane w druku dane są zgodne ze stanem faktycznym, czynności zostały wykazane kompletnie i w pełnym zakresie, a podatek został obliczony w sposób prawidłowy.

Deklarację podpisuje podatnik lub osoba wyznaczona de reprezentacji podatnika. Może zatem podpisać ją główny księgowy, członek organu zarządzającego lub innego podmiotu pod warunkiem, że osoba taka będzie posiadała umocowanie do wykonywania danej czynności w ramach działalności podatnika. Deklaracja może być również podpisana przez zewnętrznie zatrudnionego księgowego lub doradcę podatkowego sporządzającego rozliczenie podatnika. O ile uzyskał on upoważnienie do sporządzenia deklaracji VAT w pliku JPK_V7 w imieniu podatnika. 

Z podpisu elektronicznego, danych autoryzujących lub podpisu zaufanego ePUAP korzystąją więc wskazane powyżej osoby uprawnione do rozliczania deklaracji VAT podatnika. Jesli deklaracje przesyła inna osoba niż podatnik - obowiązkowe jest uzyskanie pełnomocnictwa (UPL-1), które przekazać należy do organu podatkowego drogą tradycyjną (osobiście lub listem poleconym).

Jak podpisać plik JPK_V7 przed wysyłką bez e-podpisu