Metoda kasowa - rozliczania VAT a JPK_V7

Podatnicy stosujący metodę kasową rozliczeń VAT w pliku JPK_V7:

  • w ramach podsumowania w części ewidencyjnej wprowadzają w dany okres czynności opodatkowane:
    • w dacie zapłaty za towar lub usługę, przy czym zapłata w części powoduje obowiązek wprowadzenia do ewidencji danej transakcji w tej części, a po dokonaniu każdej kolejnej płatności – wprowadza się do ewidencji każdą kolejną część (do ewidencji dotyczącej okresu tej częściowej zapłaty) – przy transakcji z podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny; płatności następujące po wystawieniu „faktury VAT – metoda kasowa” – należy każdorazowo wprowadzać w wierszach ewidencji sprzedaży ze wskazaniem tego samego numeru faktury, płatności przed wydaniem towaru (zaliczki) powinny być osobno dokumentowane fakturami zaliczkowymi i wprowadzane do ewidencji z numerem takich faktur,
    • przy braku zapłaty w terminie 180 dni od terminu wydania towaru lub realizacji usług - w transakcji z konsumentami lub podatnikami innymi niż zarejestrowani jako VAT czynni – księgować należy nie później niż 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.   

Uwaga - interpretacja - metoda kasowa

Bez znaczenia dla ujęcia w pliku JPK_V7 pozostaje data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a także ostateczna data wymagalności, przewidziana umową (powyższe zasady dotyczą zarówno rozliczeń wymagalnych, przedawnionych, jak i niewymagalnych jeszcze). Dla ujęcia w ewidencji sprzedaży liczy się wyłącznie data zapłaty (podstawienia do dyspozycji) albo ww. 180 dzień po dokonaniu dostawy lub usługi.

W części ewidencyjnej dotyczącej zakupu – podatnicy rozliczający się metodą kasową ujmują w danym okresie faktury w dacie ich zapłaty (uregulowania płatności w całości lub w części za towar lub usługę). Organy podatkowe uznają, że mali podatnicy mają prawo do odliczenia VAT naliczonego (w części zapłaconej przez podatnika) także w przypadku częściowego uregulowania należności (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 20 czerwca 2014 r., nr IBPP2/443-266/14/WN).

W przypadku nabycia towarów i usług od osoby stosującej rozliczenie metodą kasową, w pliku JPK_V7 transakcję  - odliczenie VAT - ujmuje się w okresie, w którym będą spełnione dwa warunki:

  1. nabywca będzie w posiadaniu faktury (w JPK_V7 oznaczenie daty wpływu dokumentu),
  2. dokonają zapłaty na ich rzecz w całości lub w części, zapłata w części spowoduje powstanie prawa do odliczenia w tej części (przy czym ująć należy transakcję w okresie, w któym sprzedawca otrzymał zapłatę, a nie w którym nabywca uiścił płatność),

W polu w ewidencji zakupu "Data zakupu" należy w takim przypadku oznaczyć datę wystawienia odpowiednio faktury z oznaczeniem "metoda kasowa". Będzie to co do zasady data inna niż data zapłaty (otrzymania zapłaty przez sprzedawcę).

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Uwaga

W JPK_V7 obowiązkowo należy oznaczyć procedurę MK w dokumencie zakupu.  

Rozliczający się metodą kasową mogą dokonywać czynności, w których obowiązek podatkowy  lub prawo odliczenia podatku może następować na zasadach ogólnych, innych niż kasowe (np. transakcje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, rozliczenie tzw. odwrotnym obciążeniem), bez stosowania metody kasowej. W efekcie również w ewidencjach VAT, jak i w pliku JPK stosujący metodę kasową wykażą transakcje rozliczane na zasadach ogólnych. Transakcje trafiają do pól właściwych dla czynności danego rodzaju, a zatem osobno wykazać należy w JPK_V7:

  • rozliczenia podatku według stawek 23,8,5,3,0% - stosując metodę kasową,
  • transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • transakcje importu usług, odwrotnego obciążenia itp.