Kod GTU 05 dostawy odpadów i surowców wtórnych

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU 05 zawiera następujące towary:

 • 11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
 • 11.51.0 odpady szklane,
 • 11.52.0 odpady z papieru i tektury,
 • 11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
 • 11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 • 11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 • 12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
 • 12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 • 32.2 surowce wtórne metalowe,
 • 32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
 • 32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
 • 32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
 • 32.34.0 surowce wtórne z gumy.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Grupa odpadów jest zamkniętą, tzn. jeśli odpad nie znalazł się w powyższej liście - to jego dostawa nie jest obejmowana GTU 05.

Przykładowo GTU 05 nie należy oznaczać następujących odpadów:

 • zwierzęce lub produkcji roślinnej
 • odpady powstające w chowie, przetwórstwie i obrocie zwierzętami,
 • odpady drzewne i z obróbki drewna,
 • odpady z przetwórstwa kopalin,
 • odpady wydobywcze kopalin,
 • odpady bytowo - gospodarcze (komunalne - zmieszane),
 • odpady pobudowlane,
 • odpady włókiennicze poprzemysłowe - tekstylia.

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS, PKWiU 38.11.49.0, a w konsekwencji także GTU_05 zastosować należy do zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrotechnicznego (telewizory, lodówki, telefony, komputery, smartfony). Warunkiem jest, że jest to sprzęt zużyty - jeśli jednak nadaje się on do dalszego wykorzystywania - jest kompletny, zdatny do użytku - stanowi od sprzęt używany, więc dostawa nie jest objęta GTU.

Podobna zasada dotyczy wszystkich pozostałych elementów z tej grupy , tzn. sprzedaż

Opłata pobierana za usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów  łącznie z czynszem za najem (opłata wkalkulowana w czynsz) nie stanowi podstawy do objęcia czynności wprowadzenia do pliku JPK_V7 faktury wystawionej na rzecz najemcy usługi najmu oznaczeniem GTU_05. Nie trzeba takiej usługi oznaczać GTU (świadczenie pomocnicze, nierozerwalnie związane ze świadczeniem podstawowym).

GTU 05 nie należy obejmować również odbioru, transportu i utylizacji odpadów  przez podmiot wykonujący usługi sprzątania lub utylizacji nieczystości. W tym przypadku nie ma bowiem do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług, w szczególności bowiem:

 1. nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzeniem odpadami jak właściciel – Zleceniobiorca nie ma możliwości swobodnego dysponowania tymi odpadami;
 2. nie ma beneficjenta świadczenia – Zleceniobiorca nie jest beneficjentem, ponieważ w wyniku przekazania towarów do utylizacji nie otrzymuje żadnego przysporzenia;
 3. nie ma wynagrodzenia – przekazanie wiąże się z ewentualną odpłatnością ponoszoną przez przekazującego towary.

Ta sama sytuacja (brak GTU_05) obejmie przejęcie roli podmiotu zobowiązanego do usunięcia odpadów z danego miejsca i ich utylizacji (np. wykonującego prace budowlane za swoich podwykonawców). Również w tym miejscu opłata za wykonanie czynności nie może być utożsamiana z dostawą towarów lub usługą.

Brak spełnienia przesłanek wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej wskazuje, że przekazania towarów do utylizacji nie można również rozpatrywać po stronie wydającego odpady do utylizacji jako świadczenia usług na gruncie Ustawy VAT.

Odbierający odpady również nie oznacza swojej czynności GTU_05, ponieważ odbiór odpadów stanowi z jego punktu widzenia usługę. Jeżeli dochodziłoby natomiast do sprzedaży segregowanych odpadów, które wcześniej zostały odebrane w ramach takiej usługi - wówczas podmiot dokonujący takiej dostawy powinien zastosować GTU_05.

W przypadku refakturowania usługi odbioru nieczystości również nie należy stosować GTU_05 gdyż nie dochodzi do refaktury (obciążenia kosztem równym pierwotnej fakturze) dostawy towarów, lecz usługi.

Inna jest natomiast sytuacja, gdy podmiot (podatnik VAT) decyduje, że zamiast przekazywania odpadów komunnalnych do odbioru w ramach usługi będzie dokonywałsegregacji odpadów i ich sprzedaży (odpłatnej). W tym pzypadku mamy do czynienia ze świadomym przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i w tym przypadku podmiot powinien wystawić fakturę na rzecz odbiorcy oraz oznaczyć ją w JPK_V7 GTU_05.  

Niezależnie od oznaczenia GTU, przy transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 15.000 zł brutto, obowiązkowym będzie oznaczenie MPP i płatność metodą podzieloną na rachunek VAT.

W przypadku dostawy nieodpłatnej odpadów, która dla celów podatku VAT uznawana jest za zrównaną z odpłatną (art 7 ust. 2 ustawy o VAT), oznaczenia GTU nie należy stosować . Generować należy w takim przypadku dokument wewnętrzny (z oznaczeniem WEW w pliku JPK_V7).

Dla oznaczenia GTU nie ma znaczenia, czy dostawy odpadów odbywają się pierwotnie (sprzedaje je wytwórca odpadu) czy wtórnie (po odbiorze odpadu podlegają one dalszej odsprzedaży). Odpadem nie jest towar po jego przetworzeniu do tego stopnia, że zaczyna on stanowić innego rodzaju towar (przykładowo - po nabyciu odpadów z tektury ich przetworzenie i sprzedaż pojemników z surowców wtórnych nie będzie już oznaczone GTU_05).

Od sprzedaży odpadów odróżnić należy sprzedaż rzeczy używanych. Podobnie GTU_05 nie należy oznaczać obrotu produktów ubocznych. Przez produkt uboczny rozumie się przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

 1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
 2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
 3. dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
 4. dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.
Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7