Kod GTU_13 świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Wbrew potocznej nazwie, oznaczenie GTU_13 stosowane będzie do szeroko rozumianych usług transportowych i magazynowych. Jak  wskazane zostało w odpowiedziach Ministerstwa Finansów: “Przez „ex” rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony – odpowiednio – w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem ze wszystkich usług mieszczących się w Sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Do takich grup usług  zaliczane są (tzn. do grup ujętych jako ex. 49.4 i 52.1):

Usługa transportowa ex 49.4

49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

 

49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami

 

49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

 

49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

 

49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

 

49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

 

49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych

 

49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów

 

49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

 

49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

 

49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

usługa magazynowa ex 52.1

52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

 

52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

 

52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

 

52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów


W ramach GTU 13 nie zostają oznaczone usługi:

 • transportu osób,
 • wynajmu pojazdów ciężarowych bez kierowcy,
 • wynajmu sprzętu służącego do magazynowania lub przechowywania (hali, składkowsk, placów, garaży itp), natomiast ten wynajem jeśli tylko jest wkalkulowany w cenę ostateczną usługi przechowywania - wówczas podlega pod GTU_13,
 • transportu towarów s przypadku, gdy jest on elementem usługi złożonej (np. usługa budowlana w której elementem pozostaje dowóz części i artykułów budowlanych na plac budowy),
 • usługi holowania,
 • usługi wspomagające transport drogowy,
 • usługi przeładunku (jeśli przechowywanie jest elementem - składową usługi przeładunkowej, nie podlega oznaczeniu),
 • usługi kurierskie,
 • usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu 53.20.12. 

Zasadą jest, że jeśli podatnik świadczy usługi  wskazane w PKWiU 49.4 i 52.1, to musi stosować GTU. Należy jednak skontrolować czy podatnik w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest świadczącym daną usługę i od tego trzeba uzależnić stosowanie w JPK_V7 oznaczeń GTU_13. W tym zakresie:

 • jeżeli przedmiotem umowy (sprzedaży) są dwie czynności (np. dostawa towaru i osobna pozycja cenowa - transport), to dla każdej z tych czynności powinna być ustalona podstawa opodatkowania i stawka podatku VAT i powinny być one osobno wymienione na dokumencie sprzedaży. Wówczas osobno należy traktować każdą z tych czynności i to niezależnie od tego, czy usługa transportowa jest świadczona samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług obcych. W obu tych przypadkach do usług transportowej zastosować należy GTU 13,
 • jeśli dochodzi do sprzedaży towaru lub usługi, w których cenę składnika podstawowego wkalkulowane są koszty transportu (transport elementem cenotwórczym), wówczas GTU_13 nie należy stosować; obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za dostawę towarów bez względu na jej poszczególne elementy - całe świadczenie powinno być rozliczone jako dostawa towaru, a wartość transportu powinna zwiększyć podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towaru; jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. w części informacyjnej faktury lub specyfikacji zawrzeć wszystkie inne elementy oraz ich wartość, które składają się na cenę świadczenia,
 • w przypadku refakturowania usługi transportowej (tzn. pobrania dokładnie tej samej ceny od nabywcy ostatecznego jak wartość świadczenia na rzecz sprzedającego usługę - należy zastosować GTU - 13. Jest to nadal osobna usługa.
 • w przypadku otrzymania pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu klienta usługi transportowej na rzecz odbiorcy ostatecznego GTU nie powinno być oznaczane, gdyż usługi nie realizuje sprzedawca towaru, lecz podmiot trzeci (transportujący). Ten podmiot posłuży się GTU 10. Natomiast w przypadku refakturowania kosztów usług danej usługi, a nie rozliczenia jej na podstawie pełnomocnictwa do zawarcia umowy w imieniu nabywcy, podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług transportowanych lub magazynowych.

Transport nieodpłatny nie będzie oznaczany GTU. O ile zostanie on uznany za zrównany z odpłatnym - dokument, którym naliczany będzie podatek oznaczyć należy symbolem WEW., bez wskazywania GTU.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7