Ulga na złe długi VAT w pliku JPK_V7

Ulgę na złe długi w podatku od towarów i usług należy wykazać w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7. Stosowanie ulgi wymaga oznaczenia pola “Korekta podstawy opodatkowania” (w pliku oznaczenie “1” w polu KorektaPodstawyOpodt) oraz pozycje pliku JPK_V7 poświęcone określonym kwotom podstaw  i stawkom podatku, w których podawane są poszczególne korygowane kwoty. Inaczej plik wypełniają nierzetelni dłużnicy, którzy skorzystali z odliczenia VAT, lecz nie zapłacili należności na rzecz sprzedawcy towaru lub usługi.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

JPK_V7 na minus i na plus u wierzyciela - korzystającego z ulgi na złe długi 

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu wierzytelności nie uregulowanych przez dłużnika lub nie zbytych w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (po 90 dniach nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną). Korekty można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. 

Taka sytuacja pozwala obniżyć podatek należny, który trzeba zapłacić od dostawy towarów lub świadczenia usług (korekta powoduje zatem w pliku JPK_V7 zapisy ze znakiem minus i niższą kwotę podstawy i podatku za okres jej przeprowadzenia. Korekty dokonuje się na bieżąco, nie należy natomiast zapisów powyższej korekty (tzw. korekty wynikającej z art. 89a ustawy o VAT) dokonywać wstecznie, za okres, w którym pierwotnie faktura została wprowadzona do JPK_V7. 

Gdy po rozliczeniu danego okresu, w którym dokonano korekty czyli odliczono z użyciem ulgi na złe długi pierwotnie wykazany i zapłacony podatek, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest (nie może tego pominąć) do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W tym przypadku należy odpowiednio dokonać wpisu do JPK_V7 kwot zwiększających podatek do zapłaty w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Jak w pliku JPK_V7 ująć korektę podatku (VAT na minus) z wykorzystaniem ulgi na złe długi? 

W pliku JPK_VAT wykorzystanie ulgi za złe długi zmuszało do przygotowania deklaracji VAT_ZD. W pliku JPK_V7 obowiązek ten nie występuje.

Podstawowym obowiązkiem jest zaznaczenie w pliku JPK_V7 pola  korekty z art. 89a ust. 1 lub 4 (w pliku JPK_V7 oznaczenie symbolem “1” w polu KorektaPodstawyOpodt). Ten element zastępuje złożenie VAT_ZD.

Korekty u wierzyciela, który nie dostał zapłaty zapisywane są w polach sprzedaży, a nie polach nabyć - dotyczy to zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej. W efekcie gdy pokazujemy wartość ulgi - wprowadzamy jej kwotę ze znakiem minus w pola właściwe dla sprzedaży z wprowadzeniem kwoty podatku ze znakiem minus w odpowiednią stawkę.

Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające w związku z uregulowaniem należności po wcześniejszym wykazaniu nierzetelnej płatności i zmniejszeniu VAT po stronie sprzedawcy) ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług. A zatem wypełnia się wiersz tak, jakby standardowo wpisywało się daną fakturę sprzedażową. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek należny na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy wprowadza się ze znakiem „in minus”, a zatem zamiast oznaczenia podatków i podstawy w kwotach dodatnich - wprowadza się je ze znakiem minus.

Natomiast w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wartości korekt trafiają:

 1. do pól zbiorczych podstaw opodatkowania oraz zbiorczych kwot podatku - podzielonych na poszczególne stawki (czyli korekty wpływają po prostu na wartości wykazywane do opodatkowania według poszczególnych stawek podatku - obniżają te kwoty),
 2. do pól wskazujących wartości korekty wskazanej w art. 89a ust. 1 (tzn. pola oznaczane jako zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania i odpowiednio zbiorcza wysokość korekty kwoty podatku). W obu tych polach wartości podaje się wyłącznie ze znakiem minus, nie można wykazać korekty dodatnio, tzn.:
  1. P_68 zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy - pole przyjmuje wyłącznie wartości ujemne lub „0”,
  2. P_69 zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne) - pole przyjmuje wyłącznie wartości ujemne lub „0”.

Jak w pliku JPK_V7 ująć korektę podatku (VAT na plus) z wykorzystaniem ulgi na złe długi? 

Postępować należy analogicznie w stosunku do sposobu tego, co powyżej, tzn.

 • podstawowym obowiązkiem jest znaczenie w pliku pola korekty z art. 89a ust. 1 lub 4 (w pliku JPK_V7 oznaczenie symbolem “1” w polu KorektaPodstawyOpodt),
 • korekty ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług,
 • kwoty wpisuje się w plik ze znakiem dodatnim - podać należy zarówno podstawę opodatkowania jak i kwotę podatku zwiększające wartości z części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku,
 • korygowane kwoty wprowadza się ze znakiem plus po stronie sprzedaży i odpowiednio w pola części deklaracyjnej podsumowujące kwoty sprzedaży według określonych stawek podatku, nie dokonuje się ujęcia w ewidencji po stronie zakupów i podatku naliczonego (cała korekta dotyczy kwot sprzedaży),
 • korekty dokonujemy na bieżąco, a nie w okresie wcześniejszego korzystania z ulgi za złe długi, a zatem wprowadza się ją w JPK_V7 oznaczanej jako “wypełnienie pliku” a nie jako “korekta pliku JPK”.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Nierzetelne płatności - podwyższanie wartości VAT w pliku JPK_V7.

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta w tym przypadku wynikać będzie z art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o VAT.

Nierzetelny dłużnik (podatnik, który nie zapłacił za towar lub usługę i odliczył VAT z otrzymanej faktury) nie wypełnia w JPK_V7 pola “korekta podstawy opodatkowania” ma obowiązek natomiast skorygować wartość odliczanego podatku: 

 • jeśli podatnik nie zapłacił i minęło 90 dni (nieściągalność uprawdopodobniona) - pola wypełnia się znakami minus - wówczas w pole K_46 wpisać należy kwotę podatku, który podlegał wcześniej odliczeniu (obecnie wpisywana jest wartość ze znakiem minus) - jest to więc wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy, korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo (tzn. każda transakcja osobno), podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in minus”,
 • podatnik wypełnia pole K_47 - jeśli po wcześniejszym skorygowaniu swojego rozliczenia ze względu na nieuiszczoną płatność (tak jak w pierwszym wierszu) - ostatecznie dokonał zapłaty i przysługuje mu ponownie prawo odliczenia podatku zawartego w fakturze; podaje się wówczas wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy; korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in plus”,
 • wiersz ewidencyjny dla przypisania pól K_46 i K_47 w ewidencji zakupu wypełnia się z ponownym opisem odliczenia dla wszystkich danych ewidencyjnych (dane kontrahenta, podstawa opodatkowania, kwota podatku),
 • w części deklaracyjnej kwota z pola K_46 (przeniesiona z części ewidencyjnej) trafia do pola P_46 - tzn. wypełniane jest to pole kwotą ze znakiem minus i kwota ta wpływa na wartość podsumowania podatku odliczonego w danym okresie (pozostałe pola podatku odliczanego obniżane są o kwotę z tego pola, ostatecznie niższa kwota podlega odliczeniu w danym okresie),
 • w części deklaracyjnej kwota podatku z pola K_47 wykazana w części ewidencyjnej trafi do pola P_47 - zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy - w to pole trafia kwota ze znakiem plus (ostatecznie odliczana kwota podlega podwyższeniu w danym okresie) - można dzięki temu odliczać ponownie kwotę wynikającą z opłaconej faktury,

Natomiast przy tego rodzaju korektach nie wypełnia się, jak ma to miejsce przy korekcie po stronie wierzyciela - pól przeznaczonych dla standardowego odliczenia podatku, kwoty korekt wpisywane są wyłącznie w pola K_46 i K_47 w części ewidencyjnej.