Jak wypełnić JPK_V7M oraz V7K: przychody, ewidencja sprzedaży VAT - instrukcja cz.3.

Czytaj także instrukcje: nagłówek pliku JPK_V7 | część deklaracyjna zamiast VAT-7 | część ewidencyjna zakupy VAT
Sprawdź także przykład rozliczenia JPK_V7M i uwagi JPK_V7K (V7 XML).

Objaśnienia JPK_V7 - pola części ewidencyjnej sprzedaż: 

Kod kraju nadaniaTIN Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany przed organem podatkowym w związku z podatkiem VAT lub podatkiem od wartości dodanej (pole opcjonalne).Jeśli kontrahent nie identyfikuje się numerem kraju - należy pole pozostawić puste.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Nie ma konieczności wpisywania tego numeru wyłącznie w związku z siedzibą lub miejscem zamieszkania kontrahenta w określonym kraju, posługiwać należy się tą pozycją wyłącznie, gdy podanie numeru jest wymagane przez przepisy prawa i kontrahent poda ten numer na fakturze lub innym dokumencie.  Jeżeli informacja o numerze VAT-UE będzie znajdować się na dokumencie lecz nie znajduje się ona jako aktualna w systemie VIES lub nie zostanie potwierdzona jako aktywna na dzień transakcji -  Podaje się literowy kod kraju. W przypadku numeru VAT-UE numer rozdziela się - w Kod kraju podaje się prefix, w Nr kontrahenta - pozostałą jego część. W zakresie numerów spoza UE, numeracji TIN nie stosuje się, nie należy również definiować poprzez ten numer adresu lub siedziby kontrahenta.

NrKontrahenta - Numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy). Podaje się numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, bez literowego kodu kraju. W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

W przypadku weryfikacji negatywnej kontrahenta w systemie VIES lub białej liście - podatnik nie wprowadza jego danych po stronie nabycia (fakturę lub inny dokument pomija się).

Nazwa kontrahenta podać należy imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy. Dopuszczalne jest posługiwanie się elementem fantazyjnym stosowanym przez kontrahenta. Obowiązkowe jest podanie również elementu wskazującego na formę prawną (np. sp. k. sp. z o.o.). W przypadku sprzedaży paragonowej - nazwę pomija się, w przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”. W przypadku faktury uproszczonej - wpisać należy „BRAK”. Stosujemy nazwę właściwą na dzień prowadzenia transakcji (powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z którym przyporządkowano transakcję do danego okresu rozliczeniowego).

Numer dowodu (DowodSprzedazy) - wpisać należy odpowiednio faktury lub faktury korygującej, numer raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy. W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

Data wystawienia dowodu. Podaje się datę wystawienia (dokumentu), odpowiednio faktury lub faktury korygującej, datę raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy

Data sprzedaży Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu (pole opcjonalne). Podaje się datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty, w przypadkach o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Jeśli data sprzedaży i wystawienia są takie same - pole pozostawia się puste (nie należy wpisywać BRAK).

Data powstania obowiązku podatkowego - jest polem opcjonalnym w ewidencji zakupu i sprzedaży fiilup.pl. Ma za zadanie - po jej wprowadzeniu - zaraportować dokument do odpowiedniego okresu. Dokumenty powinny być ujmowane w poszczególnych okresach sprawozdawczych według daty powstania obowiązku podatkowego, a nie według daty sprzedaży lub wystawienia. 

Oznaczenie dowodu sprzedaży (Typ dokumentu) - stosować należy jedną z następujących pozycji: 

 1. RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
 2. WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;
 3. FP - (faktura do paragonu, tzn. paragonu, na którym podano NIP nabywcy i jest to faktura ponad 450 zł brutto) - FP dotyczy faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy - faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres, bo kwota została już raz zaewidencjonowana na kasie fiskalnej więcej na ten temat w poradniku - Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7.

Nie wpisujemy tu informacji innej niż jedna z powyższych. Jeśli żadne powyższych oznaczeń dokumentu nie występuje, pole należy pozostawić puste (w pliku nie musi pojawić się wówczas żadne oznaczenie, nie stosujemy wówczas również opisu słowem "BRAK"), 

Oznaczenie numeru GTU, stosujemy oznaczenia cyframi od 1 do 13 GTU; oznaczać należy wyłącznie przy dostawach (sprzedaży towarów i usług), nie oznacza się nabyć. Jeśli towar/usługa nie jest objęty GTU, pole pozostawia się puste. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, stosuje się tyle oznaczeń ile towarów / usług objętych jest w tym dokumencie GTU. W przypadku kilku procedur na tym samym dokumencie, wpisujemy wszystkie występujące grupowania (np. 1, 2, 5, 8). 

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Oznaczenia GTU nie dotyczą:

 1. zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz
 2. zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej,
 3. transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Poszczególne oznaczenia numerami GTU od 1 do 13 znajdują się na stronie: GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7.

Zdarzenie gospodarcze (procedura) - pole opcjonalne, w przypadku wystąpienia po stronie sprzedawcy określonej procedury (sprawdź - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7K i JPK_V7M). W przypadku wielokrotności procedur na tym samym dokumencie, wpisać należy wszystkie procedury łącznie na etapie jednego dokumentu. 

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług). Należy je natomiast wskazywać w przypadku transakcji międzynarodowych (np. eksport, eksport usług, WDT, Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług).

Oznaczenie procedur podatkowych - poszczególne procedury obejmą jedynie niektóre czynności, w efekcie znaczna część transakcji nie będzie objęta oznaczeniem procedur.

Oznaczenia stosować należy wyłącznie w przypadku obowiązku stosowania procedur (np. MPP) oraz ich faktycznego zastosowania. PRzy ich braku pole pozostaje puste.

W przypadku wystąpienia większej ilości procedur dla danej transakcji, oznacza się wszystkie procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

 Opis poszczególnych procedur podatkowych na JPK_V7

Korekta podstawy opodatkowania Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne), kwoty podawane są w wartościach ujemnych zgodnie z zasadą, że dopuszczalne jest skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (tzn. gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze). Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta.  W tym przypadku pozycję wypełnia się kwotami dodatnimi.

Podstawa opodatkowania - suma dotycząca czynności krajowych - podaje się łączną wartość netto dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy. W efekcie na kwotę tę nie wpływają czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego kraju.

Jest ona sumą kwot podstaw z tytułu dostaw krajowych (23%, 8%, 5%, 0%, zw., marża, stawek dla taksówek WDT, exportu, świadczenia usług opodatkowanych na terytorium kraju, dostaw na rzecz podróżnych).

Kolejne pola są wyszczególnieniem poszczególnych dostaw oraz kwot podatku z podziałem na odpowiednie stawki.

Podstawa opodatkowania - czynności poza terytorium kraju. Decydujące o wskazaniu kwoty, która wprowadzana jest do tego pola, jest określenie miejsca świadczenia usługi lub miejsca dostawy towarów. W przypadku, gdy miejsce to nie znajduje się na terytorium kraju (stawka NP), wówczas kwotę podstawy opodatkowania należy wprowadzić w to pole.

Pole wypełnia się wyłącznie tymi kwotami, w odniesieniu do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego. Należy bowiem pamiętać, że polski podatnik podatku od towarów i usług, nabywający towary i usługi na terytorium kraju ma prawo do odliczenia (zwrotu) podatku również w sytuacji, gdy są one wykorzystywane do prowadzenia działalności z miejscem ich opodatkowania poza terytorium kraju. 

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - jest polem obejmującym kwoty podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług poza terytorium kraju. 

Podaje się w nim podstawy opodatkowania z tytułu usług, dla których miejsce świadczenia ustala się na zasadzie ogólnej (tj. według art. 28b ustawy o VAT), na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów - w polu wprowadzana jest wyłącznie kwota opodatkowana według stawki 0%. W sytuacji, w której doszłoby do zastosowania stawki krajowej - transakcję należy ewidencjonować jako czynność krajową, a w zakresie prowadzonych korekt następnie dopiero ująć jako WDT.

Import usług - z podziałem na wynikający z zasady ogólnej (art. 28b) oraz z pozostałych czynności - obejmuje usługi opodatkowane podatkiem VAT u polskiego nabywcy a świadczone przez podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - wskazać należy podstawę opodatkowania i podatek jakie powstają po stronie polskiego nabywcy towarów, przy czym dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:

 • innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
 • innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia – podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT (czyli nie jest podatnikiem VAT w Rzeczypospolitej).

Przy tym wskazuje się wyłącznie takie dostawy których nie można uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Import towarów - podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. 

Towary objęte spisem z natury - należy wskazać spis towarów własnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, znajdujących się na stanie jednostki, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Spis sporządza się na dzień:

 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 
 • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu; 
 • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego;
 • upływu 10 miesięcy niewykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy podatnik, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Podać należy podstawę opodatkowania jaką jest wartość towarów podlegających spisowi z natury,  tj. cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Oznacza to, że wartość ustalamy na dzień ustalenia spisu, a nie zgodnie z datą ich nabycia.

Kwota z tytułu nabycia kas fiskalnych - podać należy wysokość wcześniej odliczonej lub zwróconej podatnikowi ulgi na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kas rejestrujących w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Kwota zwiększa podstawę opodatkowania (wystąpi w pozycji należnego podatku).

WNT od nabycia środków transportu - podaje się wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, którą podaje się dodatkowo w polu ogólnym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wykazany podatek podlega wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od transakcji wskazanych w art. 103 ust. 5aa stosuje się do ustalenia podstawy opodatkowania od wewnątrzwspólnotowego nabycia następujących towarów

 1. benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 2. benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3. gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6. paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9. paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
 10. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 11. pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN 

Dostawy towarów wskazane w art. 129 - podawać należy podstawę opodatkowania (a nie podatek) wynikającą ze zwrotu podatku podróżnemu (tzw. tax free). W tym przypadku sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o rozliczeniu podatku z tytułu ruchu turystów oraz poinformował o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. 

VAT marża - Podaje się całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży (zarówno na podstawie art. 120, tzn. towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, jak i z tytułu usług turystyki - art. 121 ustawy). Oprócz zbiorczej kwoty marży, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku należy wykazywać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Gdy podatek obliczany jest od sumy marż uzyskiwanych przy poszczególnych usługach turystyki z danego okresu wówczas:

 • podstawa opodatkowania jest równa sumie poszczególnych wartości marż (dodatnich i ujemnych) pomniejszonej o podatek należny od tej sumy,
 • podatek należny za dany okres rozliczeniowy powinien być obliczony od sumy poszczególnych wartości marż (tzn. najpierw sumujemy marże a potem liczymy podatek, a nie dodajemy podatków do siebie wynikających z poszczególnych czynności opodatkowanych marżą).

Gdy tak ustalona podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest wartością ujemną, nie ma możliwości wykazania ujemnego podatku należnego (jeśli wynik tej sumy da marżę ujemną podatek wynosi 0 zł).  

Korekta części ewidencyjnej JPK_V7 

W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy plik, kompletny oraz zawierający poprawione dane. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane - wskazuje się całość informacji za dany korygowany okres, tzn. również te dane, które były prawidłowe.

Zasady korygowania poszczególnych pól zależą od rodzaju korygowanej informacji:

 1. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.
 2. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego ( „in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.
 3. W przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego. Tej zasady nie można stosować przy korektach podatku należnego - tu stosujemy zasadę z pkt 2.

Część 4 instrukcji pliku JPK_V7 - część ewidencyjna - zakupy VAT
Przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML