Zwolnienie z VAT a JPK_V7

Podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na obrót (do 200.000 zł rocznie) nie muszą przygotowywać plików JPK_V7. Obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży VAT w dowolnej formie (również poza komputerem, w formie innej niż elektroniczna). Dopiero przekroczenie wartości sprzedaży – 200.000 zł rocznie zmusza do zaprowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży i składania raportów VAT_V7.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej przekroczy kwotę 200.000 zł zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (u podatników rozpoczynających działalność, w pierwszym roku kwota ta jest ustalana proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności). W takim przypadku pierwszy raport JPK przygotować należy za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu zwolnienia z VAT. Raportem objąć należy wyłącznie okres po przekroczeniu limitu. Transakcji, które prowadzone były do dnia przekroczenia limitu 200.000 zł nie wyszczególnia się.

Jeśli podatnicy decydują się zrezygnować ze zwolnienia z VAT, zwolnienie traci moc począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji (chyba że rezygnują ze zwolnienia z VAT od pierwszej czynności - wówczas zwolnienie traci moc od pierwszej czynności). W tym przypadku JPK_V7 wysłać należy dopiero za okres, w którym zwolnienie z VAT przestało obowiązywać. 

W przypadku powrotu do zwolnienia, ostatni raport składa się za miesiąc przed tym powrotem. Okresów zwolnienia z VAT nie ujmuje się w JPK_V7.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Podatnicy zarejestrowani jako VAT czynni mogą oprócz działalności opodatkowanej prowadzić również transakcje zwolnione przedmiotowo z VAT (czyli transakcje od których VAT się nie nalicza, np. usługi medyczne, finansowe, ubezpieczeniowe). Ze względu na to, że obowiązani są składać raporty JPK_V7, mają również obowiązek takie transakcje ujmować w ewidencji sprzedaży VAT i wyszczególniać w raportach VAT:

  • osobno transakcje opodatkowane według poszczególnych stawek lub rodzajów czynności opodatkowanych (np. import, WDT, WNT, odwrotne obciążenie),
  • osobno transakcje zwolnione z VAT.

Po stronie nabyć (w ewidencji zakupów VAT w części ewidencyjnej JPK_V7) - u podatników prowadzących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT - wykazywać należy wyłącznie transakcje związane z działalnością opodatkowaną, w tym czynności i VAT ustalane na zasadzie proporcji (gdy towar lub usługa jest w części). Zatem do JPK trafiają kwoty generujące prawo odliczenia VAT, w związku z tym jeżeli nabyty towar lub usługa:

  • zawiera VAT i wykorzystywana jest do celów opodatkowanych – wykazuje się ją w ewidencji JPK_V7 w całości,
  • są zwolnione z VAT – nie wykazuje się ich w ogóle w ewidencji JPK_V7,
  • są opodatkowane ale w całości wykorzystywane do działalności zwolnionej z VAT – nie wykazuje się ich w ewidencji JPK_V7,
  • są opodatkowane VAT po stronie nabywcy (odwrotne obciążenie) – wykazuje się je w ewidencji sprzedaży oraz odpowiednio ewidencji zakupu,
  • są  wykorzystywane dla celów opodatkowanych jedynie częściowo – należy odliczenia dokonać na zasadzie proporcji ustalanej na podstawie obrotu z roku poprzedniego (szczegółowo zasady wskazane w art. 90 ust. o VAT), zarówno kwotę netto jak i VAT wprowadza się wówczas proporcjonalnie, zgodnie z tą proporcją, a na koniec roku dokonuje się odpowiedniej korekty,
  • są wykorzystywane do celów działalności pozostającej poza podatkiem VAT (np. działalność jednostek samorządu terytorialnego) – nie wykazuje się ich w ewidencji JPK_V7.