CUK-2: Opis pól formularza - instrukcja i objaśnienia krok po kroku

CUK-2 wypełniają osoby będące:

 • podmiotami sprzedającymi napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącymi sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
 • zamawiającymi, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element zawartej przez producenta i zamawiającego.
 

Poz. 1 wypełniona ma zostać numerem identyfikacyjnym podatnika. Z założenia numerem tym jest NIP, gdyż podatek cukrowy ciążyć będzie głównie na przedsiębiorcach. Nie jest jednak wykluczone, że obowiązek złożenia CUK-2 ciążyć będzie na podatniku nie posługującym się numerem NIP (np. zamawiający będący osobą fizyczną, rolnik dokonujący dostawy soków dosładzanych, przetworów rolnych jak kompoty, rolnik prowadzący w ramach agroturystyki sprzedaż posiłków dla turystów). Ten sam problem posiadać będą zagraniczni podatnicy nie posiadający w Polsce siedziby lub miejsca zamieszkania, nie posługujący się numerem NIP. W takich przypadkach nie nalezy wskazać identyfikatora podatkowego, lecz 9x9 lub 9x0.

Pole WYKAZ faktur - dołącza się do informacji CUK-2 obowiązkowo. Wykaz nie jest dobrowolny, nie jest przedstawiany wyłącznie na żądanie kontrolującego - powinien być dołączony do każdej deklaracji CUK-2. Przedstawić w niej należy bowiem co najmniej następujące informacje o opłacie:

 1. łączną kwotę opłaty,
 2. kwotę opłaty za poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3,
 3. liczbę litrów napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1, sprzedanych w danym okresie – w podziale na poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3 wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub substancji słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju,
 4. numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze;

Import danych CUK-2 do programu fillup

Jeżeli masz przygotowane informacje o podatku cukrowym w innych systemach komputerowych, możesz je prosto zaimportować do programu fillup, przygotować i e-wysłać deklarację JPK CUK-2. Więcej informacji i przykładowe pliki XML

W wykazie zamieszcza się dane zgodnie z fakturami wystawionymi, a w przypadku gdy obowiązanym jest nabywca - numery faktur wystawionych na jego rzecz. W efekcie:

 • LP faktury - jest pozycją nadawaną automatycznie, jako kolejny numer w wykazie; nie ma obowiązku porządkowania faktur w sposób chronologiczny,
 • numer faktury - należy wskazać numer serii i numer faktury; nie trzeba podawać oznaczenia “faktura nr”,
 • data faktury - należy podać datę wystawienia faktury, a nie datę sprzedaży (jeśli różnią się posłużyć należy się datą wystawienia).
 • numer NIP ma być informacją o dostawcy (wypełnia nabywca będący obowiązany do rozliczenia opłaty) lub nabywcy (wypełnia dostawca, dokonujący sprzedaży),
 • numer partii pozostaje elementem obowiązkowym; w sytuacji braku oznaczenia jakimkolwiek numerem partii należy wpisać brak.

W sytuacji, w której opłatę ponosi podmiot będący wytwórcą dostarczającym napoje słodzone bezpośrednio konsumentom, części analitycznej nie wypełnia się.

Poz. 3 i 4 służą oznaczeniu okresu, za który przygotowywana jest deklaracja. Okresów nie można łączyć - każdy miesiąc należy ująć na osobnej informacji.

Poz. 5 służy wskazaniu organu skarbowego zgodnie z właściwością składającego. Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty. W sytuacji podmiotu wielozakładowego

CUK-2 w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego składa się wyłącznie raz - tzn. zgodnie z właściwością właściwą dla głównej siedziby przedsiębiorstwa i obejmuje się nim całość działalności przedsiębiorstwa, w tym jego zakładów. Nie należy rozdzielać jej na wiele zakładów.

Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy (za dany miesiąc) pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu takiego miesiąca.

W poz. 6 ustalane jest, czy dochodzi do złożenia pierwotnego egzemplarza informacji, czy jest to korekta złożonych wcześniej danych. Korekty przeprowadza się na tym samej wersji formularza, który został złożony pierwotnie.

Poz. 7 - 10 wypełnia się danymi podmiotu. W przypadku braku którejś z wymaganych danych - należy wpisać BRAK. Oznaczenie “osoba fizyczna” (poz. 7) dotyczy zarówno osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jak i osoby, która składa informację bez rejestracji przedsiębiorstwa. W poz. 8 w przypadku osoby fizycznej właściwym jest podanie imienia i nazwiska, nie należy posługiwać się elementami nazwy (firmy)przedsiębiorstwa.

Poz. 11-13 CUK-2 dotyczą napojów, które będą objęte wyłącznie opłatą podstawową,tzn.:

 1. gdy w 100 ml nie następuje przekroczenie 5g cukrów,
 2. gdy w napoju nie występują cukry ale znajduje się jakakolwiek ilość co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008; w przypadku stwierdzenia wielu substancji, opłata pozostaje nałożona jeden raz, tzn. 0,50 zł na jeden litr napoju.

W poz. nie wpisuje się napojów, które w ogóle pomija się przy wypełnianiu CUK-2, a które zawierają cukier tj. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

W przypadku tych napojów opłata wynosi 0,50 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju

W przypadku napojów, w których dochodzi do przekroczenia zawartości 5g cukru na 100 ml nie należy rozdzielać ich na dwie pozycje w CUK-2 - tzn. całą opłatę umieszcza się wówczas (od całości takiego napoju) w poz. 14-18.

Poz. 11 - "liczba mililitrów" - wypełniane są zbiorczą ilością mililitrów sprzedawanych napojów w danym okresie. Należy zsumować ilość tych mililitrów w różnych napojów w ramach danej grupy (do 5 gram, ponad 5 gram, soki itp).Nie należy określać tego jako wielokrotność 100 ml ale po prostu podawać ilość ml sprzedawanych napojów (np. jeśli butelka zawiera 1000 ml, to nie podajemy 10 (bo 10x 100 ml), lecz podajemy 1000. W pozycji tej wpisywana jest łączna wartość wszystkich rodzajów napoju, nie dzielimy ich według rodzajów - wpisać należy łączną ich ilość.

Poz. 12 wpisać należy wysokość opłaty, a zatem mnoży się łączną ilość litrów (a nie mililitrów!) napoju x stawkę 0,50 zł. W efekcie wartość z poz. 11 dzieli się przez 1000 a następnie mnoży przez 0,50 zł.

Poz. 12 będzie co do zasady kwotą z poz. 11 chyba że dojdzie do ograniczenia opłaty ze względu na to, że jej wartość w 1 l przekroczy 1,2 zł wówczas należy wziąć pod uwagę, że najwyższą wartością z 1 l. jest 1,2 zł. przypadku napojów o zawartości cukrów do 5 gr lub innej substancji, gdzie opłata jest stała, należy po prostu przepisać kwotę z poz. 11

poz.14-18 zawierają łączną wartość (w mililitrach) napojów, w których przypadku przekroczony został limit 5g cukry na 100 ml. Nie wpisuje się w tę pozycję:

 • napojów o zawartości cukru mniejszej lub równej 5g,
 • napojów w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest większa niż 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju,
 • napojów o zawartości roztworów węglowodanowo-elektrolitowych.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

W poz. 14 wpisać należy mililitry napojów, a w poz. 15 liczbę miligramów (a nie gramów!) o które w tych napojach przekroczono 5 gr na 100 ml - w przeliczeniu na 1 l napojów. Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama.W pozycję wpisujemy sumę miligramów cukru w przeliczeniu na litry, jeśli zatem substancja w 100 ml zawiera 8 g (800 mlg) cukru, a sprzedawanych zgodnie z poz. 14 jest 1000 ml napoju (1l) wówczas wpisujemy 30 g - 30.000 mlg (czyli całą zawartość). Innymi słowy każde 100 ml napoju traktujemy osobno po czym każdą zawartość cukru w 100 ml sumujemy.

W poz. 15 wpisywana jest ilość miligramów przekroczenia, a zatem przy dostawie 1 litra napoju, w którym doszło dosłodzenia 6g na 100 ml (czyli przekroczenie jest o  1g) - podawana kwota to 10.000 mlg (10 x 1000 mlg , bo w każdym litrze mamy 10 porcji po 100 ml napoju).

W poz. 16 wpisać należy wysokość opłaty - nakładanej w przeliczeniu na litry napoju, a zatem mnoży się łączną ilość litrów (a nie mililitrów!) napoju x stawkę 0,50 zł. W efekcie wartość z poz. 14 dzieli się przez 1000, a następnie mnoży przez 0,50 zł.

W poz. 17 wpisać należy opłatę ustaloną jako 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na 1 litr. W efekcie kwota wpisywana w tę pozycję to iloczyn 0,05 zł x wartość z poz. 15, a następnie należy tę kwotę podzielić przez 1000 (ponieważ dokonuje się obliczenia kwoty w odniesieniu do gramów cukru, a nie podawanych miligramów), a następnie ponownie podzielić przez 10 (ponieważ w poz. 15 podawana jest wartość mlg w 100 ml, a opłatę nakłada się w odniesieniu do 1 litra napoju.    

W poz. 17 w przypadku sumowania opłat naliczanych od wielu napojów o różnej zawartości cukrów należy sumować przekroczoną ilość tzn. w napoju A ilość cukru to 7 g/100 ml, w napoju B 8 g/100 ml - więc w poz. 15 wpisujemy 2+3 = 5 g (5000 mlg) i tę nadwyżkę mnożyć należy przez 0,05 zł. Natomiast w poz. 14 wskazujemy wówczas łączną ilość napoju (tzn. wynikająca z dostaw napoju A i B). W pozycjach wpisać należy łączną wartość co oznacza, że wpisuje się sumę tych miligram np. w jednym rodzaju napoju przekroczono wartość o 2 g (2000 mlg) na każde 100 ml, to w poz. 23 wpisujemy 200.000, jeśli doszło do dostawy 10 l napoju - czyli wpisujemy 10 (bo 10 l napoju) x 10 (bo 10 porcji 100 ml składa się na 1 l napoju) x 2000 mlg = 10 x 10 x 2000 ml.

W poz. 18 dokonuje się sumowania poz. 16 i 17 przy czym przy sumowaniu bierze się pod uwagę, że maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. Powyższy limit należy odnieść do konkretnego napoju a nie do sumy wszystkich napojów, jakie są przedmiotem dostaw w ramach raportowanego miesiąca. Powoduje to, że w poz. 18 limit należy odnieść do odpowiednich części wartości wskazanych w poz. 17 lub 16.

W poz. 19 - 21 wykazuje się wyłącznie napoje z zawartością kofeiny lub tauryny. Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Niezależnie od tej części opłaty, napoje te mogą zawierać cukier w ilości przekraczającej 5g / 100 ml lub inne substancje objęte opłatą. Wówczas należy je ująć w odpowiednich pozostałych częściach CUK-2.

Poz. 21 pozostanie przepisaniem wartości z poz. 21 w przypadku gdy łączna wartość opłaty w przeliczeniu na 1 l nie przekracza 1,2 zł. Jeśli napój z dodatkiem tauryny lub kofeiny zawiera dodatkowo cukry lub substancje słodzące i dochodzi do przekroczenia wartości opłaty 1,2 zł na litr napoju, wówczas należy postąpić następująco:

 • jeśli przekroczenie nastąpiło już w związku z zawartością cukrów lub substancji słodzących - poz. 21 pozostanie równa 0 zł, a odpowiednio suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 w odpowiedniej pozycji wykazującej dostawę nadwyżki cukru ponad 5 g będzie objęta ograniczeniem opłaty naliczanej standardowo,
 • jeśli przekroczenie nastąpiło w związku z dodatkiem tauryny lub kofeiny, to poz. 21 pozostanie równa 0 zł, a w odpowiedniej pozycji wykazującej dostawę nadwyżki cukru ponad 5 g nie dojdzie do żadnego ograniczenia wartości opłaty.

Poz. 22 - 25 ujmuje się napoje słodzone, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, które jednocześnie zawierają dodatkowo powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju (dosładzane w wartości powyżej 5 g / 100 ml; na wartość wpływa łączna zawartość cukrów a nie wyłącznie dosładzających, a nie cukrów naturalnie występujących w napoju). Napoje tego rodzaju objęte są wyłącznie częścią opłaty dotyczącej przekroczenia ponad 5 g / 100 ml, tzn. nalicza się jedynie opłatę w wysokości 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na 1 l napoju.

W poz. 22 wpisać należy mililitry napojów, a w poz. 23 liczbę miligramów (a nie gramów!) o które w tych napojach przekroczono 5 gr (5000 mlg) na 100 ml - w przeliczeniu na 1 l napojów. Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama.W pozycję wpisujemy sumę miligramów cukru w przeliczeniu na litry, jeśli zatem substancja w 100 ml zawiera 8 g (800 mlg) cukru, a sprzedawanych zgodnie z poz. 22 jest 1000 ml napoju (1l) wówczas wpisujemy 30 g - 30.000 mlg (czyli całą zawartość). Innymi słowy każde 100 ml napoju traktujemy osobno po czym każdą zawartość cukru w 100 ml sumujemy.

W poz. 23 wpisywana jest ilość miligramów przekroczenia, a zatem przy dostawie 1 litra napoju, w którym doszło dosłodzenia 6g - podawana kwota to 10.000 mlg (10 x 1000 mlg , bo w każdym litrze mamy 10 porcji po 100 ml napoju, a na każdym z nich doszło do przekroczenia o 1000 mlg).

W poz. 24 wpisać należy opłatę ustaloną jako 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na 1 litr. W efekcie kwota wpisywana w tę pozycję to iloczyn 0,05 zł x wartość z poz. 23, a następnie należy tę kwotę podzielić przez 1000 (ponieważ dokonuje się obliczenia kwoty w odniesieniu do gramów cukru a nie podawanych miligramów) oraz dodatkowo przez 10 (bo opłata nakładana jest w przeliczeniu na litr).

W poz. 24 w przypadku sumowania opłat naliczanych od wielu napojów o różnej zawartości cukrów (z kórych każdy przekracza dopuszczalne 5 g / 100 ml) należy sumować przekroczoną ilość tzn. w napoju A ilość cukru to 7 g/100 ml, w napoju B 8 g/100 ml - więc w poz. 24 wpisujemy 2+3 = 5 g, czyli wpisujemy w poz. 23 wartość 5000 mlg i tę nadwyżkę mnożyć należy przez 0.05 zł, jeśli doszło do dostawy 100 ml. Natomiast w poz. 22 wskazujemy wówczas łączną ilość napoju (tzn. wynikająca z dostaw napoju A i B). W pozycjach wpisać należy łączną wartość co oznacza, że wpisuje się sumę tych miligram np. w jednym rodzaju napoju przekroczono wartość o 2 g (2000 mlg) na każde 100 ml, to w poz. 23 wpisujemy 200.000, jeśli doszło do dostawy 10 l napoju - czyli wpisujemy 10 (bo 10 l napoju) x 10 (bo 10 porcji 100 ml składa się na 1 l napoju) x 2000 mlg = 10 x 10 x 2000 ml.

Poz. 25 będzie przepisaniem poz. 24.

Poz. 26 - 29 zawierają informacje o napojach będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w rozporządzeniu nr 432/2012 – zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju, tzn. nalicza się jedynie opłatę w wysokości 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

W poz. 26 wpisać należy mililitry napojów, a w poz. 27 liczbę miligramów (a nie gramów!) o które w tych napojach przekroczono 5 gr na 100 ml. Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama

W poz. 26 wpisać należy mililitry napojów, a w poz. 27 liczbę miligramów (a nie gramów!) o które w tych napojach przekroczono 5 gr (5000 mlg) na 100 ml - w przeliczeniu na 1 l napojów. Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama.W pozycję wpisujemy sumę miligramów cukru w przeliczeniu na litry, jeśli zatem substancja w 100 ml zawiera 8 g (800 mlg) cukru, a sprzedawanych zgodnie z poz. 26 jest 1000 ml napoju (1l) wówczas wpisujemy 30 g - 30.000 mlg (czyli całą zawartość). Innymi słowy każde 100 ml napoju traktujemy osobno po czym każdą zawartość cukru w 100 ml sumujemy.

W poz. 27 wpisywana jest ilość miligramów przekroczenia, a zatem przy dostawie 1 litra napoju, w którym doszło dosłodzenia 6g - podawana kwota to 10.000 mlg (10 x 1000 mlg , bo w każdym litrze mamy 10 porcji po 100 ml napoju, a na każdym z nich doszło do przekroczenia o 1000 mlg).

W poz. 28 wpisać należy opłatę ustaloną jako 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na 1 litr. W efekcie kwota wpisywana w tę pozycję to iloczyn 0,05 zł x wartość z poz. 23, a następnie należy tę kwotę podzielić przez 1000 (ponieważ dokonuje się obliczenia kwoty w odniesieniu do gramów cukru a nie podawanych miligramów) oraz dodatkowo przez 10 (bo opłata nakłądana jest w przeliczeniu na litr, a nie na 100 ml).

W poz. 28 w przypadku sumowania opłat naliczanych od wielu napojów o różnej zawartości cukrów (z kórych każdy przekracza dopuszczalne 5 g / 100 ml) należy sumować przekroczoną ilość tzn. w napoju A ilość cukru to 7 g/100 ml, w napoju B 8 g/100 ml - więc w poz. 24 wpisujemy 2+3 = 5 g, czyli wpisujemy w poz. 23 wartość 5000 mlg i tę nadwyżkę mnożyć należy przez 0.05 zł, jeśli doszło do dostawy 100 ml. Natomiast w poz. 26 wskazujemy wówczas łączną ilość napoju (tzn. wynikająca z dostaw napoju A i B). W pozycjach wpisać należy łączną wartość co oznacza, że wpisuje się sumę tych miligram np. w jednym rodzaju napoju przekroczono wartość o 2 g (2000 mlg) na każde 100 ml, to w poz. 23 wpisujemy 200.000, jeśli doszło do dostawy 10 l napoju - czyli wpisujemy 10 (bo 10 l napoju) x 10 (bo 10 porcji 100 ml składa się na 1 l napoju) x 2000 mlg = 10 x 10 x 2000 ml.

Poz. 29 będzie przepisaniem poz. 28.

W poz. 30 sumujemy wartości opłat za poszczególne rodzaje napojów słodzonych. Pozycji tej nie należy zaokrąglać.

W poz. 31 dochodzi do zaokrąglenia kwot do pełnych złotych według zasady, że kwoty 0,01 zł do 0,49 zł zaokrągla się w dół, a 0,5 zł do 0,99 - w górę.

Poz. 32 - 34 wypełniane są danymi osoby wskazanej do kontaktu w jednostce. Osoba ta nie być kierownikiem jednostki - informacje, które są w tych pozycjach przekazywane obejmować mogą osobę wyznaczoną w jednostce do kontaktu - nie musi to również być osoba, której podpisu elektronicznego użyto w związku z wysyłką informacji.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »