Zmiany w JPK i VAT od 1 lipca 2021 r.

Szeregu zmian w działaniu pliku JPK należy spodziewać się już w terminie 1 lipca 2021 r. Prezentujemy poniżej całość zmian wprowadzanych rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (projekt z dnia 17 maja 2021 r., aktualny w dniu 15.06. 2021 r.).

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Oznaczenie ulgi na złe długi w VAT (art. 89a ust. 1 i 4)

Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale również w odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą:

 • termin płatności lub
 • datę dokonania zapłaty.

Po stronie nabywcy, który zobowiązany jest do doliczenia VAT, nie ma obowiązku wykazywania tych informacji. 

Faktury do 450 zł (100 Euro)

Paragony uznawane za faktury uproszczone nie są osobno wykazywane w JPK_V7. Podlegać powinny ewidencjonowaniu na podstawie zbiorczego raportu okresowego z kasy rejestrującej, który podlega oznaczeniu “RO”.

Wyłącznie faktury o wartości ponad 450 zł oraz faktury konsumenckie będą dokumentowane w JPK_V7 osobno z oznaczeniem FP. Natomiast faktury uproszczone nie będą przedmiotem osobnego wyszczególnienia ich w pliku JPK.   

Dokument WEW zbiorczy na bilety za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej

Nie ma obowiązku dokumentowania każdej pojedynczej czynności po stronie sprzedaży w zakresie transakcji:

 • wynikających z faktur za przejazd autostradą płatną lub
 • wynikających z faktur za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji poprzez raport okresowy z kasy fiskalnej,
 • nieudokumentowanych fakturami,
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie kasy fisklanej.

Transakcje takie wykazywane są w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Transakcja powinna być wówczas oznaczona symbolem WEW. 

Po stronie nabywcy każdy taki dokument zmusza do osobnego dokumentowania transakcji. 

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - oznaczenia TP

Oznaczenia TP nie będą wymagane wyłącznie w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

W pozostałym zakresie powiązań pomiędzy wykonującym transakcję a nabywcą - istnieje obowiązek oznaczenia transakcji “TP” - niezależnie od wartości transakcji.

Transakcje pozaunijne - z wykorzystaniem pośredników - interfejsów elektronicznych

W przypadku pośredników, którzy ułatwiają przez interfejsy elektroniczne (sklepy, platformy elektroniczne) prowadzenie transakcji:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
 • dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
  • dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem
 • uznaje się, że pośrednik (prowadzący taką platformę sam otrzymał i dostarczył towar.

W efekcie w JPK_V7 w części deklaracyjnej pojawi się oznaczenie,  którym podatnik poinformuje organ, że pozostaje podmiotem pośredniczącym, zobowiązanym do rozliczenia VAT od transakcji unijnych.

Oprócz JPK_V7 dochodzić będzie obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji takich czynności, przedstawianej na żądanie organu w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania ze strony organu skarbowego.

Nowe oznaczenia kodami GTU

Szereg zmian dotyczy również oznaczeń GTU:

 • w „GTU_01” wskazano, że dotyczy ono napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Zmiana ma na celu odejście od definicji napoju alkoholowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji zawartej w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 41, z późn. zm.). Należy podkreślić, że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego.
 • w "GTU_03" wskazano, że nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających oznaczeniu „GTU_02”,
 • doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „ GTU_06”,
 • doprecyzowano, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708,
 • w „GTU_08” wskazano, że dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu (zmiana związana jest ze zmianą załącznika),
 • w "GTU_09" usunięto sformułowanie usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych” - w efekcie oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • w „GTU_10” wskazano, że dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (a zatem także nieodpłatnie),
 • w "GTU_12" doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, zmieniono zapis - zamiast „księgowe” na: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”; w ramach grupowania 85.5 GTU odnosi się obecnie do usług edukacyjnych - , „usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji”, a nie jak do tej pory wskazywano - wyłącznie szkoleniowych.

GTU w dokumentach z kasy fiskalnej oraz dokumentach WEW

Dokumenty RO (raporty okresowe z kasy fiskalnej oraz dokumenty wewnętrzne (WEW) nie mogą być oznaczane kodami GTU. Bez znaczenia jest, czy transakcja ta w całości czy w części dotyczy towarów lub usług oznaczonych kodami GTU.

Procedura EE w pliku JPK_V7

Oznaczenie EE występować będzie wyłącznie czasowo - pojawia się w części ewidencyjnej JPK na okres od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał). Stosowane jest ono do:

 1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
 2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W rozliczeniu czerwca 2021 r., II kwartału i okresów wcześniejszych czynności te nie podlegały raportowaniu w części ewidencyjnej JPK_V7 (JPK_V7K) dla wszystkich tych czynności tym symbolem. Oznaczenie EE stosowane było wyłącznie do świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. W stosunku natomiast do dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”.

Od lipca 2021 r. oznaczenie SW przestaje obowiązywać.

Procedura WSTO_EE  w pliku JPK_V7

Oznaczenie obowiązywać będzie począwszy od stycznia 2022 r. Za okres lipiec - grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE.

Oznaczenie WSTO_EE stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju – oznaczenie „WSTO_EE

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Procedura IED w pliku JPK_V7

Oznaczenie stosowane będzie do części ewidencyjnej JPK_V7 przygotowywanej przez  podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podmiot trzeci - podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE następujących transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), lub
 • (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (w praktyce będzie to najczęściej dostawa na terytorium państwa członkowskiego, w tym odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju).

Oznaczenie to zastosują jedynie tacy podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online) którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów ontroli oznaczenie IED. 

Oznaczenie obowiązywać będzie począwszy od lipca 2021 r.

 więcej informacji o VAT od transakcji europejskich OSS, IOSS >

JPK_V7 bez oznaczenia MPP

Oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy. Oznacza to, że nadal w przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” - o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT (tzn. gdy dochodzi do transakcji powyżej 15.000 zł na towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy). Sprzedawca poza oznaczeniem na fakturze nie musi (a nawet nie będzie miał takiej możliwości) jednak tych transakcji opisywać procedurą MPP w pliku JPK. Podobnie taiej możliwości nie będzie miał nabywca. 

Opis MPP znika z JPK zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.