Kod GTU 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych z wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych:

  • produktów leczniczych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • wyrobów medycznych,

ale we wszystkich trzech powyższych przypadkach wyłącznie takich objętych obowiązkiem zgłoszenia w momencie wywozu z RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (obowiązek ten wynika z w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Powyższy obowiązek zgłaszania dotyczy wyłącznie wyrobów zawartych w wykazie wyrobów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

eżeli lek i inna substancja wyżej wskazana lub inny wyrób nie znajduje się na liście - nie podlega obowiązkowi oznaczania GTU_09. Wykaz leków zagrożonych dostępności publikowany jest co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra zdrowia http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/actbymonths. Najnowszy wykaz: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/68/ . Jeśli jakiś wyrób (lek, produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego)  nie znajduje się na liście - nie ma obowiązku jego oznaczania GTU_09.

GTU 09 powinno się stosować we wszystkich przypadkach, gdy produkt znajduje się na liście. Art. 37av. wskazuje, że Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:

  • wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14. również przy dostawach krajowych), 
  • niemniej jednak GTU dotyczy “dostawy” a zatem każdej transakcji, którą można kwalifikować w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług za dostawę (krajową, międzynarodową). 

Dla celu oznaczenia GTU_09 decydujące jest występowanie tego produktu wyrobu) na liście w dacie powstania obowiązku podatkowego. Termin wystawienia faktury, nie powodujący powstania tego obowiązku nie jest decydujący i nie przesądza o oznaczeniu GTU.

Zgłoszeniu podlega wyłącznie dostawa leku. Lek wykorzystany w trakcie zabiegu, usługi - nie podlega oznaczeniu kodem 09.

Nieodpłątne przekazanie leków zrównane z odpłatnym (np. w celach wparcia organizacji pożytku publicznego, instytucji publicznych etc.) nie stanowi podstawy do oznaczania ich GTU_09. W tym przypadku transakcja oznaczana jest symbolem WEW i naliczany jest VAT od

Przekazanie leków refundowanych podlega pod GTU_09. W takim przypadku nie dochodzi do dostawy nieodpłatnej - faktura wystawiana jest na kwotę w wartości 0 zł lub na wartość leku po objęciu kwoty efundowanej. Natomiast w związku z otrzymaniem dotacji - jej otrzymanie nie jest dokumentowane fakturą VAT, gdyż nie stanowi sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Taka transakcja oznaczana będzie symbolem “WEW” i nie podlega pod dodatkowe oznaczenie jej GTU_09. W sytuacjach niektórych aptek dotowane leki są w całości ewidencjonowane (cała wartość podstawy opodatkowania VAT wprowadzana jest na faktury/paragony. W tym przypadku podobnie do takiego dokumentu stosowany będzie GTU_09 (oczywiście do sprzedaży paragonowej GTU nie stosujemy, a wyłącznie przy wydaniu takich leków na podstawie faktury lub faktury do paragonu).

GTU_09 oznacza się także czynności na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT, w efekcie dostawy prywatne, również dokonywane za pomocą faktur na rzecz osób nie będących podatnikami VAT, podlegają oznaczeniem kodem GTU. W takim przypadku faktura będzie posiadała oznaczenie FP oraz dodatkowo będzie posiadała oznaczenie GTU_09.

W przypadku sprzedaży paragonowej, dokument zbiorczy wprowadzany do JPK_V7 będzie oznaczony RO i nie będzie zawierał kodu GTU_09.

Dostawy zespołów towarów, w których znajdują się produkty lecznicze, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia powinny być objęte kodem GTU_09. 

Typowe produkty, które nie znajdują się na liście MZ: okulary korekcyjne, krople do oczu, tabletki do bólu głowy, podstawowe leki na podstawowe choroby - nie będą przedmiotem oznaczenia GTU_09. Wyznacznikiem korzystania z GTU pozostaje wykaz, który należy na bieżąco monitorować. Zmiana w wykazie będzie jednoznacznie zobowiązywała do kontroli GTU na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT (z reguły -  na dzień wydania leków).

W przypadku faktur zbiorczych obejmujących dostawę leków znajdujących się w wykazie i poza nim - GTU oznaczana jest całą faktura. Dopuszczalne jest rozdzielanie dostaw, tzn. wystawienie dwóch faktur dla dwóch osobnych transakcji -  w których faktura za leki z wykazu będzie oznaczona kodem, a faktura za leki spoza wykazu - kodem - w chwili wprowadzania jej do JPK_V7 kodu GTU_09 - nie będzie objęta.

Na fakturach farmaceuci lub inne podmioty dokonujące dostaw - nie muszą ujmować. GTU_09 występować musi wyłącznie w pliku JPK_V7, w chwili raportowania transakcji dostaw do organów skarbowych. W przypadku nabycia leków, kupujący nie raportuje kodu GTU - robi to wyłącznie podmiot dostarczający (dokonujący dostawy).

Dla objęcia kodem GTU nie ma znaczenia stosowanie w dostawie stawki podstawowej , obniżonej (np. 0%) lub zastosowanie zwolnienia z VAT. We wszystkich przypadkach oznaczenie symbolem GTU może mieć miejsce.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7