Kod GTU 02 Paliwa napędowe i oleje napędowe lub opałowe

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj. następującymi 11 grupami towarów:

1. benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);

2. benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3. gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4. olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7>.
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

5. olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90), - UWAGA - inne oleje opałowe objęte są GTU_03; W GTU_02 występują wyłącznie następujące oleje opałowe tzn. wyłącznie o następujących kodach:


 • CN 2710 19 62 - O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % masy,
 • CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39 CN 2710 20 90 (Pozostałe oleje napędowe z kategorii tzw. ciężkich), i tak:
  • oleje ciężkie, tzn. oznaczają oleje i preparaty, z których mniej niż 65 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub dla których procent destylacji w 250 °C nie może być oznaczony tą metodą;
  • "oleje opałowe" (podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 do 2710 20 38) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej (inne niż oleje napędowe), które dla odpowiadającego rozcieńczonego koloru C posiadają lepkość V:
   • nieprzekraczającą przedstawionej w pierwszej linii poniższej tabeli, kiedy zawartość popiołu siarczanowego jest mniejsza niż 1 % według metody ISO 3987, a liczba zmydlenia jest mniejsza niż 4 według metody ISO 6293-1 lub ISO 6293-2 (w przypadkach gdy produkt zawiera jeden lub więcej biokomponentów wymóg określony w tym tiret, zgodnie z którym liczba zmydlenia musi być mniejsza niż 4, nie ma zastosowania),
   • przekraczającą przedstawioną w linii drugiej, kiedy temperatura płynięcia jest nie mniejsza niż 10 °C według metody ISO 3016,
   • przekraczającą przedstawioną w pierwszej linii, ale nieprzekraczającą przedstawionej w drugiej linii, gdy 25 % objętościowo lub więcej destyluje w 300 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub jeżeli mniej niż 25 % objętościowo destyluje przy 300 °C, gdy temperatura płynięcia jest wyższa niż 10 °C poniżej zera metodą ISO 3016. Niniejsze przepisy stosuje się jedynie do olejów o rozcieńczonym kolorze C mniejszym niż 2.

Rozcieńczony kolor C/Lepkość V – tabela zgodności

Kolor C   0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 <
Lepkość V I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650
  II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650

 

 • Określenie "lepkość V" oznacza lepkość kinematyczną w 50 °C wyrażoną jako 10–6 m2 s–1 według metody EN ISO 3104.
 • Określenie "rozcieńczony kolor C" oznacza kolor produktu, jak określono według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500), gdy jedną część tego produktu zmieszano objętościowo ze 100 częściami ksylenu, toluenu lub innego odpowiedniego rozpuszczalnika. Kolor należy określić natychmiast po rozcieńczeniu.
 • Wyrażenie "biokomponenty" oznacza tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych (FAMAE).
 • Podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 do 2710 20 38 obejmują jedynie oleje opałowe o kolorze naturalnym.
 • Te podpozycje nie obejmują olejów ciężkich zdefiniowanych w lit. d), dla których nie można określić:
  • procentu (zero będzie uznane jako procent) destylacji w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86),
  • lepkości kinematycznej w 50 °C metodą EN ISO 3104,
  • lub koloru rozcieńczenia C według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500).

Takie produkty objęte są podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99 lub 2710 20 90; "zawierający biodiesel" oznacza, że produkty objęte podpozycją 2710 20 mają minimalną zawartość biodiesla, tj. monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych (FAMAE) w rodzaju stosowanych jako paliwo, 0,5 % obliczoną objętościowo (oznaczenie metodą EN 14078).

6. paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7. paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8. pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9. paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte powyżej w pkt 1-4 i 6-8; paliwa ciekłe w rozumieniu powyższej ustawy to tzw.paliwa posiadające domieszki biopaliw, czyli:

 1. benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,
 2. olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym;

 10. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527), tzn zgodnie z tą ustawą są to.:

 1. benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe,
 2. olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe,
 3. bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa;

11. pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN, tzn. w art. wskazano, że są to paliwa silnikowe (Art. 86 ust. 2) tzn. wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.- i tylko takie towary z załącznika nr 1 do ustawy są objęte GTU_02; w załączniku nr 1 wymieniono szereg pozycji w tym część z nich - wymieniona poniżej - przeznaczona jest do celów napędowych i właśnie do nich - zdaniem redakcji - należy stosować GTU, jako do wyrobów silnikowych (tych paliw silnikowych, które wykorzystywane są do celów napędowych):

 • ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych,
 • ex 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych,
 • ex 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • ex 1518 00 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
 • bez względu na kod CN Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych

Dostawa oznaczana GTU_02 dotyczy paliw sprzedawanych jako towar. Jeśli paliwo jest wykorzystywane do prowadzenia usługi - nie podlega wyszczególnieniu na fakturze.

Jeżeli zgodnie z warunkami zawartej umowy, paliwo zużyte w trakcie prowadzonej działalności stanowi element centowórczy dla usługi (tzn. wartość zużytego paliwa zwiększa ostateczną cenę i wycena usługi następuje po ustaleniu wartości zużycia), nawet w przypadku wyszczególnienia zużytego paliwa na protokole wykonanej usługi, uznać należy, że doszło do usługi, a nie do osobnej od niej dostawy towaru. Odbywa się to na podobnej zasadzie jak kompleksowa usług budowlana - decydującym będzie zatem ustalenie umowne. Wyłącznie sztuczne ustalenie usługi mogłoby być podstawądo zastosowania GTU_02 (np. usługa transportowa w której cenę wliczono cenę przetransportowywanego paliwa, gdzie dominującym elementem jest paliwo i jego przekazanie, a nie transport).    Podobnie co do dominującego charakteru postanowień umownych wskazał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 10 lutego 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-266/15-2/JO:

(…) Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie to składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych)”. 

W przypadku refakturowania kosztu tankowania paliwa, faktura przenosząca koszt na ostatecznego nabywcę powinna zawierać GTU_02.

Wliczenie kosztu paliwa w usługę wynajmu samochodu z kierowcą nie wymaga oznaczenia takiej faktury GTU_02. Jeśli osobno rozliczana jest sprzedaż paliwa (zgodnie z faktycznym zużyciem) GTU_02 powinno wystąpić.

Oleje przeznaczane do celów opałowych jako jedyne do celów innych niż napędowe muszą być  oznaczane GTU_02. Co istotne - przy olejach opałowych decydującym będzie, czy olej posiada CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90 czy inne i przeznaczony jest do celów opałowych. W tym drugim wypadku zastosować należy GTU_03

Oznaczenia stosujemy przy dostawach pierwotnych (rafineria/producent - dystrybutor) jak i wtórnych (dystrybutor - korzystający z paliw, korzystający na rzecz kolejnego korzystającego).

Sprzedaż paliw z dystrybutora na fakturę również podlega oznaczeniom GTU_02. Nie jest nią objęta jedynie sprzedaż hurtowa. GTU_02 zastosować należy zarówno do faktur wystawianych na żądanie, jak i do faktur do paragonu.

Ze względu na fakt, że paragonów z danymi NIP nabywcy do 31 grudnia 2020 r. nie ujmuje się w JPK_V7, dokumenty takie księgowane będą na podstawie dokumentów zbiorczych z kasy rejestrującej (RO) i do takich dokumentów oznaczeń GTU, mimo sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, nie stosuje się.

Rolnik ryczałtowy nabywający paliwo do produkcji rolnej nie ma obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń na fakturach otrzymywanych w związku z zakupem oleju przeznaczonego do produkcji rolniczej.

Nabycie paliwa nie powoduje u kupującego żadnych obowiązków co do kodów GTU. Kupujący nie musi również stosować oznaczenia faktury nabycia procedurą MPP (paliwa nie znajdują się w wykazie zał. 15 do ustawy o VAT, objętych obowiązkową metodą podzielonej płatności).

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7