Nagłówek pliku JPK_V7M i JPK_V7K - wypełnianie - objaśnienia - instrukcja cz.1.

Czytaj także instrukcje: część deklaracyjna zamiast VAT-7 | część ewidencyjna sprzedaż VAT | część ewidencyjna zakupy VAT.
Sprawdź także przykład rozliczenia JPK_V7M i uwagi JPK_V7K (V7 XML).

Przygotowanie pliku kontrolnego JPK_V7 wymaga większej ilości danych niż te, które pojawiały się w plikach JPK_VAT. Każda transakcja musi być nie tylko wprowadzona do rejestru sprzedaży lub zakupów zgodnie z jej treścią, odzwierciedlając prawidłową i rzetelną informację o dokumentowanej transakcji. Musi również zostać skontrolowana pod względem procedur i grupowań klasyfikujących transakcję m.in. co do ryzyk podatkowych wystąpienia nieprawidłowości lub szczególnych zasad naliczenia VAT. To powoduje, że wszystkie pola pliku JPK_V7 wypełniać należy w bardzo uważny i szczegółowy sposób.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Wypełnianie pól JPK_V7 - zasady ogólne

Pola dotyczące każdej z ewidencjonowanych transakcji w pliku dzielą się na trzy grupy: 

 • obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta) należy wpisać „BRAK”.
 • opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.
 • fakultatywne - zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione. 

Pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów (np. spacji, kropek, przecinków). Wyjątkiem jest separator miejsc dziesiętnych, w przypadku którego można używać wyłącznie kropki („ . ”). Nie należy w tych polach dodawać liter. 

Pola w części ewidencyjnej podaje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku – o ile występują (np. 12345.56). Natomiast kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W części ewidencyjnej - zakup podawać należy również faktury VAT, z tytułu nabyć towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca - tzn. takie, gdzie doszło do importu usług, WNT, importu towarów. Podatnik takie faktury ujmuje podwójnie - po stronie części ewidencyjnej - rejestr sprzedaży (naliczenie VAT) i po stronie ewidencyjnej - rejestr zakupu (odliczenie naliczonego podatku, wykazanego w rejestrze sprzedaży). 

Strona Nagłówka pliku JPK_V7 - różnice między JPK_V7M i JPK_V7K

Istotna różnica w przygotowaniu pliku i ewidencji znajduje się w nagłówku JPK_V7. Strona nagłówkowa zawiera szereg ogólnych informacji o części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku. Nagłówek zawiera szereg pól, które trzeba wypełnić. JPK_V7M wypełnia się wszystkimi informacjami (wszystkie pola). I tu pojawia się modyfikacja w rozliczeniu kwartalnym, w którym inaczej niż miesięcznie w zależności od miesiąca kwartału wypełnia się albo część, albo wszystkie pola nagłówka:

 • Podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML,
 • Naglowek (z wyjątkiem elementów: Kwartal),
 • KodFormularzaDekl, (WariantFormularzaDekl),
 • Podmiot1,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,

W przypadku korzystania z JPKmatu (program fillup) - pola te są odpowiednio wypełniane i opisywane danymi niezbędnymi do wygenerowania pliku JPK_V7K (kreator zada pytanie o te informacje i wpisze je w odpowiednie pola części nagółwkowej)..

Natomiast za trzeci miesiąc kwartału należy wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K, z tym że Deklaracja dotyczy danych za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera dane, które dotyczą informacji z ewidencji za ostatni miesiąc kwartału. 

Część nagłówkową  wypełniać należy według następujących zasad: 

 1. KodFormularza, w którym znajdują się informacje:
  1. kodSystemowy: JPK_V7M (1) [dla podatników rozliczających się miesięcznie] (natomaist JPK_V7K (1) - dla podatników rozliczających się kwartalnie) -
  2. wersjaSchemy: 1-1 (przy kolejnych zmianach pliku przedstawianych przez Ministerstwo Finansów, pojawiać się będą kolejne jego wersje, stąd wówczas należy zwrócić uwagę, by informacja ta była aktualna. Korzystać należy z wersji dedykowanej danemu okresowi podatkowemu (tzn. gdy wejdzie nowa wersja, korekty za okresy wcześniejsze wymagać będą korzystania z poprzednich wersji - tych pierwotnie stosowanych).
 2. WariantFormularza: Pole zawiera oznaczenie schematu. Obecnie (przy pierwszym pliku)  jest to wartość: 1. Jest to pierwszy wariant schemy JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 3. DataWytworzeniaJPK tj. Data i czas sporządzenia JPK_V7M albo JPK_V7K.
 4. NazwaSystemu Nazwa systemu informatycznego, z którego przesyłany jest JPK_V7M/JPK_V7K (pole fakultatywne, nie musi być wypełniane)
 5. CelZlozenia Pole zawiera określenie celu złożenia: wpisać: 1 – złożenie 2 – korekta
 6. KodUrzedu - oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Kody dostępne są na stronie https://www.e-pity.pl/lista-urzedow-skarbowych/ tym niemniej aplikacja do wypełniania pokazując nazwę urzędu przypisuje kod automatycznie.
 7. Rok: Oznaczenie roku, za który składana jest deklaracja i ewidencja (np. 2020).
 8. Miesiac: Do oznaczania miesiąca obowiązani są zarówno rozliczający się miesięcznie, jak i kwartalnie:
  1. Przy rozliczeniu miesięcznym oznaczenie miesiąca, za który składana jest deklaracja i ewidencja wskazywane jest zarówno gdy składana jest całość JPK_V7M, jak i gdy dochodzi do korekty którejkolwiek części,
  2. W przypadku złożenia pierwotnego JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału, jak i korekty części deklaracyjnej należy wskazać ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio: 3, 6, 9, 12; w efekcie w przypadku składania wyłącznie części ewidencyjnej za 1 i 2, podajemy pozostałe miesiące. Stosujemy oznaczenie miesięcy 1-12, a nie 1 z trzech miesięcy kwartału.
 9. Kwartał: Oznaczenie kwartału, za który składana jest deklaracja. Pole występuje wyłącznie w schemacie JPK_V7K. Pole należy wypełnić dla trzeciego miesiąca kwartału, wskazując numer kwartału, którego dotyczy JPK_V7K; nie wypełniamy pola przy pozostałych miesiącach kwartału np. nie oznaczamy pliku JPK_V7K jako ⅓, ⅔, 3/3, lecz jedynie oznaczamy miesiącem i jednocześnie kwartałem w przypadku ostatniego miesiąca kwartału; posługujemy się oznaczeniem kwartału cyframi 1,2,3,4, co oznacza, że np. wypełniając pola za 4 kwartał roku, pola miesiąc i kwartał oznaczamy: mc:10kw:-, mc:11kw:-  mc12 kw4.
 10. KodFormularzaDekl - inaczej - oznaczenie rodzaju pliku (plik oznacza się wyłącznie gdy składamy razem część ewidencyjną i deklaracyjną); Wpisujemy
  1. JPK_V7M: obowiązkowo u podatników składających deklarację pierwotną lub korektę deklaracji, jeśli dochodzi do korekty wyłącznie części ewidencyjnej, bez korygowania części deklaracyjnej - pola nie wypełnia się.
  2. JPK_V7K: obowiązkowo u podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz w przypadku korekty części deklaracyjnej. Nie wypełnia się go dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału,
 11. WariantFormularzaDekl - wskazuje na wersję formularza, który jest wypełniany (do tej pory wskazywała na to wersja deklaracji VAT-7 lub VAT-7K).
  1. w pliku JPK_V7M wpisujemy liczbę  21:  dla podatników składających deklarację pierwotną lub korektę deklaracji - pole jest obowiązkowe,  dla podatników składających korektę wyłącznie części ewidencyjnej, która nie wpływa na rozliczenie części deklaracyjnej - pola nie wypełnia się.
  2. w pliku JPK_V7K wpisujemy liczbę 15 pole: 
   • pozostawia się puste dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału (bo numeracja dotyczy wyłącznie deklaracji, a nie ewidencji)
   • jest obowiązkowe - dla podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz w przypadku korekty części deklaracyjnej. 
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Oznaczenie podmiotu składającego JPK_V7: 

Wśród pól obowiązkowych podatnik niebędący osobą fizyczną musi podawać: NIP , pełną nazwę oraz adres e-mail, w przypadku osoby fizycznej są to: NIP, pierwsze imię nazwisko data urodzenia oraz e-mail.

Pole fakultatywne to numer telefonu (adres e-mail jest informacją obowiązkową).

Nie ma konieczności wskazywania danych adresowych podatnika. 

 część 2 instrukcji pliku JPK_V7 - część deklaracyjna, zastępująca deklarację VAT-7 i VAT-7K >
zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML >