Kod GTU 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

Zgodnie z objaśnieniami MF, definicji każdego z powyższych rodzajów usług poszukiwać należy w: ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach. Brak jest jednak definicji usług o charakterze niematerialnym. W efekcie każdą z usług należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Stosując PKWiU 2008-2015, podatnik musi oznaczać GTU_12 następujące rodzaje świadczonych usług.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

W przypadku usług podobnych do wskazanych w GTU_12, w szczególności objętych tym samym grupowaniem klasyfikacji PKWiU, usługi te należy objąć oznaczeniem. Przykładem mogą być usługi kadrowo - płacowe, wskazane w PKWiU 69.20.24 - usługi sporządzania kard i płac, któe zawarte są w grupowaniu 69.20.2 - Usługi rachunkowo - księgowe. Podobnie do tej grupy należą, a zatem również oznaczanymi będą (mimo że nie są to usługi typowo księgowe (a jedynie usługi stanowiące podgrupę grupy usług rachunkowo - księgowych):

  • Usługi sprawdzania rachunków (69.20.21),
  • Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych (69.20.22),
  • Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe (69.20.29).

Szczególną uwagę należy przyjąć przy klasyfikowaniu usług w szerokich grupach PKWiU (czyli oznaczonych np. jedynie dwoma cyframi, bez cyfr po kropce. Tu bowiem grupowania są bardzo szerokie, np. usługi reklamowe oznaczane GTU_12 zawierają: 

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe,
  • Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia,
  • Projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych.

Poniższa tabela obrazuje wszystkie objęte usługi objęte klasyfikacjami uznanymi przez Ministerstwo Finansów za właściwe dla stosowania GTU_12.

usługi gtu_12 - zgodnie z pkwiu z objaśnień mf (pytania i odpowiedzi w sprawie GTU)

usługi “podobne” lub opisane szczegółowiej, zawarte w pozycjach pkwiu, niewymienione przez mf, dla których właściwym będzie oznaczenie gtu_12

I. doradcze

62.02.1, usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

62.02.2, usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

 

66.19.91, usługi związane z doradztwem finansowym

69.10.11, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13,usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

 

69.20.3 usługi doradztwa podatkowego

69.20.3 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw

69.20.32 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych

70.22.1, usługi doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.12, usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

70.22.13, usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

70.22.14, usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

70.22.15, usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

70.22.16, usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem

 

70.22.3, pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

71.11.24, usługi doradcze w zakresie architektury

usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych

71.11.42, usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

 

71.12.11, usługi doradztwa technicznego

 

71.12.31, usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

 

74.90.13, usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego

 

74.90.15, usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

 

74.90.19,pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

II. księgowe

69.20.2

69.20.21 usługi sprawdzania rachunków

69.20.22 usługi sporządzania sprawozdań finansowych

69.20.24 usługi sporządzania listy płac

69.20.29 pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

III. prawne

69.1

69.10.11, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13,usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.10.15 usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

69.10.16 usługi notarialne

69.10.17 usługi arbitrażowe i pojednawcze

69.10.18 usługi prawne związane z aukcjami

69.10.19 pozostałe usługi prawne

IV. zarządcze

a. ) 62.03.11, usługi związane z zarządzaniem siecią

b. ) 62.03.12, usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi

c. ) 63.11.12, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)

d. ) 66.11.19, pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi

e. ) 66.30.11, usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych

f. ) 66.30.12, usługi związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi

g. ) 68.32.11, usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności

h. ) 68.32.12, usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie

i. ) 68.32.13, usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie

j. ) 69.20.4, usługi zarządzania masą upadłościową

k. ) 70.22.17, usługi zarządzania procesami gospodarczymi

l. ) 70.22.2, pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

m. ) 90.02.19.1 usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

 

V. marketingowe

73.11.12

marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

VI. firm centralnych

70.1

usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

VII. reklamowe

73.1

73.11.11 kompleksowe usługi reklamowe

73.11.12 marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

73.11.13 usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych

73.11.19 pozostałe usługi reklamowe

73.12 usługi związane z reprezentowaniem mediów

73.12.11 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.13 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie

73.12.14 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami

73.12.19 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.12.20 pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe

VIII. badania rynku i opinii publicznej

73.2

73.20.11 usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe

73.20.12 usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc

73.20.13 usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże

73.20.14 usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł

73.20.19 pozostałe usługi badania rynku

73.20.20 usługi badania opinii publicznej

IX. badań naukowych i prac rozwojowych

72

72.00.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, z wyłączeniem oryginałów prac

72.00.2 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych

72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii

72.19 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.19.2 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii

72.19.3 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii

72.19.4 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

72.19.5 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych

72.19.6 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

72.20 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20.3 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

72.20.5 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych

72.20.6 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

X. usługi szkoleniowe

85

85.31.1 usługi gimnazjów

85.31.2 usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych

85.32 usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych

85.32.2 usługi techników

85.4 usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych

85.5 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji: 85.51.10.0 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.1 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej

85.53 usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa

85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.11 usługi nauczania języków obcych

85.59.12 kursy komputerowe

85.59.13 usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.14 korepetycje udzielane w domu

85.6 usługi wspomagające edukację

Przed podjęciem decyzji o niestosowaniu GTU - podatnik powinien szczegółowo sprawdzić, czy jego usługa nie jest podgrupą szerszej grupy z PKWiU, zaliczonej powyżej do usług niematerialnych, podlegających zgłoszeniu. 

W przypadku usług kompleksowych postępować powinno się podobnie jak w sytuacji rozliczeń stawek VAT czy stosowania mechanizmu podzielonej płatności - tzn. sztuczne wprowadzanie usługi kompleksowej będzie błędem i nie może zostać uznane za prawidłowe (wówczas konieczne jest oznaczenie GTU). Usługi kompleksowe nie powinny być oznaczane GTU jeśli podstawową usługą będzie usługa inna niż wskazana w GTU 12 i usługi te są ze sobą na tyle ściśle związane, że nie mogą nierozerwalnie funkcjonować (np. usługa budowlana z doradztwem w zakresie budowy). W przypadku usługi składającej się z dwóch lub kilku usług połączonych w sposób sztuczny lub z możliwością ich osobnego świadczenia - podatnik nie tylko powinien oznaczać je GTU ale również stosować oznaczenie osobnych transakcji na fakturze (np. usługa hotelowa połączona ze szkoleniem uczestników w zakresie zarządzania spółkami, usługa gastronomiczna łącznie ze szkoleniem w dziedzinie IT).

Jeżeli podatnik prowadzi działalność objętą kodem klasyfikacyjnym o dwóch różnych rodzajach usług, przy czym nie wykonuje usługi wskazanej powyżej, nie ma podstawy do stosowania GTU. Przykładem biuro kadrowe, które przyjęło usługę przygotowania deklaracji podatkowej rozliczanych u nich osób. Usługa rozliczana będzie według PKWiU 69,20.3.2 - Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych, ale biuro nie świadczy doradztwa a wyłącznie usługę poboczną do doradztwa. w efekcie GTU nie może być wymagane.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7