Jak wypełnić JPK_V7M oraz V7K- koszty - ewidencja zakupów VAT - instrukcja cz.4.

Czytaj także instrukcje: nagłówek pliku JPK_V7 | część deklaracyjna zamiast VAT-7 | część ewidencyjna sprzedaż VAT.
Sprawdź także przykład rozliczenia JPK_V7M i uwagi JPK_V7K (V7 XML).

Objaśnienia JPK_V7 - pola części ewidencyjnej - zakup:

Kod kraju nadaniaTIN Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany przed organem podatkowym w związku z podatkiem VAT lub podatkiem od wartości dodanej (pole opcjonalne).Jeśli kontrahent nie identyfikuje się numerem kraju - należy pozostawić je puste (nie należy wpisywać BRAK).

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Nie ma konieczności wpisywania tego numeru wyłącznie w związku z siedzibą lub miejscem zamieszkania kontrahenta w określonym kraju, posługiwać należy się tą pozycją wyłącznie, gdy podanie numeru jest wymagane przez przepisy prawa i kontrahent poda ten numer na fakturze lub innym dokumencie. Jeżeli informacja o numerzez VAT-UE będzie znajdować się na dokumencie lecz nie znajduje się ona jako aktualna w systemie VIES lub nie zostanie potwierdzona jako aktywna na dzień transakcji - podaje się ten literowy kod kraju. W przypadku numeru VAT-UE numer rodziela się - w polu “Kod kraju” podaje się prefix, w Nr kontrahenta - pozostałą jego część. W zakresie numerów spoza UE, numeracji TIN nie stosuje się, nie należy również definiować poprzez ten numer adresu lub siedziby kontrahenta.

NrDostawcy - Numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy). Podaje się numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, bez literowego kodu kraju. W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

W przypadku weryfikacji negatywnej kontrahenta w systemie VIES lub białej liście - podatnik nie wprowadza jego danych po stronie nabycia (fakturę lub inny dokument pomija się).

Nazwa Dostawcy podać należy imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy. Dopuszczalne jest posługiwanie się elementem fantazyjnym stosowanym przez kontrahenta. Obowiązkowe jest podanie również elementu wskazującego na formę prawną (np. sp. k. sp. z o.o.). Stosujemy nazwę właściwą na dzień dokonania transakcji.

Numer dowodu (DowódZakupu) - wpisać należy odpowiednio faktury lub faktury korygującej, numer paragonu, numer faktury uproszczonej lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

DataZakupu - stanowi datę wystawienia dokumentu: faktury lub faktury korygującej, dokumentu, zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji. Nie należy podawać daty powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (tę datę należy stosować przy kwalifikowaniu dokumentu do danego okresu rozliczeniowego).

Data Wpływu Podaje się datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż DataZakupu. W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu - pole pozostaje puste (nie należy wpisywać BRAK). Podatnik nie ma obowiązku każdorazowo opisywać dodatkowo dokumentu w zakresie daty jego wpływu do jego firmy. Niezbędnym jest natomiast grupowanie dokumentów według daty wpływu, gdyż odliczenie VAT nie może wystąpić wcześniej, niż w okresie wpływu danego dokumentu.

Data wpływu może być wcześniejsza niż okres, w którym dokonuje się odliczenia podatku i ujęcia dokumentu. Prawo do odliczenia występuje bowiem również w dwóch kolejnych okresach, po okresie wpływu.

DokumentZakupu Oznaczenie dowodu zakupu jednym z trzech symboli:

 • MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika (tzn. sprzedawcę) będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy; nie ma przy tym znaczenia, czy nabywca jest podatnikiem stosującym tę metodę - oznaczenie to nie wpływa na zasady odliczenia VAT - tzn. nabywca stosuje takie same zasady, jakby nabycia dokonywał od sprzedawcy rozliczającego się na zasadach ogólnych;

Gdyby to nabywca stosował u siebie metodę kasową rozliczeńVAT, wówczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstałoby nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.Stosowanie u nabywcy metody kasowej nie wymaga u niego oznaczania wszystkich faktur oznaczeniem MK, natomiast na wystawianych przez niego fakturach oraz w części ewidencyjnej w sprzedaży takie oznaczenie będzie występować.

 • VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy - oznaczenie to zastosować należy przy odliczaniu VAT z wystawianych przez podatnika faktur na rzecz rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia z VAT;
 • WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, (przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, korekta odliczenia VAT w związku ze sprzedażą środków trwałych w trakcie roku, korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia składnika majątku z opodatkowanego do zwolnionego).

W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.

Pole MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Pole wypełnia się wyłącznie w sytuacji otrzymania dokumentu, który musi być opłacony przez split payment.

Jeśli faktura zawiera opis płatność podzielona, lecz nie ma obowiązku płatności w tej formie - pola nie należy wypełniać

Jeśli na fakturze brak jest opisu “płatność podzielona” ale powinien on na niej wystąpić - w części ewidencyjnej należy transakcję oznaczyć literami MPP.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Otrzymując fakturę z wartością brutto poniżej 15.000 zł, która posiada oznaczenie “podzielona płatność”, należy zbadać, czy faktura nie jest elementem transakcji jednorodnej, która posiada wiele płatności, w związku z którymi wystawiono faktury. W ty przypadku płatność o wartości do 15.000 zł również może zmuszać do oznaczenia jej jako MPP.

Pole IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy. Pole to zaznaczyć należy niezależnie od tego, czy po stronie podatku należnego w danym okresie oznaczono podatek do zapłaty.

Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych . Podaje się wartość netto wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz do wartości niematerialnych i prawnych.

Odliczane kwoty (podstawy opodatkowania) podzielić należy na dwie grupy: środki trwałe oraz pozostałe. W efekcie w grupie podatku naliczonego od nabycia środków trwałych nie wprowadza się takich kosztów jak:

 • wydatki na zakup składników majątku, które ze względu na krótki okres wykorzystywania nie są środkami trwałymi,
 • wydatki, które ze względu na niską wartość księguje się na bieżąco w podatku dochodowym, z pominięciem ich wyszczególnienia w ewidencji środków trwałych,
 • wydatki na towary i usługi niebędące środkami trwałymi,
 • wydatki na remont nie zwiększające wartości początkowej środka trwałego.

W pozycji uwzględnia się, oprócz typowych wydatków na nabycie, takie wydatki, jak:

 • wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • środki trwałe w budowie (mimo nie zaliczenia ich do środków trwałych w chwili odliczenia VAT),
 • odliczenia VAT z tytułu przedpłat, zaliczek na poczet nabycia środków trwałych,
 • wydatki na modernizację, rekonstrukcję, remont, nadbudowę, przebudowę środków trwałych (zwiększające wartość początkową środka trwałego).

W sytuacji, w której doszło do wykorzystania towarów i usług wyłącznie częściowo do dokonywania czynności opodatkowanych, podać należy wyłącznie odpowiednią część podstawy opodatkowania - zgodnie z ustaloną proporcją.

W przypadku wydatków, które można odliczać częściowo (np. 50%) wpisać należy wyłącznie odpowiednią część podstawy opodatkowania. Nie należy wpisywać całej podstawy i wyliczać od niej 50% podatku do odliczenia.

Jeśli wydatek dokonywany przez podatnika nie uprawnia do odliczenia VAT- nie należy go w ogóle wprowadzać do ewidencji.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. W przypadku braku - pole pozostaje puste.

W pozycji uwzględnia się, oprócz typowych wydatków na nabycie, takie wydatki, jak:

 • wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • odliczenia VAT z tytułu przedpłat, zaliczek na poczet nabycia środków trwałych,
 • środki trwałe w budowie (mimo nie zaliczenia ich do środków trwałych w chwili odliczenia VAT),
 • wydatki na modernizację, rekonstrukcję, remont, nadbudowę, przebudowę środków trwałych (zwiększające wartość początkową środka trwałego).

Gdyby jeden dokument zawierał zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas w tym samym wierszu należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.

Pole Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług.

W grupie podatku naliczonego od nabycia pozostałych składników majątku wprowadza się takie podstawy opodatkowania, które wynikają z następujących czynności:

 • wydatki na wyposażenie,
 • wydatki na zakup składników majątku, które ze względu na krótki okres wykorzystywania nie są środkami trwałymi,
 • wydatki, które ze względu na niską wartość księguje się na bieżąco w podatku dochodowym, z pominięciem ich wyszczególnienia w ewidencji środków trwałych,
 • wydatki na towary i usługi niebędące środkami trwałymi,
 • wydatki bieżące,
 • nabycie produktów , towarów handlowych, materiałów podstawowych, pomocniczych,
 • wydatki na remont nie zwiększające wartości początkowej środka trwałego.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Podaje się wartość netto wynikającą z nabycia pozostałych towarów i usług. W przypadku braku - pole pozostaje puste.

W przypadku wydatków, które nie są wykorzystywane dla celów opodatkowanych - pole należy pozostawić puste, wydatków nie należy prezentować w części ewidencyjnej.

W przypadku wydatków, które można odliczać częściowo (np. 50%) wpisać należy wyłącznie odpowiednią część podstawy opodatkowania. Nie należy wpisywać całej podstawy i wyliczać od niej 50% podatku do odliczenia. W przypadku wydatków, dla których odliczenie przysługuje na zasadzie proporcji do celów działalności opodatkowanej - podać należy odpowiednią część kwoty netto z faktury lub innego dokumentu.

Gdyby jeden dokument zawierał zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas w tym samym wierszu należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.

Pole Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług

Podaje się łączną wartość podatku od towarów i usług z danego dokumentu. W przypadku wydatków, które nie są wykorzystywane dla celów opodatkowanych - pole należy pozostawić puste, wydatków nie należy wówczas w ogóle prezentować w części ewidencyjnej.

W przypadku wydatków, które można odliczać częściowo (np. 50%) wpisać należy wyłącznie odpowiednią część podatku odliczanego. W przypadku wydatków, dla których odliczenie przysługuje na zasadzie proporcji do celów działalności opodatkowanej - podać należy odpowiednią część kwoty netto z faktury lub innego dokumentu.

Gdyby jeden dokument zawierał zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas w tym samym wierszu należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków - środki trwałe.

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy - środki trwałe

Dotyczy korekt związanych z wykorzystywaniem dla celów opodatkowanych i osobistych (lub zwolnionych z opodatkowania) składników majątku lub wydatków:

 • na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa,
 • wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,
 • wydatków na nabycie środków trwałych.

Ujęcie korekty wygląda następująco:

 1. gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej i przeznacza się ją również na cele osobiste , dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Natomiast jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna być łączna tzn. powinna uwzględniać zarówno proporcję na cele osobiste oraz proporcję na cele zwolnione (określoną na w art. 90 ust. 3–10a ustawy o VAT),
 2. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza (zmiana z odliczenia pełnego na 50%), lub gdy nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej (zmiana z odliczenia 50% na pełne), podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu; w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy,
 3. W przypadku pozostałych towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (nie koryguje się przez cały okres 5 / 10 lat, tzn. po zakończeniu roku zmiana przeznaczenia nie spowoduje obowiązku korekty; korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Jeśli korekta wynika ze sprzedaży środka trwałego - dokonuje się jej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

W polu podawać należy zbiorczą wartość korekt - tzn. nie trzeba ich dzielić na poszczególne miesiące. Korektę należy uwzględnić co do konkretnego środka trwałego - a zatem wskazać cały środek trwały w danym wierszu ewidencji i opisać kwotę korekty. Korekta zmniejszająca odliczenie - następuje ze znakiem minus, zwiększająca pierwotne odliczenie - ze znakiem plus.

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne).

Pole dotyczy takich składników jak:

 • wyposażenie,
 • składniki niepodlegające amortyzacji (np. ze względu na krótki okres użytkowania),
 • towary i materiały.

W polu wpisać należy korekty związane z przeznaczeniem składników majątku z prawem odliczenia VAT na cele inne niż te, które pierwotnie zadeklarowano lub gdy zmieni się stopień ich wykorzystania na takie cele. Należy pamiętać, że:

 • jeżeli doszło do zmiany stopnia wykorzystania danego składnika majątku (tzn. inna zasada proporcjonalnego jego wykorzystania dla celów opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania), to korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (nie stosuje się okresu 5 letniego, a jedynie do końca roku),
 • jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje (a zatem nie dochodzi do zmiany proporcji wykorzystania takich towarów lub usług, lecz zmiana następuje na pełne lub zerowe ich wykorzystanie) – korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy,
 • gdy występuje zmiana przeznaczenia towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana - tu nie stosuje się ograniczenia korekty jedynie do 12 miesięcy - korekty dokonuje się w sposób trwały, tzn. przez cały okres ich użytkowania,
 • korekty można dokonać również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy

Korekta VAT dotycząca danej transakcji, z tytułu której wcześniej doszło do odliczenia VAT - w związku z nieuregulowaniem płatności - tzw. nierzetelna płatność.

Dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in minus”.

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

Pole wypełnia się, jeżeli doszło do ostatecznego uregulowania płatności (lub zbycia jej), lecz miało to miejsce po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano już korekty “in minus” - ze względu na nieuregulowanie płatności w terminie 90 dni od upływu terminu jej płatności. W takiej sytuacji po dokonaniu pierwotnie korekty podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in plus”.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

ZakupVAT_Marza - Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych - opodatkowanych na zasadzie marży.

Należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na tych zasadach (marża od sprzedaży, odliczenie w okresie sprzedaży). Wpisuje się kwotę nabycia brutto (tzn. całą wartość nabycia, również taką, z tytułu której nie występuje podatek do odliczenia). Kwota będzie podstawą wyliczenia marży, od której oblicza się podatek należny.

Wyjątkiem jest sytuacja za zgodą naczelnika urzędu skarbowego oblicza się marżę od przedmiotów kolekcjonerskich jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym. Wówczas faktury lub inne dokumenty należy ująć w okresie rozliczeniowym w którym dokonano zakupu. Natomiast gdy stosując taką zasadę, wartość nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich jest w okresie rozliczeniowym wyższa od łącznej wartości dostaw takich przedmiotów, różnica ta podwyższa łączną wartość nabyć przedmiotów kolekcjonerskich w następnym okresie rozliczeniowym - wówczas jeżeli wartość dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym przewyższa wartość sprzedaży tego okresu, nadwyżkę zakupów dodaje się do zakupów dokonanych w następnym okresie rozliczeniowym.

zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML >